Sri Sadashiva Ashtakam – Sadasiva Astakam

Sadashiva Ashtakam is an octet dedicated to Lord Shiva. Those who will chant Sadashiva Ashtakam daily would be blessed with health and wealth in the life. Here goes the text or lyrics of Sadasiva Astakam..

Suvarna padmini thatantha divya harmya vasine,
Suparna vahana priyata soorya koti thejase,
Aparnaya viharine phana darendra dharine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //1//

Sathunga bhanga jahnuja sudhamsu ganda moulaye,
Pathanga pankaja suhruth krupeeta yoni chakshushe,
Bhujanga raja kundalaya, punya shali, bhandhave,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //2//

Chathur mukhanana aravinda veda geetha bhoothaye,
Chathurbhujanuja sareera shobha mana murthaye,
Chathurvidartha dana sounda thandava swaroopine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //3//

Saran nisakara prakasa manda hasa manjula,
Dhara pravala bhasa mana vakthra mandala sriye,
Karasphurath kapalamuktha Vishnu raktha payine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //4//

Sahasra pundareeka poojanaika soonya darshanath,
Sahasra nethra kalpitharchanachyuthaya bhakthitha,
Sahasra bhanu mandala prakasa chakra dhayine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //5//

Rasaradhaya ramya pathra bruthradanga panaye,
Rasa darendra chapa sinjani krutha nilasine,
Swasaradhi kruthabja yoni nunna veda vajine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //6//

Adhiprakalbha veerabhadra simha nada garjitha,
Sruthi prabheetha daksha yaga bhaginaga sadmanaam,
Gathi pradhaya garjithakhila prapancha sakshine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //7//

Mrukandu soonu rakshana vadhootha danda panaye,
Suganda mandalasphurath prabha jithamruthamsave,
Akhanda bhoga sampadartha loka bhavithathmane,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave. //8//

Madhuripu vidhi shakra mukhya devaii,
Api niyamarchitha pada pankajaya,
Kanaka giri sarasanaya thubhyam,
Rajatha sabha pathaye, namasivaya. //9//

Halasya nadhaya maheshwaraya,
Hala halalankrutha kandharaya,
Meenekshanaya padaye shivaya,
Namo nama Sundara thandavaya. //10//

Ishwara Uvacha (Lord Shiva’s Saying):

Thwaya krutham idham sthothram ya padeth bhakthi samyutha,
Thasya ayur deergam arogyam sampadascha dadamyaham.

Write Your Comment