Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Oriya

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Oriya, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Oriya..

Here are the lyrics of Saraswati Shatanama Stotra in Oriya

ସରସ୍ଵତୀ ମହାଭଦ୍ରା ମହାମାୟା ଵରପ୍ରଦା |
ଶ୍ରୀପ୍ରଦା ପଦ୍ମନିଲୟା ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମଵକ୍ତ୍ରଗା || 1 ||

ଶିଵାନୁଜା ପୁସ୍ତକଧୃତ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରା ରମା ପରା |
କାମରୂପା ମହାଵିଦ୍ୟା ମହାପାତକନାଶିନୀ || 2 ||

ମହାଶ୍ରୟା ମାଲିନୀ ଚ ମହାଭୋଗା ମହାଭୁଜା |
ମହାଭାଗା ମହୋତ୍ସାହା ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗା ସୁରଵଂଦିତା || 3 ||

ମହାକାଲୀ ମହାପାଶା ମହାକାରା ମହାଙ୍କୁଶା |
ସୀତା ଚ ଵିମଲା ଵିଶ୍ଵା ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମାଲା ଚ ଵୈଷ୍ଣଵୀ || 4 ||

ଚଂଦ୍ରିକା ଚଂଦ୍ରଵଦନା ଚଂଦ୍ରଲେଖାଵିଭୂଷିତା |
ସାଵିତ୍ରୀ ସୁରସା ଦେଵୀ ଦିଵ୍ୟାଲଂକାରଭୂଷିତା || 5 ||

ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଵସୁଧା ତୀଵ୍ରା ମହାଭଦ୍ରା ମହାବଲା |
ଭୋଗଦା ଭାରତୀ ଭାମା ଗୋଵିଂଦା ଗୋମତୀ ଶିଵା || 6 ||

ଜଟିଲା ଵିଂଧ୍ୟଵାସା ଚ ଵିଂଧ୍ୟାଚଲଵିରାଜିତା |
ଚଂଡିକା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୈକସାଧନା || 7 ||

ସୌଦାମିନୀ ସୁଧାମୂର୍ତିସ୍ସୁଭଦ୍ରା ସୁରପୂଜିତା |
ସୁଵାସିନୀ ସୁନାସା ଚ ଵିନିଦ୍ରା ପଦ୍ମଲୋଚନା || 8 ||

ଵିଦ୍ୟାରୂପା ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ବ୍ରହ୍ମଜାୟା ମହାଫଲା |
ତ୍ରୟୀମୂର୍ତୀ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞା ତ୍ରିଗୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରରୂପିଣୀ || 9 ||

ଶୁଂଭାସୁରପ୍ରମଥିନୀ ଶୁଭଦା ଚ ସର୍ଵାତ୍ମିକା |
ରକ୍ତବୀଜନିହଂତ୍ରୀ ଚ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚାଂବିକା ତଥା || 10 ||

ମୁଣ୍ଡକାୟ ପ୍ରହରଣା ଧୂମ୍ରଲୋଚନମର୍ଦନା |
ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତା ସୌମ୍ୟା ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତା || 11 ||

କାଲରାତ୍ରୀ କଲାଧାରା ରୂପ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ |
ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଚ ଵରାରୋହା ଵାରାହୀ ଵାରିଜାସନା || 12 ||

ଚିତ୍ରାଂବରା ଚିତ୍ରଗଂଧା ଚିତ୍ରମାଲ୍ୟଵିଭୂଷିତା |
କାଂତା କାମପ୍ରଦା ଵଂଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟାଧରା ସୂପୂଜିତା || 13 ||

ଶ୍ଵେତାସନା ନୀଲଭୁଜା ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦା |
ଚତୁରାନନସାମ୍ରାଜ୍ୟା ରକ୍ତମଧ୍ୟା ନିରଂଜନା || 14 ||

ହଂସାସନା ନୀଲଜଙ୍ଘା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା |
ଏଵଂ ସରସ୍ଵତୀ ଦେଵ୍ୟା ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତମ || 15 ||

ଇତି ଶ୍ରୀ ସରସ୍ଵତ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣମ ||

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment