Subramanyeshwara Swamy Puja Vidhi, Procedure of Subramanya Pooja

Lord Subramanya

Lord Subramanya

Subramanya Swamy Puja vidhi, procedure of Subramanya Swamy Pooja is given here in detail manner with stotrams, mantras and prayers..

Here is the step-by-step method of Subramanya Swamy Pooja…

Achamanam

1.Om kesavaya swaaha first sip
2. om narayanaya swaha second sip
3. om madavaya swaha third sip
4. ome govindayanamaha (wash the hands)
5. vishnavenamaha (touch the water and wash the eyes with thumb and middle finger
6. madusudanayanamaha
7. trivikramayanamaha (clean the lips with towel andnamaskaram
8. vamanayanamaha
9 sridarayanamaha (sprinkle water on head )
10. hreshikesayanamaha sprinkle on ganesh with leaf.
11. ome padmanabaya namaha sprinkle drop of water on feat
12. damodarayanamaha sprinkle water on head
13 sankarshnayanamaha clean chin with fingers
14. vasudevaya namaha cought nose with fingers lightly
15. pradyunnayanamaha
16. aniruddayanamaha (tough the eyes)
17. purushotamayanamha
18. adhokshanayanamaha (tough the ears)
19. narsimhayanamha
20. achyutayanamaha (tough the naval middle part of the stomach )
21 janardhanayanamha (tough the chest with fingers )
22. upendrayanamaha tough the head the with finger points
23. harayanamaha
24. krishnayanamha (tough the right shoulder with left hand and left shoulder with right hand)

Sankalpam

Om pūrvokta evaṁ guṇa viśeṣaṇa viśiṣṭāyāṁ śubhapuṇyatithau mama ātmanaḥ śruti-smṛti-purāṇokta phalaprāptyarthaṁ mama sa-kuṭumbasya kṣhema sthairya āyu-rārogya chaturvidha phala puruṣārtha sidhyarthaṁ, Sri Valli Devasena Sametha Subramanyeshwara devata preethyartham, Sambhavadhbhih dravyai sambhavadvi upacharai sambhavatha niyamena sambhavatha prakarena yavathshakti dhyanavahanadhi shodashopachara poojam karishye ||

Prana Pratishta

Asuneethe punarasmasu chakshu punah pranamihano dehi bhogam

Jyokchashyema surya mucharcharantha manumathe mrudayana swasthi

Amrithamvai praana amruthamaapa prananeva yathasthana mupahwa yathe

Swamin sarvajagannatha yavathpooja vasaanakam

Thaavathwam preetibhavena bimbesmin sannidhim kuru

Namo asthu sarpebhyo yekecha pruthivimanu

Ye antharikshe ye divithebhya sarvebhyo namaha

Saangam sayudham savahanam sashakti patniputra parivara sametha

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamin avahitobhava

Sthapithobhava suprasannobhava varado bhava sthirasanam kuru praseeda praseeda ||

Dhyanam

Sri bhujangottama swamin bhujangesha namostuthe |

Bhujangam lokanilaya bhujangesha namostuthe ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha dhyayami

Avahanam

Sahasra sheersha purusha sahasraksha sahasrapath, sabhumim vishwatho vruthwa, atyathishta dashangulam

Subramanya mahabhaga kraunchakhya giribhedana,

Avahayami deva thwam bhakta bhishtaprado bhava,

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namah avahayami

Asanam

Purusha yevedagum sarvam yadbhutham yachcha bhavyam uthamrutatwa syeshana yadanne nathirohati

Agniputra mahabhaga kartikeya surarchita

Ratnasimhasanam deva gruhana varadahvaya

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namah asanam samarpayami

 Paadyam

Yethavanasya mahima, atho jyayagumscha poorusha, padosya vishvabhutani tripadasyamrutham divih ||

Ganeshanuja devesha valli kamada vigraha

Padyamgruhana gangeya bhaktyadattam surarchita

Arghyam

Tripadurdhwa udaitpurusha paadosyeha bhavaatpuna,

Thatho vishvajwya kramath sashananashane abhi,

Brahmadi devabrindanam pranavarthopa deshaka arghyam gruhana devesha tarakantaka shanmukha ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha arghyam samarpayami

Madhuparkam

Tasmad viradajayatha virajo adhipoorusha,

Sajatho atyarichyata,

Paschadhumi madhopurah,

Swamin sharanodbhutha shoora padmasuranthaka |

Gangadhi salilai snahi devasena manohara ||

Yela kumkuma kasturi karpuradhi suvasithai

Tirthair achamyathanga deva gangadhara matahwaya

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha madhuparkam samarpayami..

Panchamrita snanam

Yatpurushena havisha, deva yagnamathanvatha, vasantho assaa seedajyam, greeshma idmashharaddhavi

Sharkara madhu goksheera phalasaara grutairyutham panchamritam snanmidam bahuleya gruhanabho

Panchamrita – Ksheerabhishekam

Apyayasya sametuthe vishvathassoma vrushniyam, bhavavajasya sangadhe ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha ksheerena snapayami

Shuddhodaka Snanam

Gangadi punya tirthebhyo samahruthvam suvasitham

Shuddhodaka snanamidam gruhana shikhivahana

Apohishtama yo bhuva thana oorje dadhathana,

Maheranaya chakshase yovashshiva thamorasa tasya bhajayathe hanah,

Ushatheeriva yasyakshayaya jinvadha,

Apojana yathachana.

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha shuddhodaka snanam samarpayami

Vasthram  

Saptasyasa sparidhaya trissaptha samidhah krutha,

Deva yadyagnam thanwana,

Abadnanpurusham pashum.

Dukoola vasthrayugalam muktajala samanvitam

Trigruhana gangeya bhaktadyajina rakshama ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namah vasthrayugmam samarpayami

Yagnopavitham

Tham yagnambarhishi proukshan,

Purusham jaathamagratha,

Thena deva ayajantha,

Sadhya rusha yaschaye rajitham brahma suthramcha kanchanam chotthariyakam

Yagnopavitham devesha gruhana suranayaka

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha yagnopavitham samarpayami

Gandham

Tasmadyagnatsarva hutham sambrutham vrushadajyam,

Pashugum sthaagm chakre vaayavyan,

Aaranyangramaschaye

Kasturi kumkumadhyascha

Vasitham sahimodakam |

Gandham vilepanarthaya

Gruhana krouncha dharana ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha divyagandham dharayami

Abharanam

Tasmadyagnatsarva hutham ruchassama nijagnite,

Chandagm si jagnire tasmath,

Yajus tasmathjayatha

Akshatan dhavalan divyan

Shaliyan tandulan shubhan |

Kanchanakshata samyuktan

Kumara prathi gruhyatham ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha akshatan samarpayami

Pushpam

Tasmath ashwa ajayantha,

Yekecho bhayadatha,

Gavoha jagnire tasmath,

Tasmathgnatha ajavaya

Punnaga vakulashoka

Neelapaatajanicha ||

Vasantika bilvajaajee pushpani prathigruhyatham ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha pushpani samarpayami

Angapooja

Suravanditha paadaya namaha…. Paadau poojayami

Mukurakara janave namaha…. Januni Poojayami

Karakarorave namaha…. Ooroom Poojayami

Ratnakinkini noopura katyai namaha…. Katim Poojayami

Guhaya namaha…. Guhyam Poojayami

Heramba sahodaraya namaha…. Udaram Poojayami

Nimna nabhaya namaha…. Nabhim Poojayami

Vishala vakshase namaha…. Vakshasthalam Poojayami

Krittikasthanandayaya namaha…. Sthanau Poojayami

Shatru jayoritha behave namaha…. Baahoon Poojayami

Shakti hastaya namaha…. Hasthaan Poojayami

Pushkara sraja kantaya namaha…. Kantam Poojayami

Shanmukhaya namaha…. Mukhani Poojayami

Sunasaya namaha…. Nasikaam Poojayami

Dvishan netraya namaha…. Nethrani Poojayami

Hiranyakundala karnaya namaha…. Karnau Poojayami

Phaalanetra suthaya namaha…. Phaalam Poojayami

Vedashiro vedyaya namaha…. Shirah Poojayami

Senapathaye namaha…. Sarvanyangani Poojayami

Here, you can read Subramanya Sahasranama stotram or Subramanya Astottara shatanama…

Dhoopam

Yatpurusham vyadadhu kathidha vyakalpayan,

Mukham kimasya kau baahu,

Kaavooru paada vuchchethe..

Dashangam guggulam dhupam,

Sugandhancha manoharam|

Kapilaghrutha samyuktam,

Dhoopo yam pratigruhyatham ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha dhoopamaghrapayami

Deepam

Brahmano sya mukhamaseeth,

Baahu rajanya krutha ooroo thadasya yadvaishya,

Padbhyagm shoodro ajayatha.

Sajyam trivartinam yuktam,

Vahninayojitham mayaa |

Deepam gruhana skanda thwam

Trailokya timirapaham ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha deepam darshayami

Naivedyam

Chandramaa manaso jaathah chaksho ssuryo ajayatha,

Mukhadindraschagnischa,

Pranadwa yurajayutha.

Lehyam choshyancha bhojyancha

Paaneeyam shadrasanvitham

Bhaktyashakadhi samyuktam

Naivedyam skanda gruhyatham

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha naivedyam samarpayami

Thambulam

Nabhya aaseeda antariksham,

Sheernodhwau samavarthatha,

Padbhyam bhumirdhi shashotrath thathalokagm akalpayan.

Poogeephala samayuktam

Sri nagavallee dalairyutham |

Karpurachurna samyuktam

Tambulam pratigruhyatham ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha tambulam samarpayami

Neerajanam

Vedahametham purusham mahantham,

Aditya varnam tamasasthupaare,

Sarvani roopani vichityadheera,

Namani kruthwabhi vadanyadasthe.

Devasenapathe skanda

Samsaradhwantha bhaskara |

Neerajanamidam deva

Gruhyatham surasaththama ||

Mam somova yethasya rajyamadatthe,

Yo raja saurajye nayajathe ya ethavamtho vaidevanaagm savah,

Devasuvaa yethani haveegmshi bhavanthi seyeva vasmainavan

Prayachchanthi tha yevam punasruvanthe rajyaya devasooraja bhavathi.

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha, achamanam samarpayami

Mantrapushpam

Dhaatha purasthadya mudaaja haara,

Shakra pravidvan pradisha schathasra,

Thamevam vidya namrutha iha bhavati,

Nanya pantha ayanaya vidyathe

Pushpanjalim pradasyami bhaktabhishta pradayakam

Gruhana pallee ramana supreethe nantharatma nanamosthu sarvebhya yekecha pruthivi manu ye antharikshe yedivithebhya sarvebhyo namaha

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha mantrapushpam samarpayami

Atmapradakshina namaskaram

Yaanikanicha papani

Janmanthara kruthanicha |

Thani thani vinashyanti pradakshina pade pade ||

Papoham papakarmaham

Papatma papa sambhava |

Thrahimam krupaya deva sharanagatha vatsala ||

Anyadha sharanam nasthi thwameva sharanam mama |

Tasmathkarunya bhavena raksha raksha umasutha ||

Sri valli devasena sametha subramanyeshwara swamine namaha pradakshina namaskaran samarpayami

Punah pooja

Chatramachchadayami, chamarena veejayami, nrityam darshayami, geetam shravayami, andolikan arojayami, samasta rajopachara devopachara shaktyupachara bhaktyupachara poojam samarpayami..

Yasya smruthyacha navamokthya thavah pooja kriyadishu |

Nyunam sampurnatham yaathi sadyo vandetamachyutham ||

Mantraheenam kriyaheenam

Bhaktiheenam maheshwara |

Yatpujitham mayadeva

Paripurnam thadasthume ||

Anaya dhyanavahanadi shodashopachara poojayacha bhagavan sarvatmaka Sri valli devasena sametha subramanyeshwara supreetho suprasanno varado bhavanthu, sarvam Sri valli devasena sametha subramanyeshwara arpanamasthu..

Tirtham

Akala mruthyuharanam, sarva vyadhi nivaranam, samasta papa kshayakaram, Sri valli devasena sametha subramanyeshwara mantrodakam pavanam shubham ||

Udyapana

Yagnena yagna mayajantha deva, thani dharmani prathamanyasan, thehanakam mahimanan pachanthe, yathra purvesadhyas santhi deva..

Achamyaha

1.Om kesavaya swaaha first sip
2. om narayanaya swaha second sip
3. om madavaya swaha third sip
4. ome govindayanamaha (wash the hands)
5. vishnavenamaha (touch the water and wash the eyes with thumb and middle finger
6. madusudanayanamaha
7. trivikramayanamaha (clean the lips with towel andnamaskaram
8. vamanayanamaha
9 sridarayanamaha (sprinkle water on head )
10. hreshikesayanamaha sprinkle on ganesh with leaf.
11. ome padmanabaya namaha sprinkle drop of water on feat
12. damodarayanamaha sprinkle water on head
13 sankarshnayanamaha clean chin with fingers
14. vasudevaya namaha cought nose with fingers lightly
15. pradyunnayanamaha
16. aniruddayanamaha (tough the eyes)
17. purushotamayanamha
18. adhokshanayanamaha (tough the ears)
19. narsimhayanamha
20. achyutayanamaha (tough the naval middle part of the stomach )
21 janardhanayanamha (tough the chest with fingers )
22. upendrayanamaha tough the head the with finger points
23. harayanamaha
24. krishnayanamha (tough the right shoulder with left hand and left shoulder with right hand)

Ithi Sri Subramanyeshwara Pooja vidhanam sampurnam…

Write Your Comment

3 Comments

  1. prasad vedantham says:

    If you add aavarana puja also it is very fine

  2. s. umashankar says:

    excellent procedure. detailed step by step. thank you

  3. BsB'venkat says:

    Good details & nice procedure,but which deity to worship?,is it aadishesha or subramanya swami with peacock & wife?