Pradosha Ashtakam, Prayer to chant during Pradosh Vrata

Pradosha Ashtakam or Pradoshashtakam is a revered prayer to Lord Shiva. It is chanted during Pradosh vrata or Pradosh Shiva puja. This 9-verse prayer explains the importance of Pradosh puja and the merits of shiva puja during Pradosh.

Pradosha Ashtakam is the rare stotra and is not given in any website or in any blog till date.

Chant the stotra daily and get blessings of Lord Shiva. Here is the text or lyrics of Pradoshashtakam.

Satyam braveemi paraloka hitham braveemi saaram

braveemyupa nishadrudayam braveemi

Samsaara mulbanamasaa ramavaapya janthoh

saaroya meeshwara padamburuhasya sevaa //1//

Ye narchayanthi gireesham samaye pradoshe

yenarchitham shivamapi pranamanthi chaanye

Ethathkatham sruthiputairnapi bamthi moodha sthe

janma janmasu bhavanthi naraa daridraah  //2//

ye vai pradosha samaye parameshwarasya

kurvanthya nasyamana songhri saroja poojaam

nityam pravruddha dhana dhaanya kalathra putra

sowbhagya samapadadhi kastha ihaiva loke  //3//

kailasa shaila bhuvane trijagajjanithrim gowreem

niveshya kanakanchitha rathnapeethe

nruthyam vidhathumabhi vanchathi shulapaanau

deevam pradosha samayenu bhajanthi sarve  //4//

vaagdevi druthavallaki shatamakho venum dadathpadmaja

sthalo nnidrakaro ramaa bhagavathee geya prayoganvitha

Vishnu ssandra mrudanga vaadana paturdeva ssmanthaath

Sthitha sevam the thamanu pradosha samaye devam mrudaanipathim  //5//

Gandharva yakshapatha goraga siddha sadhya

Vidyadharamara varapsarasam ganashcha yenye

Triloka nilayassaha bhutha vargaa prapya

Pradosha samaye haraparshva sasamsthaah  //6//

Athah pradoshe shivaekaeva poojyotha

Naanye haripadma jaadyah

Thasmin maheshe vidhine jyamane

Sarve praseedanthi suradhi naathaah  //7//

Esha thei thanayah purva janmani brahmanotthamah

Prathigra hairvayo nityam nadanadyai sukarmabhih  //8//

Atho daridra maapanna putrasthe dwijabhaamini

Thaddosha hariharartham saranam yaathu shankaram  //9//

Leave a Reply