Vishnu Suktam: A Prayer to Lord Vishnu

Vishnu Suktam is a prayer to Lord Vishnu. Vishnu Suktam tells about the greatness, importance and significance of Lord Vishnu, who spread everywhere.

Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani vimame rajaasi yo askabhaya duthara

Sadastham vichakramanas threthorukayo

Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, Vishno sjnapthrastho , Vishno syurasi, Vishnor druvamasi ,Vaishnavamasi vishnave twa

Sahana navathu, Sahanou bunakthu, Saha veerya karavavahai
Tejaswinaa vadheedamasthu maa vidwishavahaii
Om shanthi, shanthi, shanthihi

Write Your Comment