Sri Rudram Laghunyasam in Kannada

ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಗ್‍ಮ್ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತ್ರಕಮ್ |
ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್ ||

ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಙ್ಞೋಪ ವೀತಿನಮ್ |
ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಮ್ ||

ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಮ್ |
ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದ್ಯೋತ ಧಾರಿಣಮ್ ||

ವೃಷ ಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಮ್ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಮ್ |
ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಮ್ ||

ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವ-ಮಕ್ಷರ-ಮವ್ಯಯಮ್ |
ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿನ-ಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತತೋ ಯಜನಮಾರಭೇತ್ ||

ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾ”ಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶುಕ್ಲವಾಸಾ ದೇವಾಭಿಮುಖಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾಃ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್ ||

ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತು | ಪಾದಯೋರ್-ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಹಸ್ತಯೋರ್-ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಬಾಹ್ವೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಟತು | ಜಠರೇ‌உಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಹೃದ’ಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಕಂಠೇ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ವಕ್ತ್ರೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು | ನಾಸಿಕಯೋರ್-ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ನಯನಯೋಶ್-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ | ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ | ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಮೂರ್ಥ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಶಿಖಾಯಾಂ ವಾಮದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಪೃಷ್ಠೇ ಪಿನಾಕೀ ತಿಷ್ಠತು | ಪುರತಃ ಶೂಲೀ ತಿಷ್ಠತು | ಪಾರ್ಶ್ಯಯೋಃ ಶಿವಾಶಂಕರೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಮ್ | ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು | ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತೋ‌உಗ್ನಿರ್-ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ-ಪರಿವೃತಸ್ತಿಷ್ಠತು | ಸರ್ವೇಷ್ವಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು | ಮಾಗ್‍ಮ್ ರಕ್ಷಂತು |

ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ’ ವಾಚಿ ಶ್ರಿತಃ | ವಾಗ್ಧೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ |
ವಾಯುರ್ಮೇ” ಪ್ರಾಣೇ ಶ್ರಿತಃ | ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಸೂರ್ಯೋ’ ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿತಃ | ಚಕ್ಷುರ್-ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಚಂದ್ರಮಾ’ ಮೇ ಮನ’ಸಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮನೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ದಿಶೋ’ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ” ಶ್ರಿತಾಃ | ಶ್ರೋತ್ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಆಪೋಮೇ ರೇತಸಿ ಶ್ರಿತಾಃ | ರೇತೋ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪೃಥಿವೀ ಮೇ ಶರೀ’ರೇ ಶ್ರಿತಾಃ | ಶರೀ’ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಯೋ’ ಮೇ ಲೋಮ’ಸು ಶ್ರಿತಾಃ | ಲೋಮಾ’ನಿ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಇಂದ್ರೋ’ ಮೇ ಬಲೇ” ಶ್ರಿತಃ | ಬಲಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪರ್ಜನ್ಯೋ’ ಮೇ ಮೂರ್ದ್ನಿ ಶ್ರಿತಃ | ಮೂರ್ಧಾ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಈಶಾ’ನೋ ಮೇ ಮನ್ಯೌ ಶ್ರಿತಃ | ಮನ್ಯುರ್-ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಆತ್ಮಾ ಮ’ ಆತ್ಮನಿ’ ಶ್ರಿತಃ | ಆತ್ಮಾ ಹೃದ’ಯೇ | ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ | ಅಹಮಮೃತೇ” | ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ | ಪುನ’ರ್ಮ ಆತ್ಮಾ ಪುನರಾಯು ರಾಗಾ”ತ್ | ಪುನಃ’ ಪ್ರಾಣಃ ಪುನರಾಕೂ’ತಮಾಗಾ”ತ್ | ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿ’ರ್-ವಾವೃಧಾನಃ | ಅಂತಸ್ತಿ’ಷ್ಠತ್ವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಘೋರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋ‌உಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ | ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಶಿವತರಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಮಹಾದೇವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಚಾತುರ್-ಮಾಸ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ನಿರೂಢ ಪಶುಬಂಧಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಸರ್ವಕ್ರತ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ | ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ%

ಆಪಾತಾಳ-ನಭಃಸ್ಥಲಾಂತ-ಭುವನ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಮಾವಿಸ್ಫುರತ್-
ಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ಫಾಟಿಕ-ಲಿಂಗ-ಮೌಳಿ-ವಿಲಸತ್-ಪೂರ್ಣೇಂದು-ವಾಂತಾಮೃತೈಃ |
ಅಸ್ತೋಕಾಪ್ಲುತ-ಮೇಕ-ಮೀಶ-ಮನಿಶಂ ರುದ್ರಾನು-ವಾಕಾಂಜಪನ್
ಧ್ಯಾಯೇ-ದೀಪ್ಸಿತ-ಸಿದ್ಧಯೇ ಧ್ರುವಪದಂ ವಿಪ್ರೋ‌உಭಿಷಿಂಚೇ-ಚ್ಚಿವಮ್ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾ ಭಸಿತ ಹಿಮರುಚಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಭುಜಂಗೈಃ
ಕಂಠೇ ಕಾಲಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ ಕಲಿತ-ಶಶಿಕಲಾ-ಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತಾಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾಃ ಶಾಂಭವಾ ಮೂರ್ತಿಭೇದಾಃ
ರುದ್ರಾಃ ಶ್ರೀರುದ್ರಸೂಕ್ತ-ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಚಂತು ಸೌಖ್ಯಮ್ ||

ಓಂ ಗಣಾನಾ”ಮ್ ತ್ವಾ ಗಣಪ’ತಿಗ್‍ಮ್ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕ’ವೀನಾಮು’ಪಮಶ್ರ’ವಸ್ತಮಮ್ | ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆ ನಃ’ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿ’ಸ್ಸೀದ ಸಾದ’ನಮ್ || ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||

ಶಂ ಚ’ ಮೇ ಮಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உನುಕಾಮಶ್ಚ’ ಮೇ ಕಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸಶ್ಚ’ ಮೇ ಭದ್ರಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರೇಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭಗ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂತಾ ಚ’ ಮೇ ಧರ್ತಾ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಷೇಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಚ ಮೇ ಮಹ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂವಿಚ್ಚ’ ಮೇ ಙ್ಞಾತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೀರಂ’ ಚ ಮೇ ಲಯಶ್ಚ’ ಮ ಋತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಮೃತಂ’ ಚ ಮೇ‌உಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇ‌உನಾ’ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ’ ಮೇ‌உನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇ‌உಭ’ಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಶಯ’ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ’ ಮೇ ಸುದಿನಂ’ ಚ ಮೇ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Sri Rudram Laghunyasam in Other Languages

Write Your Comment