Achyutaashtakam in Gujarati

અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવં માધવં શ્રીધરં રાધિકા રાધિતમ | ઇન્દિરામન્દિરં ચેતસા સુન્દરં દેવકીનન્દનં નન્દજં સન્દધે || 2 || વિષ્ણવે જિષ્ણવે શઙ્કને ચક્રિણે રુક્મિણી રાહિણે જાનકી જાનયે | વલ્લવી વલ્લભાયાર્ચિતા યાત્મને કંસ વિધ્વંસિને વંશિને તે નમઃ || 3 || કૃષ્ણ ગોવિન્દ હે રામ નારાયણ શ્રીપતે વાસુદેવાજિત શ્રીનિધે | અચ્યુતાનન્ત હે માધવાધોક્ષજ દ્વારકાનાયક દ્રૌપદીરક્ષક || 4 || રાક્ષસ […]

Achyutaashtakam in Oriya

ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶଵଂ ସତ୍ୟଭାମାଧଵଂ ମାଧଵଂ ଶ୍ରୀଧରଂ ରାଧିକା ରାଧିତମ | ଇନ୍ଦିରାମନ୍ଦିରଂ ଚେତସା ସୁନ୍ଦରଂ ଦେଵକୀନନ୍ଦନଂ ନନ୍ଦଜଂ ସନ୍ଦଧେ || 2 || ଵିଷ୍ଣଵେ ଜିଷ୍ଣଵେ ଶଙ୍କନେ ଚକ୍ରିଣେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରାହିଣେ ଜାନକୀ ଜାନୟେ | ଵଲ୍ଲଵୀ ଵଲ୍ଲଭାୟାର୍ଚିତା ୟାତ୍ମନେ କଂସ ଵିଧ୍ଵଂସିନେ ଵଂଶିନେ ତେ ନମଃ || 3 || କୃଷ୍ଣ ଗୋଵିନ୍ଦ ହେ ରାମ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀପତେ ଵାସୁଦେଵାଜିତ ଶ୍ରୀନିଧେ | ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ତ ହେ ମାଧଵାଧୋକ୍ଷଜ ଦ୍ଵାରକାନାୟକ ଦ୍ରୌପଦୀରକ୍ଷକ || 4 || ରାକ୍ଷସ […]

Achyutaashtakam in Bengali

অচ্য়ুতং কেশবং সত্য়ভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকা রাধিতম | ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে || 2 || বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্কনে চক্রিণে রুক্মিণী রাহিণে জানকী জানয়ে | বল্লবী বল্লভায়ার্চিতা য়াত্মনে কংস বিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ || 3 || কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে | অচ্য়ুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক || 4 || রাক্ষস […]

Achyutaashtakam in Malayalam

അച്യുതം കേശവം സത്യഭാമാധവം മാധവം ശ്രീധരം രാധികാ രാധിതമ് | ഇന്ദിരാമന്ദിരം ചേതസാ സുന്ദരം ദേവകീനന്ദനം നന്ദജം സന്ദധേ || 2 || വിഷ്ണവേ ജിഷ്ണവേ ശങ്കനേ ചക്രിണേ രുക്മിണീ രാഹിണേ ജാനകീ ജാനയേ | വല്ലവീ വല്ലഭായാര്ചിതാ യാത്മനേ കംസ വിധ്വംസിനേ വംശിനേ തേ നമഃ || 3 || കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹേ രാമ നാരായണ ശ്രീപതേ വാസുദേവാജിത ശ്രീനിധേ | അച്യുതാനന്ത ഹേ മാധവാധോക്ഷജ ദ്വാരകാനായക ദ്രൗപദീരക്ഷക || 4 || രാക്ഷസ […]

Achyutaashtakam in Tamil

அச்யுதம் கேஶவம் ஸத்யபாமாதவம் மாதவம் ஶ்ரீதரம் ராதிகா ராதிதம் | இன்திராமன்திரம் சேதஸா ஸுன்தரம் தேவகீனன்தனம் னன்தஜம் ஸன்ததே || 2 || விஷ்ணவே ஜிஷ்ணவே ஶங்கனே சக்ரிணே ருக்மிணீ ராஹிணே ஜானகீ ஜானயே | வல்லவீ வல்லபாயார்சிதா யாத்மனே கம்ஸ வித்வம்ஸினே வம்ஶினே தே னமஃ || 3 || க்றுஷ்ண கோவின்த ஹே ராம னாராயண ஶ்ரீபதே வாஸுதேவாஜித ஶ்ரீனிதே | அச்யுதானன்த ஹே மாதவாதோக்ஷஜ த்வாரகானாயக த்ரௌபதீரக்ஷக || 4 || ராக்ஷஸ […]

Achyutaashtakam in Kannada

ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಧರಂ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿತಮ್ | ಇಂದಿರಾಮಂದಿರಂ ಚೇತಸಾ ಸುಂದರಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ನಂದಜಂ ಸಂದಧೇ || 2 || ವಿಷ್ಣವೇ ಜಿಷ್ಣವೇ ಶಂಕನೇ ಚಕ್ರಿಣೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಾಹಿಣೇ ಜಾನಕೀ ಜಾನಯೇ | ವಲ್ಲವೀ ವಲ್ಲಭಾಯಾರ್ಚಿತಾ ಯಾತ್ಮನೇ ಕಂಸ ವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ವಂಶಿನೇ ತೇ ನಮಃ || 3 || ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವಾಜಿತ ಶ್ರೀನಿಧೇ | ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಹೇ ಮಾಧವಾಧೋಕ್ಷಜ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕ ದ್ರೌಪದೀರಕ್ಷಕ || 4 || ರಾಕ್ಷಸ […]

Achyutaashtakam in Sanskrit

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधितम् । इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ॥ 2 ॥ विष्णवे जिष्णवे शङ्कने चक्रिणे रुक्मिणी राहिणे जानकी जानये । वल्लवी वल्लभायार्चिता यात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ 3 ॥ कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ 4 ॥ राक्षस […]

Achyutaashtakam in English

achyutaM kESavaM satyabhaamaadhavaM maadhavaM SreedharaM raadhikaa raadhitam | indiraamandiraM chEtasaa sundaraM dEvakeenandanaM nandajaM sandadhE || 2 || viShNavE jiShNavE SankanE chakriNE rukmiNee raahiNE jaanakee jaanayE | vallavee vallabhaayaarchitaa yaatmanE kaMsa vidhvaMsinE vaMSinE tE namaH || 3 || kRuShNa gOvinda hE raama naaraayaNa SreepatE vaasudEvaajita SreenidhE | acyutaananta hE maadhavaadhOkShaja dvaarakaanaayaka draupadeerakShaka || 4 || raakShasa […]

Achyutaashtakam in Telugu

అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితమ్ | ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం సందధే || 2 || విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణే రుక్మిణీ రాహిణే జానకీ జానయే | వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనే కంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః || 3 || కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే | అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక || 4 || రాక్షస […]

Achyutaashtakam in Hindi

अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिका राधितम् । इंदिरामंदिरं चेतसा सुंदरं देवकीनंदनं नंदजं संदधे ॥ २ ॥ विष्णवे जिष्णवे शंकने चक्रिणे रुक्मिणी राहिणे जानकी जानये । वल्लवी वल्लभायार्चिता यात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥ राक्षस […]