Shankara Ashtakam – Astakam to Lord Shankara

Shankara Ashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. Chanting this octet daily will remove all obstacles of the devotees and make them free from all sufferings. Here is the text or lyrics of Shankara Ashtakam. Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam, Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe. //1// Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam, […]

Sri Sadashiva Ashtakam – Sadasiva Astakam

Sadashiva Ashtakam is an octet dedicated to Lord Shiva. Those who will chant Sadashiva Ashtakam daily would be blessed with health and wealth in the life. Here goes the text or lyrics of Sadasiva Astakam.. Suvarna padmini thatantha divya harmya vasine, Suparna vahana priyata soorya koti thejase, Aparnaya viharine phana darendra dharine, Sada namashivaya they […]