Sri Rudram Laghunyasam in Gujarati

ઓં અથાત્માનગ્‍મ શિવાત્માનગ શ્રી રુદ્રરૂપં ધ્યાયેત ||

શુદ્ધસ્ફટિક સંકાશં ત્રિનેત્રં પંચ વક્ત્રકમ |
ગંગાધરં દશભુજં સર્વાભરણ ભૂષિતમ ||

નીલગ્રીવં શશાંકાંકં નાગ યજ્ઞોપ વીતિનમ |
વ્યાઘ્ર ચર્મોત્તરીયં ચ વરેણ્યમભય પ્રદમ ||

કમંડલ-વક્ષ સૂત્રાણાં ધારિણં શૂલપાણિનમ |
જ્વલન્તં પિંગળજટા શિખા મુદ્દ્યોત ધારિણમ ||

વૃષ સ્કંધ સમારૂઢમ ઉમા દેહાર્થ ધારિણમ |
અમૃતેનાપ્લુતં શાન્તં દિવ્યભોગ સમન્વિતમ ||

દિગ્દેવતા સમાયુક્તં સુરાસુર નમસ્કૃતમ |
નિત્યં ચ શાશ્વતં શુદ્ધં ધ્રુવ-મક્ષર-મવ્યયમ |
સર્વ વ્યાપિન-મીશાનં રુદ્રં વૈ વિશ્વરૂપિણમ |
એવં ધ્યાત્વા દ્વિજઃ સમ્યક તતો યજનમારભેત ||

અથાતો રુદ્ર સ્નાનાર્ચનાભિષેક વિધિં વ્યા”ક્ષ્યાસ્યામઃ | આદિત એવ તીર્થે સ્નાત્વા ઉદેત્ય શુચિઃ પ્રયતો બ્રહ્મચારી શુક્લવાસા દેવાભિમુખઃ સ્થિત્વા આત્મનિ દેવતાઃ સ્થાપયેત ||

પ્રજનને બ્રહ્મા તિષ્ઠતુ | પાદયોર-વિષ્ણુસ્તિષ્ઠતુ | હસ્તયોર-હરસ્તિષ્ઠતુ | બાહ્વોરિન્દ્રસ્તિષ્ટતુ | જઠરે‌உઅગ્નિસ્તિષ્ઠતુ | હૃદ’યે શિવસ્તિષ્ઠતુ | કણ્ઠે વસવસ્તિષ્ઠન્તુ | વક્ત્રે સરસ્વતી તિષ્ઠતુ | નાસિકયોર-વાયુસ્તિષ્ઠતુ | નયનયોશ-ચંદ્રાદિત્યૌ તિષ્ટેતામ | કર્ણયોરશ્વિનૌ તિષ્ટેતામ | લલાટે રુદ્રાસ્તિષ્ઠન્તુ | મૂર્થ્ન્યાદિત્યાસ્તિષ્ઠન્તુ | શિરસિ મહાદેવસ્તિષ્ઠતુ | શિખાયાં વામદેવાસ્તિષ્ઠતુ | પૃષ્ઠે પિનાકી તિષ્ઠતુ | પુરતઃ શૂલી તિષ્ઠતુ | પાર્શ્યયોઃ શિવાશંકરૌ તિષ્ઠેતામ | સર્વતો વાયુસ્તિષ્ઠતુ | તતો બહિઃ સર્વતો‌உગ્નિર-જ્વાલામાલા-પરિવૃતસ્તિષ્ઠતુ | સર્વેષ્વંગેષુ સર્વા દેવતા યથાસ્થાનં તિષ્ઠન્તુ | માગ્‍મ રક્ષન્તુ |

અગ્નિર્મે’ વાચિ શ્રિતઃ | વાગ્ધૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ |
વાયુર્મે” પ્રાણે શ્રિતઃ | પ્રાણો હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | સૂર્યો’ મે ચક્ષુષિ શ્રિતઃ | ચક્ષુર-હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | ચન્દ્રમા’ મે મન’સિ શ્રિતઃ | મનો હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | દિશો’ મે શ્રોત્રે” શ્રિતાઃ | શ્રોત્રગં હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | આપોમે રેતસિ શ્રિતાઃ | રેતો હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | પૃથિવી મે શરી’રે શ્રિતાઃ | શરી’રગં હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | ઓષધિ વનસ્પતયો’ મે લોમ’સુ શ્રિતાઃ | લોમા’નિ હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | ઇન્દ્રો’ મે બલે” શ્રિતઃ | બલગં હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | પર્જન્યો’ મે મૂર્દ્નિ શ્રિતઃ | મૂર્ધા હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | ઈશા’નો મે મન્યૌ શ્રિતઃ | મન્યુર-હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | આત્મા મ’ આત્મનિ’ શ્રિતઃ | આત્મા હૃદ’યે | હૃદ’યં મયિ’ | અહમમૃતે” | અમૃતં બ્રહ્મ’ણિ | પુન’ર્મ આત્મા પુનરાયુ રાગા”ત | પુનઃ’ પ્રાણઃ પુનરાકૂ’તમાગા”ત | વૈશ્વાનરો રશ્મિભિ’ર-વાવૃધાનઃ | અન્તસ્તિ’ષ્ઠત્વમૃત’સ્ય ગોપાઃ ||

અસ્ય શ્રી રુદ્રાધ્યાય પ્રશ્ન મહામન્ત્રસ્ય, અઘોર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ ચન્દઃ, સઙ્કર્ષણ મૂર્તિ સ્વરૂપો યો‌உસાવાદિત્યઃ પરમપુરુષઃ સ એષ રુદ્રો દેવતા | નમઃ શિવાયેતિ બીજમ | શિવતરાયેતિ શક્તિઃ | મહાદેવાયેતિ કીલકમ | શ્રી સાંબ સદાશિવ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ||

ઓં અગ્નિહોત્રાત્મને અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ | દર્શપૂર્ણ માસાત્મને તર્જનીભ્યાં નમઃ | ચાતુર-માસ્યાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ | નિરૂઢ પશુબંધાત્મને અનામિકાભ્યાં નમઃ | જ્યોતિષ્ટોમાત્મને કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ | સર્વક્રત્વાત્મને કરતલ કરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ||

અગ્નિહોત્રાત્મને હૃદયાય નમઃ | દર્શપૂર્ણ માસાત્મને શિરસે સ્વાહા | ચાતુર-માસ્યાત્મને શિખાયૈ વષટ | નિરૂઢ પશુબંધાત્મને કવચાય હુમ | જ્યોતિષ્ટોમાત્મને નેત્રત્રયાય વૌષટ | સર્વક્રત્વાત્મને અસ્ત્રાયફટ | ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ||

ધ્યાનં%

આપાતાળ-નભઃસ્થલાન્ત-ભુવન-બ્રહ્માણ્ડ-માવિસ્ફુરત-
જ્યોતિઃ સ્ફાટિક-લિંગ-મૌળિ-વિલસત-પૂર્ણેન્દુ-વાન્તામૃતૈઃ |
અસ્તોકાપ્લુત-મેક-મીશ-મનિશં રુદ્રાનુ-વાકાંજપન
ધ્યાયે-દીપ્સિત-સિદ્ધયે ધ્રુવપદં વિપ્રો‌உભિષિંચે-ચ્ચિવમ ||

બ્રહ્માણ્ડ વ્યાપ્તદેહા ભસિત હિમરુચા ભાસમાના ભુજંગૈઃ
કણ્ઠે કાલાઃ કપર્દાઃ કલિત-શશિકલા-શ્ચણ્ડ કોદણ્ડ હસ્તાઃ |
ત્ર્યક્ષા રુદ્રાક્ષમાલાઃ પ્રકટિતવિભવાઃ શાંભવા મૂર્તિભેદાઃ
રુદ્રાઃ શ્રીરુદ્રસૂક્ત-પ્રકટિતવિભવા નઃ પ્રયચ્ચન્તુ સૌખ્યમ ||

ઓં ગણાના”મ ત્વા ગણપ’તિગ્‍મ હવામહે કવિં ક’વીનામુ’પમશ્ર’વસ્તમમ | જ્યેષ્ઠરાજં બ્રહ્મ’ણાં બ્રહ્મણસ્પદ આ નઃ’ શૃણ્વન્નૂતિભિ’સ્સીદ સાદ’નમ || મહાગણપતયે નમઃ ||

શં ચ’ મે મય’શ્ચ મે પ્રિયં ચ’ મે‌உનુકામશ્ચ’ મે કામ’શ્ચ મે સૌમનસશ્ચ’ મે ભદ્રં ચ’ મે શ્રેય’શ્ચ મે વસ્ય’શ્ચ મે યશ’શ્ચ મે ભગ’શ્ચ મે દ્રવિ’ણં ચ મે યન્તા ચ’ મે ધર્તા ચ’ મે ક્ષેમ’શ્ચ મે ધૃતિ’શ્ચ મે વિશ્વં’ ચ મે મહ’શ્ચ મે સંવિચ્ચ’ મે જ્ઞાત્રં’ ચ મે સૂશ્ચ’ મે પ્રસૂશ્ચ’ મે સીરં’ ચ મે લયશ્ચ’ મ ઋતં ચ’ મે‌உમૃતં’ ચ મે‌உયક્ષ્મં ચ મે‌உના’મયચ્ચ મે જીવાતુ’શ્ચ મે દીર્ઘાયુત્વં ચ’ મે‌உનમિત્રં ચ મે‌உભ’યં ચ મે સુગં ચ’ મે શય’નં ચ મે સૂષા ચ’ મે સુદિનં’ ચ મે ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||

Sri Rudram Laghunyasam in Other Languages

Write Your Comment