Achyutaashtakam in Kannada

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ
ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿತಮ್ |
ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುಂದರಂ
ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದಧೇ || 2 ||

ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಕನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ
ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಾಹಿಣೇ ಜಾನಕೀ ಜಾನಯೇ |
ವಲ್ಲವೀ ವಲ್ಲಭಾಯಾರ್ಚಿತಾ ಯಾತ್ಮನೇ
ಕಂಸ ವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ || 3 ||

ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೇ |
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಹೇ ಮಾಧವಾಧೋಕ್ಷಜ
ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕ || 4 ||

ರಾಕ್ಷಸ ಕ್ಷೋಭಿತಃ ಸೀತಯಾ ಶೋಭಿತೋ
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಭೂ ಪುಣ್ಯತಾಕಾರಣಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣೋನಾನ್ವಿತೋ ವಾನರೈಃ ಸೇವಿತೋ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಪೂಜಿತೋ ರಾಘವಃ ಪಾತು ಮಾಮ್ || 5 ||

ಧೇನುಕಾರಿಷ್ಟಕಾ‌உನಿಷ್ಟಿಕೃದ್-ದ್ವೇಷಿಹಾ
ಕೇಶಿಹಾ ಕಂಸಹೃದ್-ವಂಶಿಕಾವಾದಕಃ |
ಪೂತನಾಕೋಪಕಃ ಸೂರಜಾಖೇಲನೋ
ಬಾಲಹೋಪಾಲಕಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವದಾ || 6 ||

ಬಿದ್ಯುದುದ್-ಯೋತವತ್-ಪ್ರಸ್ಫುರದ್-ವಾಸಸಂ
ಪ್ರಾವೃಡಮ್-ಭೋದವತ್-ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್-ವಿಗ್ರಹಮ್ |
ವಾನ್ಯಯಾ ಮಾಲಯಾ ಶೋಭಿತೋರಃ ಸ್ಥಲಂ
ಲೋಹಿತಾಙ್-ಘಿದ್ವಯಂ ವಾರಿಜಾಕ್ಷಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಕುಂಚಿತೈಃ ಕುಂತಲೈ ಭ್ರಾಜಮಾನಾನನಂ
ರತ್ನಮೌಳಿಂ ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗಂಡಯೋಃ |
ಹಾರಕೇಯೂರಕಂ ಕಂಕಣ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಕಿಂಕಿಣೀ ಮಂಜುಲಂ ಶ್ಯಾಮಲಂ ತಂ ಭಜೇ || 8 ||

ಅಚ್ಯುತಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇದಿಷ್ಟದಂ
ಪ್ರೇಮತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪೂರುಷಃ ಸಸ್ಪೃಹಮ್ |
ವೃತ್ತತಃ ಸುಂದರಂ ಕರ್ತೃ ವಿಶ್ವಂಭರಃ
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಹರಿ ರ್ಜಾಯತೇ ಸತ್ವರಮ್ ||

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

Achyutaashtakam in Other Languages

Write Your Comment