Omkara Bindu Samyuktam Shiva Stotram Lyrics, Shiva Panchakshari by Adi Shankara Bhagavatpada

‘Omkara Bindu samyuktham’ is a prayer dedicated to Lord Shiva. This stotram signifies Lord Shiva with Omkara, the sacred symbol of Hinduism. Sometimes it is also known as Shiva Panchakshari Stotram. ‘Omkara Bindu Samyuktam’ (Shiva Panchakshari Stotram) was written by Shri Adi Shankara Bhagavatpada (AdiShankaracharya). Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah Kamadam mokshadam chaiva Omkaraya […]

Bhaja Gaureesam

Bhaja Gaureesam stotram is a prayer dedicated to Lord Shiva. It is a bhajan form of prayer so that chanting of it is very easy than other stotrams of Lord Shiva. Merits or benefits of chanting Bhaja Gaureesham stotram is mentioned in its last stanza. Bhaja Gaureesam Bhaja Gaureesam, Gaureesam Bhaja, Manda mathe. Jala dusthara […]

Sri Sadashiva Ashtakam – Sadasiva Astakam

Sadashiva Ashtakam is an octet dedicated to Lord Shiva. Those who will chant Sadashiva Ashtakam daily would be blessed with health and wealth in the life. Here goes the text or lyrics of Sadasiva Astakam.. Suvarna padmini thatantha divya harmya vasine, Suparna vahana priyata soorya koti thejase, Aparnaya viharine phana darendra dharine, Sada namashivaya they […]

Shiva Tandava Stotram

Shiva Tandava Stotram is a one of the powerful stotrams of Lord Shiva. It is a prayer to praise the cosmic dance of Lord Shiva and the imporatance His Tandavam. Devotees who chant Shiva Tandava stotra daily will be blessed with wealth, health, and prosperity. Jatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara […]

Lingaashtakam Lyrics or Text

Lingashtakam is a the most famous prayer of Lord Shiva. Lingashtakam explains the importance of Linga form of Lord Shiva. The last stanza describes the list of merits or benefits of chanting Lingashtakam. Brahmamuraari suraarchitalingam Nirmalabhaasita shobhitalingam Janmajaduhkha vinaashakalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 1 Devamuni pravaraarchitalingam Kaamadahana karunaakaralingam Raavanadarpa vinaashanalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 2 Sarvasugandhi sulepitalingam Buddhivivardhana kaaranalingam […]

Chandrashekhara Ashtakam Lyrics, Text

Chandrashekhara Ashtakam is an Astakam stotram dedicated to Lord Chandrashekhara (Lord Shiva). The 10th stanza of this stotram explains the merits or benefits of chanting it. Chanting Chandrashekharashtakam daily gives you immense wealth and prosperity in life. Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam 1 Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati […]

Shivashtakam Lyrics, Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham

Shivashtakam, popularly known as ‘Prabhum Prananatham’ is an octet prayer dedicated to Lord Shiva. Shivashtakam explains the importance of Shiva puja. The 9th stanza or verse in Shivashtakam describes the merits or benefits of chanting Shivashtakam stotram. Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam […]