Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય અસ્ય શ્રી પ્રધમ ચરિત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષિઃ | મહાકાળી દેવતા | ગાયત્રી છન્દઃ | નન્દા શક્તિઃ | રક્ત દન્તિકા બીજમ | અગ્નિસ્તત્વમ | ઋગ્વેદઃ સ્વરૂપમ | શ્રી મહાકાળી પ્રીત્યર્ધે પ્રધમ ચરિત્ર જપે વિનિયોગઃ | ધ્યાનં ખડ્ગં ચક્ર ગદેષુચાપ પરિઘા શૂલં ભુશુણ્ડીં શિરઃ શંઙ્ખં સન્દધતીં કરૈસ્ત્રિનયનાં સર્વાંઙ્ગભૂષાવૃતામ | યાં હન્તું મધુકૈભૌ જલજભૂસ્તુષ્ટાવ સુપ્તે હરૌ નીલાશ્મદ્યુતિ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय अस्य श्री प्रधम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता । गायत्री छंदः । नंदा शक्तिः । रक्त दंतिका बीजम् । अग्निस्तत्वम् । ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्री महाकाली प्रीत्यर्धे प्रधम चरित्र जपे विनियोगः । ध्यानं खड्गं चक्र गदेषुचाप परिघा शूलं भुशुंडीं शिरः शंंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांंगभूषावृताम् । यां हंतुं मधुकैभौ जलजभूस्तुष्टाव सुप्ते हरौ नीलाश्मद्युति […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় অস্য় শ্রী প্রধম চরিত্রস্য় ব্রহ্মা ঋষিঃ | মহাকালী দেবতা | গায়ত্রী ছন্দঃ | নন্দা শক্তিঃ | রক্ত দন্তিকা বীজম | অগ্নিস্তত্বম | ঋগ্বেদঃ স্বরূপম | শ্রী মহাকালী প্রীত্য়র্ধে প্রধম চরিত্র জপে বিনিয়োগঃ | ধ্য়ানং খড্গং চক্র গদেষুচাপ পরিঘা শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ শংঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাংঙ্গভূষাবৃতাম | য়াং হন্তুং মধুকৈভৌ জলজভূস্তুষ্টাব সুপ্তে হরৌ নীলাশ্মদ্য়ুতি […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ അസ്യ ശ്രീ പ്രധമ ചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | മഹാകാളീ ദേവതാ | ഗായത്രീ ഛന്ദഃ | നന്ദാ ശക്തിഃ | രക്ത ദന്തികാ ബീജമ് | അഗ്നിസ്തത്വമ് | ഋഗ്വേദഃ സ്വരൂപമ് | ശ്രീ മഹാകാളീ പ്രീത്യര്ധേ പ്രധമ ചരിത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ | ധ്യാനം ഖഡ്ഗം ചക്ര ഗദേഷുചാപ പരിഘാ ശൂലം ഭുശുണ്ഡീം ശിരഃ ശംങ്ഖം സന്ദധതീം കരൈസ്ത്രിനയനാം സര്വാംങ്ഗഭൂഷാവൃതാമ് | യാം ഹന്തും മധുകൈഭൗ ജലജഭൂസ്തുഷ്ടാവ സുപ്തേ ഹരൗ നീലാശ്മദ്യുതി […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧମ ଚରିତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ | ମହାକାଳୀ ଦେଵତା | ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦଃ | ନନ୍ଦା ଶକ୍ତିଃ | ରକ୍ତ ଦନ୍ତିକା ବୀଜମ | ଅଗ୍ନିସ୍ତତ୍ଵମ | ଋଗ୍ଵେଦଃ ସ୍ଵରୂପମ | ଶ୍ରୀ ମହାକାଳୀ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଧେ ପ୍ରଧମ ଚରିତ୍ର ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ | ଧ୍ୟାନଂ ଖଡ୍ଗଂ ଚକ୍ର ଗଦେଷୁଚାପ ପରିଘା ଶୂଲଂ ଭୁଶୁଣ୍ଡୀଂ ଶିରଃ ଶଂଙ୍ଖଂ ସନ୍ଦଧତୀଂ କରୈସ୍ତ୍ରିନୟନାଂ ସର୍ଵାଂଙ୍ଗଭୂଷାଵୃତାମ | ୟାଂ ହନ୍ତୁଂ ମଧୁକୈଭୌ ଜଲଜଭୂସ୍ତୁଷ୍ଟାଵ ସୁପ୍ତେ ହରୌ ନୀଲାଶ୍ମଦ୍ୟୁତି […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಮ ಚರಿತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ | ಮಹಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ನಂದಾ ಶಕ್ತಿಃ | ರಕ್ತ ದಂತಿಕಾ ಬೀಜಮ್ | ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ವಮ್ | ಋಗ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಧೇ ಪ್ರಧಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರ ಗದೇಷುಚಾಪ ಪರಿಘಾ ಶೂಲಂ ಭುಶುಂಡೀಂ ಶಿರಃ ಶಂಂಖಂ ಸಂದಧತೀಂ ಕರೈಸ್ತ್ರಿನಯನಾಂ ಸರ್ವಾಂಂಗಭೂಷಾವೃತಾಮ್ | ಯಾಂ ಹಂತುಂ ಮಧುಕೈಭೌ ಜಲಜಭೂಸ್ತುಷ್ಟಾವ ಸುಪ್ತೇ ಹರೌ ನೀಲಾಶ್ಮದ್ಯುತಿ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரதம சரித்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா றுஷிஃ | மஹாகாளீ தேவதா | காயத்ரீ சன்தஃ | னன்தா ஶக்திஃ | ரக்த தன்திகா பீஜம் | அக்னிஸ்தத்வம் | றுக்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாகாளீ ப்ரீத்யர்தே ப்ரதம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ | த்யானம் கட்கம் சக்ர கதேஷுசாப பரிகா ஶூலம் புஶுண்டீம் ஶிரஃ ஶம்ங்கம் ஸன்தததீம் கரைஸ்த்ரினயனாம் ஸர்வாம்ங்கபூஷாவ்றுதாம் | யாம் ஹன்தும் மதுகைபௌ ஜலஜபூஸ்துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌ னீலாஶ்மத்யுதி […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in English

Author: Markandeya asya Sree pradhama caritrasya brahmaa RuShiH | mahaakaaLee dEvataa | gaayatree CandaH | nandaa SaktiH | rakta dantikaa beejam | agnistatvam | RugvEdaH svaroopam | Sree mahaakaaLee preetyardhE pradhama caritra japE viniyOgaH | dhyaanaM khaDgaM cakra gadEShucaapa parighaa SoolaM bhuSuNDeeM SiraH SaMnkhaM sandadhateeM karaistrinayanaaM sarvaaMngabhooShaavRutaam | yaaM hantuM madhukaibhau jalajabhoostuShTaava suptE harau neelaaSmadyuti maasyapaadadaSakaaM […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్త దంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాకాళీ ప్రీత్యర్ధే ప్రధమ చరిత్ర జపే వినియోగః | ధ్యానం ఖడ్గం చక్ర గదేషుచాప పరిఘా శూలం భుశుండీం శిరః శంంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంంగభూషావృతామ్ | యాం హంతుం మధుకైభౌ జలజభూస్తుష్టావ సుప్తే హరౌ నీలాశ్మద్యుతి […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय अस्य श्री प्रधम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता । गायत्री छन्दः । नन्दा शक्तिः । रक्त दन्तिका बीजम् । अग्निस्तत्वम् । ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्री महाकाली प्रीत्यर्धे प्रधम चरित्र जपे विनियोगः । ध्यानं खड्गं चक्र गदेषुचाप परिघा शूलं भुशुण्डीं शिरः शंङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांङ्गभूषावृताम् । यां हन्तुं मधुकैभौ जलजभूस्तुष्टाव सुप्ते हरौ नीलाश्मद्युति […]