Sri Rudram Chamakam in English

OM agnaa’viShNO sajOSha’sEmaava’rdhaMtu vaaM gira’H | dyumnair-vaajE’bhiraaga’tam | vaaja’Scha mE prasavaScha’ mE praya’tiScha mE prasi’tiScha mE dheetiScha’ mE kratu’Scha mE svara’Scha mE SlOka’Scha mE SraavaScha’ mE Sruti’Scha mE jyOti’Scha mE suva’Scha mE praaNaScha’ mEpaanaScha’ mE vyaanaScha mEsu’Scha mE chittaM cha’ ma aadhee’taM cha mE vaakcha’ mE mana’Scha mE chakShu’Scha mE SrOtra’M cha mE dakSha’Scha mE bala’M cha ma Oja’Scha mE saha’Scha ma aayu’Scha mE jaraa cha’ ma aatmaa cha’ mE tanooScha’ mE Sarma’ cha mE varma’ cha mEMgaa’ni cha mEsthaani’ cha mE paroog’MShi cha mE Saree’raaNi cha mE || 1 ||

jaiShThya’M cha ma aadhi’patyaM cha mE manyuScha’ mE bhaama’Scha mEma’Scha mEMbha’Scha mE jEmaa cha’ mE mahimaa cha’ mE varimaa cha’ mE prathimaa cha’ mE varShmaa cha’ mE draaghuyaa cha’ mE vRuddhaM cha’ mE vRuddhi’Scha mE satyaM cha’ mE Sraddhaa cha’ mE jaga’ccha mE dhana’M cha mE vaSa’Scha mE tviShi’Scha mE kreeDaa cha’ mE mOda’Scha mE jaataM cha’ mE janiShyamaa’NaM cha mE sooktaM cha’ mE sukRutaM cha’ mE vittaM cha’ mE vEdya’M cha mE bhootaM cha’ mE bhaviShyaccha’ mE sugaM cha’ mE supathaM cha ma RuddhaM cha ma RuddhiScha mE kluptaM cha’ mE klupti’Scha mE matiScha’ mE sumatiScha’ mE || 2 ||

SaM cha’ mE maya’Scha mE priyaM cha’ mEnukaamaScha’ mE kaama’Scha mE saumanasaScha’ mE bhadraM cha’ mE SrEya’Scha mE vasya’Scha mE yaSa’Scha mE bhaga’Scha mE dravi’NaM cha mE yantaa cha’ mE dhartaa cha’ mE kShEma’Scha mE dhRuti’Scha mE viSva’M cha mE maha’Scha mE saMviccha’ mE gnyaatra’M cha mE sooScha’ mE prasooScha’ mE seera’M cha mE layaScha’ ma RutaM cha’ mEmRuta’M cha mEyakShmaM cha mEnaa’mayaccha mE jeevaatu’Scha mE deerghaayutvaM cha’ mEnamitraM cha mEbha’yaM cha mE sugaM cha’ mE Saya’naM cha mE sooShaa cha’ mE sudina’M cha mE || 3 ||

oorkcha’ mE soonRutaa’ cha mE paya’Scha mE rasa’Scha mE ghRutaM cha’ mE madhu’ cha mE sagdhi’Scha mE sapee’tiScha mE kRuShiScha’ mE vRuShTi’Scha mE jaitra’M cha ma audbhi’dyaM cha mE rayiScha’ mE raaya’Scha mE puShTaM cha mE puShTi’Scha mE vibhu cha’ mE prabhu cha’ mE bahu cha’ mE bhooya’Scha mE poorNaM cha’ mE poorNata’raM cha mEkShi’tiScha mE kooya’vaaScha mEnna’M cha mEkShu’ccha mE vreehaya’Scha mE yavaa”Scha mE maaShaa”Scha mE tilaa”Scha mE mudgaaScha’ mE khalvaa”Scha mE gOdhoomaa”Scha mE masuraa”Scha mE priyaMga’vaScha mENa’vaScha mE Syaamaakaa”Scha mE neevaaraa”Scha mE || 4 ||

aSmaa cha’ mE mRutti’kaa cha mE giraya’Scha mE parva’taaScha mE sika’taaScha mE vanas-pata’yaScha mE hira’NyaM cha mEya’Scha mE seesa’M cha mE trapu’Scha mE SyaamaM cha’ mE lOhaM cha’ mEgniScha’ ma aapa’Scha mE veerudha’Scha ma OSha’dhayaScha mE kRuShNapachyaM cha’ mEkRuShNapachyaM cha’ mE graamyaaScha’ mE paSava’ aaraNyaaScha’ yagnyEna’ kalpaMtaaM vittaM cha’ mE vitti’Scha mE bhootaM cha’ mE bhooti’Scha mE vasu’ cha mE vasatiScha’ mE karma’ cha mE Sakti’Scha mErtha’Scha ma Ema’Scha ma iti’Scha mE gati’Scha mE || 5 ||

agniScha’ ma iMdra’Scha mE sOma’Scha ma iMdra’Scha mE savitaa cha’ ma iMdra’Scha mE sara’svatee cha ma iMdra’Scha mE pooShaa cha’ ma iMdra’Scha mE bRuhaspati’Scha ma iMdra’Scha mE mitraScha’ ma iMdra’Scha mE varu’NaScha ma iMdra’Scha mE tvaShThaa’ cha ma iMdra’Scha mE dhaataa cha’ ma iMdra’Scha mE viShNu’Scha ma iMdra’Scha mESvinau’ cha ma iMdra’Scha mE maruta’Scha ma iMdra’Scha mE viSvE’ cha mE dEvaa iMdra’Scha mE pRuthivee cha’ ma iMdra’Scha mEntari’kShaM cha ma iMdra’Scha mE dyauScha’ ma iMdra’Scha mE diSa’Scha ma iMdra’Scha mE moordhaa cha’ ma iMdra’Scha mE prajaapa’tiScha ma iMdra’Scha mE || 6 ||

agMSuScha’ mE raSmiScha mEdaa”bhyaScha mEdhi’patiScha ma upaagMSuScha’ mEntaryaamaScha’ ma aiMdravaayavaScha’ mE maitraavaruNaScha’ ma aaSvinaScha’ mE pratiprasthaana’Scha mE SukraScha’ mE maMthee cha’ ma aagrayaNaScha’ mE vaiSvadEvaScha’ mE dhruvaScha’ mE vaiSvaanaraScha’ ma RutugrahaaScha’ mEtigraahyaa”Scha ma aiMdraagnaScha’ mE vaiSvadEvaScha’ mE marutvateeyaa”Scha mE maahEMdraScha’ ma aadityaScha’ mE saavitraScha’ mE saarasvataScha’ mE pauShNaScha’ mE paatneevataScha’ mE haariyOjanaScha’ mE || 7 ||

idhmaScha’ mE barhiScha’ mE vEdi’Scha mE diShNi’yaaScha mE srucha’Scha mE chamasaaScha’ mE graavaa’NaScha mE svara’vaScha ma uparavaaScha’ mEdhiShava’NE cha mE drONakalaSaScha’ mE vaayavyaa’ni cha mE pootabhRuccha’ ma aadhavaneeya’Scha ma aagnee”dhraM cha mE havirdhaana’M cha mE gRuhaaScha’ mE sada’Scha mE purODaaSaa”Scha mE pachataaScha’ mEvabhRuthaScha’ mE svagaakaaraScha’ mE || 8 ||

agniScha’ mE gharmaScha’ mErkaScha’ mE soorya’Scha mE praaNaScha’ mESvamEdhaScha’ mE pRuthivee cha mEdi’tiScha mE diti’Scha mE dyauScha’ mE Sakva’reeraMgula’yO diSa’Scha mE yagnyEna’ kalpantaamRukcha’ mE saama’ cha mE stOma’Scha mE yaju’Scha mE deekShaa cha’ mE tapa’Scha ma RutuScha’ mE vrataM cha’ mEhOraatrayO”r-dRuShTyaa bRu’hadrathaMtarE cha mE yagnyEna’ kalpEtaam || 9 ||

garbhaa”Scha mE vatsaaScha’ mE tryavi’Scha mE tryaveecha’ mE dityavaaT cha’ mE dityauhee cha’ mE paMchaa’viScha mE paMchaavee cha’ mE trivatsaScha’ mE trivatsaa cha’ mE turyavaaT cha’ mE turyauhee cha’ mE paShThavaaT cha’ mE paShThauhee cha’ ma ukShaa cha’ mE vaSaa cha’ ma RuShabhaScha’ mE vEhaccha’ mEnaDvaaM cha mE dhEnuScha’ ma aayu’r-yagnyEna’ kalpataaM praaNO yagnyEna’ kalpataam-apaanO yagnyEna’ kalpataaM vyaanO yagnyEna’ kalpataaM chakShu’r-yagnyEna’ kalpataag SrOtra’M yagnyEna’ kalpataaM manO’ yagnyEna’ kalpataaM vaag-yagnyEna’ kalpataam-aatmaa yagnyEna’ kalpataaM yagnyO yagnyEna’ kalpataam || 10 ||

Ekaa’ cha mE tisraScha’ mE paMcha’ cha mE sapta cha’ mE nava’ cha ma Ekaa’daSa cha mE trayOdaSa cha mE paMcha’daSa cha mE saptada’Sa cha mE nava’daSa cha ma Eka’vigMSatiScha mE trayO’vigMSatiScha mE paMcha’vigMSatiScha mE sapta vig’MSatiScha mE nava’vigMSatiScha ma Eka’trigMSaccha mE traya’strigMSaccha mE chata’s-raScha mEShTau cha’ mE dvaada’Sa cha mE ShODa’Sa cha mE vigMSatiScha’ mE chatu’rvigMSatiScha mEShTaavig’MSatiScha mE dvaatrig’MSachcha mE ShaT-trig’MSaccha mE chatvaarigMSaccha’ mE chatu’S-chatvaarigMSaccha mEShTaacha’tvaarigMSachcha mE vaaja’Scha prasavaSchaa’pijaScha kratu’Scha suva’Scha moordhaa cha vyaSni’yaS-chaantyaayanaS-chaaMtya’Scha bhauvanaScha bhuva’naS-chaadhi’patiScha || 11 ||

OM iDaa’ dEvahoor-manu’r-yagnyaneer-bRuhaspati’rukthaamadaani’ SagMsiShad-viSvE’-dEvaaH soo”ktavaachaH pRuthi’vimaatarmaa maa’ higMseer-madhu’ maniShyE madhu’ janiShyE madhu’ vakShyaami madhu’ vadiShyaami madhu’mateeM dEvEbhyO vaachamudyaasagMSuSrooShENyaa”m manuShyE”bhyastaM maa’ dEvaa a’vaMtu SObhaayai’ pitarOnu’madaMtu ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

Sri Rudram Chamakam in Other Languages

Write Your Comment