Purnima Shraddha Tharpana Mantras | 29 September 2023

‘Purnima Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during the Purnima Shraddha in Pitru Paksha (Mahalaya Paksha). In 2023, Purnima Shraddh date is September 29.

29 September 2023, Purnima Shraddha Tharpana Mantras

Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, jambu dweepe, Bharatha varshe, Bharatha Khande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe asmin varthamane vyvaharike Prabhavadeenam sashtya samvatsaranam madhye Shobhakrith Nama samvatsare, dakshina ayane, varshsa rithou, Kanya mase, Krishna pakshe, Adhya Pournamasyam Punya thithou bhrigu vasra yukthayam Uthara bhadra pada nakshatra yukthayam Shubha yoga –Shubha karana, Evam guna viseshana visishtayam asyam pournamasyam Punya thithou, (Pournami up to 3.29 pm afterwards Prathama, uthara bhadrapada is up to 11.19 PM afterwards Revathi)

அத்ய ஸ்ரீ பகவத மஹா புருஷஷ்ய விஷ்ணோர் ஆக்ஞயா ப்ரவர்தமானஸ்ய

ஆத்ய ப்ரஹ்மணஹ த்வீதிய பரார்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே

வைவஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே ப்ரதமே பாதே, ஜம்பூத்வீபே,

பாரத வர்ஷே, பரத கண்டே,

மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஸ்வே, சகாப்தே அஸ்மின்

வர்தமானே வ்யவஹாரிகே ப்ரபவாதீனாம் ஷஷ்ட்ய ஸம்வத்ச ரா

ணாம் மத்யே சோ’பக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே,

தக்ஷிணாயனே, வர்ஷ ருதௌ, கன்யா மாஸே,

க்ருஷ்ண பக்ஷே, அத்ய பௌர்ணமாஸ்யாம் புண்யதிதௌ,

ப்ருகு வாஸர

யுக்தாயாம், உத்ரபாத்ரபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்,

சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண

விசேஷண, விசிஷ்டாயாம்

அஸ்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் புண்யதிதௌ

 (பௌர்ணமி மதியம் 3.29 வரை,

பிறகு ப்ரதமை; உத்ரபாத்ரபதா காலை 9.38 வரை, பிறகு பூர்வபாத்ரபதா)

Write Your Comment