Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ ధ్యానం ఓం బాలార్కవిద్యుతిమ్ ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తామ్ | స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీమ్ || ఋషిరువాచ||1|| దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్| కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా- ద్వికాసివక్త్రాబ్జ వికాసితాశాః || 2 || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతో‌உభిలస్య| ప్రసీదవిశ్వేశ్వరి పాహివిశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ||3|| ఆధార భూతా జగతస్త్వమేకా మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి అపాం స్వరూప స్థితయా త్వయైత దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్య వీర్యే ||4|| త్వం […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in English

Author: Markandeya dhyaanaM OM baalaarkavidyutim iMdukireeTaaM tuMgakucaaM nayanatrayayuktaam | smEramukheeM varadaaMkuSapaaSabheetikaraaM prabhajE bhuvanESeem || RuShiruvaaca||1|| dEvyaa hatE tatra mahaasurEndrE sEndraaH suraa vahnipurOgamaastaam| kaatyaayaneeM tuShTuvuriShTalaabhaa- dvikaasivaktraabja vikaasitaaSaaH || 2 || dEvi prapannaartiharE praseeda praseeda maatarjagatObhilasya| praseedaviSvESvari paahiviSvaM tvameeSvaree dEvi caraacarasya ||3|| aadhaara bhootaa jagatastvamEkaa maheesvaroopENa yataH sthitaasi apaaM svaroopa sthitayaa tvayaita daapyaayatE kRutsnamalanghya veeryE ||4|| tvaM vaiShNaveeSaktiranantaveeryaa […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய த்யானம் ஓம் பாலார்கவித்யுதிம் இம்துகிரீடாம் தும்ககுசாம் னயனத்ரயயுக்தாம் | ஸ்மேரமுகீம் வரதாம்குஶபாஶபீதிகராம் ப்ரபஜே புவனேஶீம் || றுஷிருவாச||1|| தேவ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேன்த்ரே ஸேன்த்ராஃ ஸுரா வஹ்னிபுரோகமாஸ்தாம்| காத்யாயனீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா- த்விகாஸிவக்த்ராப்ஜ விகாஸிதாஶாஃ || 2 || தேவி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத ப்ரஸீத மாதர்ஜகதோ‌உபிலஸ்ய| ப்ரஸீதவிஶ்வேஶ்வரி பாஹிவிஶ்வம் த்வமீஶ்வரீ தேவி சராசரஸ்ய ||3|| ஆதார பூதா ஜகதஸ்த்வமேகா மஹீஸ்வரூபேண யதஃ ஸ்திதாஸி அபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வயைத தாப்யாயதே க்றுத்ஸ்னமலங்க்ய வீர்யே ||4|| த்வம் […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ ധ്യാനം ഓം ബാലാര്കവിദ്യുതിമ് ഇംദുകിരീടാം തുംഗകുചാം നയനത്രയയുക്താമ് | സ്മേരമുഖീം വരദാംകുശപാശഭീതികരാം പ്രഭജേ ഭുവനേശീമ് || ഋഷിരുവാച||1|| ദേവ്യാ ഹതേ തത്ര മഹാസുരേന്ദ്രേ സേന്ദ്രാഃ സുരാ വഹ്നിപുരോഗമാസ്താമ്| കാത്യായനീം തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാ- ദ്വികാസിവക്ത്രാബ്ജ വികാസിതാശാഃ || 2 || ദേവി പ്രപന്നാര്തിഹരേ പ്രസീദ പ്രസീദ മാതര്ജഗതോ‌உഭിലസ്യ| പ്രസീദവിശ്വേശ്വരി പാഹിവിശ്വം ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ ||3|| ആധാര ഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ മഹീസ്വരൂപേണ യതഃ സ്ഥിതാസി അപാം സ്വരൂപ സ്ഥിതയാ ത്വയൈത ദാപ്യായതേ കൃത്സ്നമലങ്ഘ്യ വീര്യേ ||4|| ത്വം […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕವಿದ್ಯುತಿಮ್ ಇಂದುಕಿರೀಟಾಂ ತುಂಗಕುಚಾಂ ನಯನತ್ರಯಯುಕ್ತಾಮ್ | ಸ್ಮೇರಮುಖೀಂ ವರದಾಂಕುಶಪಾಶಭೀತಿಕರಾಂ ಪ್ರಭಜೇ ಭುವನೇಶೀಮ್ || ಋಷಿರುವಾಚ||1|| ದೇವ್ಯಾ ಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರೇ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್| ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟಲಾಭಾ- ದ್ವಿಕಾಸಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜ ವಿಕಾಸಿತಾಶಾಃ || 2 || ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ಜಗತೋ‌உಭಿಲಸ್ಯ| ಪ್ರಸೀದವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿವಿಶ್ವಂ ತ್ವಮೀಶ್ವರೀ ದೇವಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ||3|| ಆಧಾರ ಭೂತಾ ಜಗತಸ್ತ್ವಮೇಕಾ ಮಹೀಸ್ವರೂಪೇಣ ಯತಃ ಸ್ಥಿತಾಸಿ ಅಪಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಯಾ ತ್ವಯೈತ ದಾಪ್ಯಾಯತೇ ಕೃತ್ಸ್ನಮಲಂಘ್ಯ ವೀರ್ಯೇ ||4|| ತ್ವಂ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଧ୍ୟାନଂ ଓଂ ବାଲାର୍କଵିଦ୍ୟୁତିମ ଇଂଦୁକିରୀଟାଂ ତୁଂଗକୁଚାଂ ନୟନତ୍ରୟୟୁକ୍ତାମ | ସ୍ମେରମୁଖୀଂ ଵରଦାଂକୁଶପାଶଭୀତିକରାଂ ପ୍ରଭଜେ ଭୁଵନେଶୀମ || ଋଷିରୁଵାଚ||1|| ଦେଵ୍ୟା ହତେ ତତ୍ର ମହାସୁରେନ୍ଦ୍ରେ ସେନ୍ଦ୍ରାଃ ସୁରା ଵହ୍ନିପୁରୋଗମାସ୍ତାମ| କାତ୍ୟାୟନୀଂ ତୁଷ୍ଟୁଵୁରିଷ୍ଟଲାଭା- ଦ୍ଵିକାସିଵକ୍ତ୍ରାବ୍ଜ ଵିକାସିତାଶାଃ || 2 || ଦେଵି ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିହରେ ପ୍ରସୀଦ ପ୍ରସୀଦ ମାତର୍ଜଗତୋ‌உଭିଲସ୍ୟ| ପ୍ରସୀଦଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରି ପାହିଵିଶ୍ଵଂ ତ୍ଵମୀଶ୍ଵରୀ ଦେଵି ଚରାଚରସ୍ୟ ||3|| ଆଧାର ଭୂତା ଜଗତସ୍ତ୍ଵମେକା ମହୀସ୍ଵରୂପେଣ ୟତଃ ସ୍ଥିତାସି ଅପାଂ ସ୍ଵରୂପ ସ୍ଥିତୟା ତ୍ଵୟୈତ ଦାପ୍ୟାୟତେ କୃତ୍ସ୍ନମଲଙ୍ଘ୍ୟ ଵୀର୍ୟେ ||4|| ତ୍ଵଂ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય ધ્યાનં ઓં બાલાર્કવિદ્યુતિમ ઇંદુકિરીટાં તુંગકુચાં નયનત્રયયુક્તામ | સ્મેરમુખીં વરદાંકુશપાશભીતિકરાં પ્રભજે ભુવનેશીમ || ઋષિરુવાચ||1|| દેવ્યા હતે તત્ર મહાસુરેન્દ્રે સેન્દ્રાઃ સુરા વહ્નિપુરોગમાસ્તામ| કાત્યાયનીં તુષ્ટુવુરિષ્ટલાભા- દ્વિકાસિવક્ત્રાબ્જ વિકાસિતાશાઃ || 2 || દેવિ પ્રપન્નાર્તિહરે પ્રસીદ પ્રસીદ માતર્જગતો‌உભિલસ્ય| પ્રસીદવિશ્વેશ્વરિ પાહિવિશ્વં ત્વમીશ્વરી દેવિ ચરાચરસ્ય ||3|| આધાર ભૂતા જગતસ્ત્વમેકા મહીસ્વરૂપેણ યતઃ સ્થિતાસિ અપાં સ્વરૂપ સ્થિતયા ત્વયૈત દાપ્યાયતે કૃત્સ્નમલઙ્ઘ્ય વીર્યે ||4|| ત્વં […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় ধ্য়ানং ওং বালার্কবিদ্য়ুতিম ইংদুকিরীটাং তুংগকুচাং নয়নত্রয়য়ুক্তাম | স্মেরমুখীং বরদাংকুশপাশভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম || ঋষিরুবাচ||1|| দেব্য়া হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম| কাত্য়ায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলাভা- দ্বিকাসিবক্ত্রাব্জ বিকাসিতাশাঃ || 2 || দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতো‌உভিলস্য়| প্রসীদবিশ্বেশ্বরি পাহিবিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য় ||3|| আধার ভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ য়তঃ স্থিতাসি অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈত দাপ্য়ায়তে কৃত্স্নমলঙ্ঘ্য় বীর্য়ে ||4|| ত্বং […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय ध्यानं ॐ बालार्कविद्युतिम् इन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॥ ऋषिरुवाच॥1॥ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्। कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभा- द्विकासिवक्त्राब्ज विकासिताशाः ॥ 2 ॥ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो‌உभिलस्य। प्रसीदविश्वेश्वरि पाहिविश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥3॥ आधार भूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये ॥4॥ त्वं […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय ध्यानं ॐ बालार्कविद्युतिम् इंदुकिरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम् । स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॥ ऋषिरुवाच॥१॥ देव्या हते तत्र महासुरेंद्रे सेंद्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्। कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभा- द्विकासिवक्त्राब्ज विकासिताशाः ॥ २ ॥ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो‌உभिलस्य। प्रसीदविश्वेश्वरि पाहिविश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥३॥ आधार भूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलंघ्य वीर्ये ॥४॥ त्वं […]