Mahalaya Amavasya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras, 25 September 2022

‘Mahalaya Amavasya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Mahalaya Amavasya Shraddha in Pitru Paksha. In 2022, Mahalaya Amavasya Shraddh date is September 25. 25 September 2022 – Mahalaya Amavasya Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame […]

Shashti Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 15 September 2022

‘Shashti Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Shashti Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Shashti Shraddh date is September 15. 15 September 2022 – Shashti Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Panchami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 14 September 2022

‘Panchami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Panchami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Panchami Shraddh date is September 14. 14 September 2022 – Panchami Shraddh Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Chaturthi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 13 September 2022

‘Chaturthi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Chaturthi Shraddha in Mahalaya Paksha (Pitru Paksha). In 2022, Chaturthi Shraddh date is September 13. 13 September 2022 (Chaturthi Shraddha Sankalpam) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, […]

Tritiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 12 September 2022

‘Tritiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Tritiya Shraddha in Mahalaya Paksha (Pitru Paksha | Apara Paksha). In 2022, Tritiya Shraddh date is September 12. 12 September 2022 (Tritiya – Revati) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame […]

Dwitiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 11 September 2022

‘Dwitiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Dwitiya Shraddha in Pitru Paksha (Apara Paksha – Mahalaya Paksha). In 2022, Dwitiya Shraddh date is September 11. 11 September 2022 (Dwitiya – Uttara Bhadrapadha) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge […]

Pratipada Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 10 September 2022

‘Pratipada Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Pratipada Shraddha in Pitru Paksha (Apara Paksha – Mahalaya Paksha). In 2022, Pratipada Shraddh date is September 10. 10 September 2022 (Pratipada – Poorvabhadrapada) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame […]

Purnima Shraddha Tharpana Mantras | 10 September 2022

‘Purnima Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during the Purnima Shraddha in Pitru Paksha (Mahalaya Paksha). In 2022, Purnima Shraddh date is September 10. 10 September 2022 (Pournami – Poorvabhadra) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu […]

Trayodashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras, 23 September 2022

‘Trayodashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Trayodashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Trayodashi Shraddh date is September 23. 23 September 2022 – Trayodashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Chaturdashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras, 24 September 2022

‘Chaturdashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Chaturdashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Chaturdashi Shraddh date is 24 September. 24 September 2022 – Chaturdashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Dwadashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 22 September 2022

‘Dwadashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Dwadashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Dwadashi Shraddh date is September 22. 22 September 2022 – Dwadashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Ekadashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 21 September 2022

‘Ekadashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Ekadashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Ekadashi Shraddh date is September 21. 21 September 2022 – Ekadashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Dashami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 20 September 2022

‘Dashami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Dashami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Dashami Shraddh date is September 20. 20 September 2022 – Dashami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Navami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 19 September 2022

‘Navami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Navami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Navami Shraddh date is September 19. 19 September 2022 – Navami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Ashtami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 18 September 2022

‘Ashtami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Ashtami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Ashtami Shraddh date is September 18. 18 September 2022 – Ashtami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Saptami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 16 September 2022

‘Saptami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Saptami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Saptami Shraddh date is September 16. 16 September 2022 – Saptami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]