Sree Lalita Sahasra Namavali in English

lalita lalitha tripura sundari

lalita lalitha tripura sundari

Sree Lalita Sahasra Namavali in English, Lyrics of Sree Lalita Sahasra Namavali in English…

Lalitha Sahasra Nama stotram is an auspicious and highly meritorious prayer dedicated to Goddess Lalita Tripurasundari Mata.

Here are the lyrics of Lalitha Saharanama stotram in English

aruNaaM karuNaatarangitaakSheeM dhRutapaaSaankuSapuShpabaaNacaapaam |
aNimaadibhiraavRutaaM mayookhairahamityEva vibhaavayE bhavaaneem ||

dhyaayEt padmaasanasthaaM vikasitavadanaaM padmapatraayataakSheeM
hEmaabhaaM peetavastraaM karakalitalasaddhEmapadmaaM varaangeem |
sarvaalankaarayuktaaM satatamabhayadaaM bhaktanamraaM bhavaaneeM
SreevidyaaM SaantamoortiM sakalasuranutaaM sarvasampatpradaatreem ||

sakunkumavilEpanaamalikacumbikastoorikaaM
samandahasitEkShaNaaM saSaracaapapaaSaankuSaam |
aSEShajanamOhineemaruNamaalyabhooShaambaraaM
japaakusumabhaasuraaM japavidhau smarEdambikaam ||

atha Sree lalitaa sahasranaamaavalee

OM OM aiM hreeM SreeM SreemaatrE namaH |
OM Sreemahaaraagnyai namaH |
OM SreematsiMhaasanESvaryai namaH |
OM cidagnikuNDasaMbhootaayai namaH |
OM dEvakaaryasamudyataayai namaH |
OM OM udyadbhaanusahasraabhaayai namaH |
OM caturbaahusamanvitaayai namaH |
OM raagasvaroopapaaSaaDhyaayai namaH |
OM krOdhaakaaraankuSOjjvalaayai namaH |
OM manOroopEkShukOdaNDaayai namaH | 10
OM paMcatanmaatrasaayakaayai namaH |
OM nijaaruNaprabhaapooramajjad brahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM campakaaSOkapunnaagasaugandhika-lasatkacaayai namaH |
OM kuruvindamaNiSrENeekanatkOTeeramaNDitaayai namaH |
OM OM aShTameecandravibhraajadalikasthalaSObhitaayai namaH |
OM mukhacandrakalaMkaabhamRuganaabhiviSEShakaayai namaH |
OM vadanasmaramaaMgalyagRuhatOraNacillikaayai namaH |
OM vaktralakShmeepareevaahacalanmeenaabhalOcanaayai namaH |
OM navacampakapuShpaabhanaasaadaNDaviraajitaayai namaH |
OM taaraakaantitiraskaarinaasaabharaNabhaasuraayai namaH | 20
OM kadambamanjareek~luptakarNapooramanOharaayai namaH |
OM taaTaMkayugaleebhootatapanODupamaNDalaayai namaH |
OM padmaraagaSilaadarSaparibhaavikapOlabhuvE namaH |
OM navavidrumabimbaSreenyakkaariradanacCadaayai namaH |
OM SuddhavidyaankuraakaaradvijapanktidvayOjjvalaayai namaH |
OM karpooraveeTikaamOdasamaakarShi digantaraayai namaH |
OM nijasallaapamaadhurya vinirbhatsitakacCapyai namaH |
OM mandasmitaprabhaapooramajjatkaamESamaanasaayai namaH |
OM anaakalitasaadRuSyacibukaSreeviraajitaayai namaH |
OM kaamESabaddhamaangalyasootraSObhitakandharaayai namaH | 30
OM kanakaangadakEyoorakamaneeyamujaanvitaayai namaH |
OM ratnagraivEya cintaakalOlamuktaaphalaanvitaayai namaH |
OM kaamESvaaraprEmaratnamaNipratipaNastanyai namaH |
OM naabhyaalavaalarOmaalilataaphalakucadvayyai namaH |
OM lakShyarOmalataadhaarataasamunnEyamadhyamaayai namaH |
OM stanabhaaradalanmadhyapaTTabandhavalitrayaayai namaH |
OM OM aruNaaruNakausumbhavastrabhaasvatkaTeetaTyai namaH |
OM ratnakinkiNikaaramyaraSanaadaamabhooShitaayai namaH |
OM kaamESagnyaatasaubhaagyamaardavOrudvayaanvitaayai namaH |
OM maaNikyamukuTaakaarajaanudvayaviraajitaayai namaH | 40
OM indragOpaparikShiptasmaratooNaabhajanghikaayai namaH |
OM gooDhagoolphaayai namaH |
OM koorma pRuShThajayiShNuprapadaanvitaayai namaH |
OM nakhadeedhitisanCannanamajjanatamOguNaayai namaH |
OM padadvayaprabhaajaalaparaakRutasarOruhaayai namaH |
OM SinjaanamaNimanjeeramaNDitaSreepadaambujaayai namaH |
OM maraaleemandagamanaayai namaH |
OM mahaalaavaNyaSEvadhayE namaH |
OM sarvaaruNaayai namaH |
OM anavadyaangyai namaH | 50
OM sarvaabharaNabhooShitaayai namaH |
OM SivakaamESvaraankasthaayai namaH |
OM Sivaayai namaH |
OM svaadheenavallabhaayai namaH |
OM sumErumadhyaSRungasthaayai namaH |
OM Sreemannagaranaayikaayai namaH |
OM cintaamaNigRuhaantasthaayai namaH |
OM pancabrahmaasanasthitaayai namaH |
OM mahaapadmaaTaveesaMsthaayai namaH |
OM kadambavanavaasinyai namaH | 60
OM sudhaasaagaramadhyasthaayai namaH |
OM kaamaakShyai namaH |
OM kaamadaayinyai namaH |
OM dEvarShigaNasaMghaatastooyamaanaatmavaibhaayai namaH |
OM bhaNDaasuravadhOdyuktaSaktisEnaasamanvitaayai namaH |
OM sampatkareesamaarooDhasiMduravrajasEvitaayai namaH |
OM OM aSvaarooDhaadhiShThitaaSvakOTikOTibhiraavRutaayai namaH |
OM cakraraajarathaarooDhasarvaayudhapariShkRutaayai namaH |
OM gEyacakrarathaarooDhamantriNeeparisEvitaayai namaH |
OM kiricakrarathaarooDhadaNDanaathaapuraskRutaayai namaH | 70
OM jvaalaamaalinikaakShiptavahnipraakaaramadhyagaayai namaH |
OM bhaNDasainyavadhOdyuktaSaktivikramaharShitaayai namaH |
OM nityaaparaakramaaTOpanireekShaNasamutsukaayai namaH |
OM bhaNDaputravadhOdyuktabaalaavikramananditaayai namaH |
OM mantriNyambaaviracitaviShangavadhatOShitaayai namaH |
OM viSukrapraaNaharaNavaaraaheeveeryananditaayai namaH |
OM kaamESvaramukhaalOkakalpitaSreegaNESvaraayai namaH |
OM mahaagaNESanirbhinnavighnayantrapraharShitaayai namaH |
OM bhaNDaasurEndranirmuktaSastrapratyastravarShiNyai namaH |
OM karaangulinakhOtpannanaaraayaNadaSaakRutyai namaH | 80
OM mahaapaaSupataastraagninirdagdhaasurasainikaayai namaH |
OM kaamESvaraastranirdagdhasabhaaNDaasuraSoonyakaayai namaH |
OM brahmOpEndramahEndraadidEvasaMstutavaibhavaayai namaH |
OM haranEtraagnisaMdagdhakaamasaMjeevanauShadhyai namaH |
OM SreemadvaagbhavakooTaikasvaroopamukhapankajaayai namaH |
OM kaNThaadhaH kaTiparyantamadhyakooTasvaroopiNyai namaH |
OM SaktikooTaikataapannakaTyadhObhaagadhaariNyai namaH |
OM OM moolamantraatmikaayai namaH |
OM moolakooTatrayakalEbaraayai namaH |
OM kulaamRutaikarasikaayai namaH | 90
OM kulasaMkEtapaalinyai namaH |
OM kulaanganaayai namaH |
OM kulaantaHsthaayai namaH |
OM kaulinyai namaH |
OM kulayOginyai namaH |
OM akulaayai namaH |
OM samayaantasthaayai namaH |
OM samayaacaaratatparaayai namaH |
OM moolaadhaaraikanilayaayai namaH |
OM brahmagranthivibhEdinyai namaH | 100
OM maNipooraantaruditaayai namaH |
OM viShNugranthivibhEdinyai namaH |
OM aagnyaacakraantaraalasthaayai namaH |
OM rudragranthivibhEdinyai namaH |
OM sahasraaraambujaarooDhaayai namaH |
OM sudhaasaaraabhivarShiNyai namaH |
OM taTillataasamarucyai namaH |
OM ShaTcakrOparisaMsthitaayai namaH |
OM mahaasaktyai namaH |
OM OM kuNDalinyai namaH | 110
OM bisatantutaneeyasyai namaH |
OM bhavaanyai namaH |
OM bhaavanaagamyaayai namaH |
OM bhavaaraNyakuThaarikaayai namaH |
OM bhadrapriyaayai namaH |
OM bhadramoortyai namaH |
OM bhaktasaubhaagyadaayinyai namaH |
OM bhaktipriyaayai namaH |
OM bhaktigamyaayai namaH |
OM bhaktivaSyaayai namaH | 120
OM bhayaapahaayai namaH |
OM Saambhavyai namaH |
OM Saaradaaraadhyaayai namaH |
OM SarvaaNyai namaH |
OM Sarmadaayinyai namaH |
OM SaaMkaryai namaH |
OM Sreekaryai namaH |
OM saadhvyai namaH |
OM Saraccandranibhaananaayai namaH |
OM SaatOdaryai namaH | 130
OM Saantimatyai namaH |
OM OM niraadhaaraayai namaH |
OM niranjanaayai namaH |
OM nirlEpaayai namaH |
OM nirmalaayai namaH |
OM nityaayai namaH |
OM niraakaaraayai namaH |
OM niraakulaayai namaH |
OM nirguNaayai namaH |
OM niShkalaayai namaH | 140
OM Saantaayai namaH |
OM niShkaamaayai namaH |
OM nirupaplavaayai namaH |
OM nityamuktaayai namaH |
OM nirvikaaraayai namaH |
OM niShprapancaayai namaH |
OM niraaSrayaayai namaH |
OM nityaSuddhaayai namaH |
OM nityabuddhaayai namaH |
OM niravadyaayai namaH | 150
OM nirantaraayai namaH |
OM niShkaaraNaayai namaH |
OM niShkalaMkaayai namaH |
OM OM nirupaadhayE namaH |
OM nireeSvaraayai namaH |
OM neeraagayai namaH |
OM raagamathanyai namaH |
OM nirmadaayai namaH |
OM madanaaSinyai namaH |
OM niScintaayai namaH | 160
OM nirahankaaraayai namaH |
OM nirmOhaayai namaH |
OM mOhanaaSinyai namaH |
OM nirmamaayai namaH |
OM mamataahantryai namaH |
OM niShpaapaayai namaH |
OM paapanaaSinyai namaH |
OM niShkrOdhaayai namaH |
OM krOdhaSamanyai namaH |
OM nirlObhaayai namaH | 170
OM lObhanaaSinyai namaH |
OM niHsaMSayaayai namaH |
OM saMSayaghnyai namaH |
OM nirbhavaayai namaH |
OM bhavanaaSinyai namaH |
OM OM nirvikalpaayai namaH |
OM niraabaadhaayai namaH |
OM nirbhEdaayai namaH |
OM bhEdanaaSinyai namaH |
OM nirnaaSaayai namaH | 180
OM mRutyumathanyai namaH |
OM niShkriyaayai namaH |
OM niShparigrahaayai namaH |
OM nistulaayai namaH |
OM neelacikuraayai namaH |
OM nirapaayaayai namaH |
OM niratyayaayai namaH |
OM durlabhaayai namaH |
OM durgamaayai namaH |
OM durgaayai namaH | 190
OM duHkhahantryai namaH |
OM sukhapradaayai namaH |
OM duShTadooraayai namaH |
OM duraacaaraSamanyai namaH |
OM dOShavarjitaayai namaH |
OM sarvagnyaayai namaH |
OM saandrakaruNaayai namaH |
OM OM samaanaadhikavarjitaayai namaH |
OM sarvaSaktimayyai namaH |
OM sarvamaMgalaayai namaH | 200
OM sadgatipradaayai namaH |
OM sarvESvayai namaH |
OM sarvamayyai namaH |
OM sarvamantrasvaroopiNyai namaH |
OM sarvayantraatmikaayai namaH |
OM sarvatantraroopaayai namaH |
OM manOnmanyai namaH |
OM maahESvaryai namaH |
OM mahaadEvyai namaH |
OM mahaalakShmyai namaH | 210
OM mRuDapriyaayai namaH |
OM mahaaroopaayai namaH |
OM mahaapoojyaayai namaH |
OM mahaapaatakanaaSinyai namaH |
OM mahaamaayaayai namaH |
OM mahaasatvaayai namaH |
OM mahaaSaktyai namaH |
OM mahaaratyai namaH |
OM mahaabhOgaayai namaH |
OM OM mahaiSvaryaayai namaH | 220
OM mahaaveeryaayai namaH |
OM mahaabalaayai namaH |
OM mahaabuddhyai namaH |
OM mahaasiddhyai namaH |
OM mahaayOgESvarESvaryai namaH |
OM mahaatantraayai namaH |
OM mahaamantraayai namaH |
OM mahaayantraayai namaH |
OM mahaasanaayai namaH |
OM mahaayaagakramaaraadhyaayai namaH | 230
OM mahaabhairavapoojitaayai namaH |
OM mahESvaramahaakalpamahaa taaNDavasaakShiNyai namaH |
OM mahaakaamESamahiShyai namaH |
OM mahaatripurasundaryai namaH |
OM catuHShaShTyupacaaraaDhyaayai namaH |
OM catuHShaShTikalaamayyai namaH |
OM mahaacatuHShaShTikOTi yOgineegaNasEvitaayai namaH |
OM manuvidyaayai namaH |
OM candravidyaayai namaH |
OM OM candramaNDalamadhyagaayai namaH | 240
OM caaruroopaayai namaH |
OM caaruhaasaayai namaH |
OM caarucandrakalaadharaayai namaH |
OM caraacarajagannaathaayai namaH |
OM cakraraajanikEtanaayai namaH |
OM paarvatyai namaH |
OM padmanayanaayai namaH |
OM padmaraagasamaprabhaayai namaH |
OM pancaprEtaasanaaseenaayai namaH |
OM pancabrahmasparoopiNyai namaH | 250
OM cinmayyai namaH |
OM paramaanandaayai namaH |
OM vignyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM dhyaanadhyaatRudhyEyaroopaayai namaH |
OM rdhmaadharmavivarjitaayai namaH |
OM viSvaroopaayai namaH |
OM jaagariNyai namaH |
OM svapatnyai namaH |
OM taijasaatmikaayai namaH |
OM suptaayai namaH | 260
OM praagnyaatmikaayai namaH |
OM OM turyaayai namaH |
OM sarvaavasthaavivarjitaayai namaH |
OM sRuShThikartryai namaH |
OM brahmaroopaayai namaH |
OM gOptryai namaH |
OM gOvindaroopiNyai namaH |
OM saMhaariNyai namaH |
OM rudraroopaayai namaH |
OM tirOdhaanakaryai namaH | 270
OM eeSvaryai namaH |
OM sadaaSivaayai namaH |
OM anugrahadaayai namaH |
OM paMcakRutyaparaayaNaayai namaH |
OM bhaanumaNDalamadhyasthaayai namaH |
OM bhairavyai namaH |
OM bhagamaalinyai namaH |
OM padmaasanaayai namaH |
OM bhagavatyai namaH |
OM padmanaabhasahOdaryai namaH | 280
OM unmEShanimiShOtpannavipannabhuvanaavalyai namaH |
OM sahasraSeerShavadanaayai namaH |
OM OM sahasraakShyai namaH |
OM sahasrapadE namaH |
OM aabrahmakeeTajananyai namaH |
OM varNaaSramavidhaayinyai namaH |
OM nijaagnyaaroopanigamaayai namaH |
OM puNyaapuNyaphalapradaayai namaH |
OM SrutiseemantasindooreekRuta paadaabjadhoolikaayai namaH |
OM sakalaagamasaMdOhaSuktisaMpuTamauktikaayai namaH | 290
OM puruShaarthapradaayai namaH |
OM poorNaayai namaH |
OM bhOginyai namaH |
OM bhuvanESvaryai namaH |
OM ambikaayai namaH |
OM anaadinidhanaayai namaH |
OM haribrahmEndrasEvitaayai namaH |
OM naaraayaNyai namaH |
OM naadaroopaayai namaH |
OM naamaroopavivarjitaayai namaH | 300
OM hreeMkaaryai namaH |
OM hreematyai namaH |
OM OM hRudyaayai namaH |
OM hEyOpaadEyavarjitaayai namaH |
OM raajaraajaarcitaayai namaH |
OM raagnyai namaH |
OM ramyaayai namaH |
OM raajeevalOcanaayai namaH |
OM ranjanyai namaH |
OM ramaNyai namaH | 310
OM rasyaayai namaH |
OM raNatkinkiNimEkhalaayai namaH |
OM ramaayai namaH |
OM raakEnduvadanaayai namaH |
OM ratiroopaayai namaH |
OM ratipriyaayai namaH |
OM rakShaakaryai namaH |
OM raakShasaghnyai namaH |
OM raamaayai namaH |
OM ramaNalampaTaayai namaH | 320
OM kaamyaayai namaH |
OM kaamakalaaroopaayai namaH |
OM kadambakusumapriyaayai namaH |
OM kalyaaNyai namaH |
OM OM jagateekandaayai namaH |
OM karuNaarasasaagaraayai namaH |
OM kalaavatyai namaH |
OM kalaalaapaayai namaH |
OM kaantaayai namaH |
OM kaadambareepriyaayai namaH | 330
OM varadaayai namaH |
OM vaamanayanaayai namaH |
OM vaaruNeemadavihvalaayai namaH |
OM viSvaadhikaayai namaH |
OM vEdavEdyaayai namaH |
OM vindhyaacalanivaasinyai namaH |
OM vidhaatryai namaH |
OM vEdajananyai namaH |
OM viShNumaayaayai namaH |
OM vilaasinyai namaH | 340
OM kShEtrasvaroopaayai namaH |
OM kShEtrESyai namaH |
OM kShEtrakShEtragnyapaalinyai namaH |
OM kShayavRuddhivinirmuktaayai namaH |
OM kShEtrapaalasamarcitaayai namaH |
OM vijayaayai namaH |
OM OM vimalaayai namaH |
OM vandyaayai namaH |
OM vandaarujanavatsalaayai namaH |
OM vaagvaadinyai namaH | 350
OM vaamakESyai namaH |
OM vahnimaNDalavaasinyai namaH |
OM bhaktimatkalpalatikaayai namaH |
OM paSupaaSavimOcinyai namaH |
OM saMhRutaaSEShapaaShaNDaayai namaH |
OM sadaacaarapravartikaayai namaH |
OM taapatrayaagnisantaptasamaahlaadanacandrikaayai namaH |
OM taruNyai namaH |
OM taapasaaraadhyaayai namaH |
OM tanumadhyaayai namaH | 360
OM tamOpahaayai namaH |
OM cityai namaH |
OM tatpadalakShyaarthaayai namaH |
OM cidEkarasaroopiNyai namaH |
OM svaatmaanandalaveebhoota-brahmaadyaanandasantatyai namaH |
OM paraayai namaH |
OM OM pratyak citeeroopaayai namaH |
OM paSyantyai namaH |
OM paradEvataayai namaH |
OM madhyamaayai namaH | 370
OM vaikhareeroopaayai namaH |
OM bhaktamaanasahaMsikaayai namaH |
OM kaamESvarapraaNanaaDyai namaH |
OM kRutagnyaayai namaH |
OM kaamapoojitaayai namaH |
OM SrRuMgaararasasampoorNaayai namaH |
OM jayaayai namaH |
OM jaalandharasthitaayai namaH |
OM ODyaaNapeeThanilayaayai namaH |
OM bindumaNDalavaasinyai namaH | 380
OM rahOyaagakramaaraadhyaayai namaH |
OM rahastarpaNatarpitaayai namaH |
OM sadyaH prasaadinyai namaH |
OM viSvasaakShiNyai namaH |
OM saakShivarjitaayai namaH |
OM ShaDaMgadEvataayuktaayai namaH |
OM ShaaDguNyaparipooritaayai namaH |
OM nityaklinnaayai namaH |
OM OM nirupamaayai namaH |
OM nirvaaNasukhadaayinyai namaH | 390
OM nityaaShODaSikaaroopaayai namaH |
OM SreekaNThaardhaSareeriNyai namaH |
OM prabhaavatyai namaH |
OM prabhaaroopaayai namaH |
OM prasiddhaayai namaH |
OM paramESvaryai namaH |
OM moolaprakRutyai namaH |
OM avyaktaayai namaH |
OM vktaavyaktasvaroopiNyai namaH |
OM vyaapinyai namaH | 400
OM vividhaakaaraayai namaH |
OM vidyaavidyaasvaroopiNyai namaH |
OM mahaakaamESanayanakumudaahlaadakaumudyai namaH |
OM bhaktaahaardatamObhEdabhaanumadbhaanusaMtatyai namaH |
OM Sivadootyai namaH |
OM Sivaaraadhyaayai namaH |
OM Sivamoortyai namaH |
OM SivaMkaryai namaH |
OM OM Sivapriyaayai namaH |
OM Sivaparaayai namaH | 410
OM SiShTEShTaayai namaH |
OM SiShTapoojitaayai namaH |
OM apramEyaayai namaH |
OM svaprakaaSaayai namaH |
OM manOvaacaamagOcaraayai namaH |
OM cicCaktyai namaH |
OM cEtanaaroopaayai namaH |
OM jaDaSaktyai namaH |
OM jaDaatmikaayai namaH |
OM gaayatryai namaH | 420
OM vyaahRutyai namaH |
OM saMdhyaayai namaH |
OM dvijavRundaniShEvitaayai namaH |
OM tattvaasanaayai namaH |
OM tasmai namaH |
OM tubhyaM namaH |
OM ayyai namaH |
OM pancakOSaantarasthitaayai namaH |
OM niHseemamahimnE namaH |
OM nityayauvanaayai namaH | 430
OM OM madaSaalinyai namaH |
OM madaghoorNitaraktaakShyai namaH |
OM madapaaTalagaNDabhuvE namaH |
OM candanadravadigdhaangyai namaH |
OM caampEyakusumapriyaayai namaH |
OM kuSalaayai namaH |
OM kOmalaakaaraayai namaH |
OM kurukullaayai namaH |
OM kulESvaryai namaH |
OM kulakuNDaalayaayai namaH | 440
OM kaulamaargatatparasEvitaayai namaH |
OM kumaaragaNanaathaambaayai namaH |
OM tuShTyai namaH |
OM puShTyai namaH |
OM matyai namaH |
OM dhRutyai namaH |
OM Saantyai namaH |
OM svastimatyai namaH |
OM kaantyai namaH |
OM nandinyai namaH | 450
OM vighnanaaSinyai namaH |
OM tEjOvatyai namaH |
OM OM trinayanaayai namaH |
OM lOlaakSheekaamaroopiNyai namaH |
OM maalinyai namaH |
OM haMsinyai namaH |
OM maatrE namaH |
OM malayaacalavaasinyai namaH |
OM sumukhyai namaH |
OM nalinyai namaH | 460
OM subhruvE namaH |
OM SObhanaayai namaH |
OM suranaayikaayai namaH |
OM kaalakaNThyai namaH |
OM kaantimatyai namaH |
OM kShObhiNyai namaH |
OM sookShmaroopiNyai namaH |
OM vajrESvaryai namaH |
OM vaamadEvyai namaH |
OM vayOvasthaavivarjitaayai namaH | 470
OM siddhESvaryai namaH |
OM siddhavidyaayai namaH |
OM siddhamaatrE namaH |
OM yaSasvinyai namaH |
OM OM viSuddhicakranilayaayai namaH |
OM aaraktavarNaayai namaH |
OM trilOcanaayai namaH |
OM khaTvaangaadipraharaNaayai namaH |
OM vadanaikasamanvitaayai namaH |
OM paayasaannapriyaayai namaH | 480
OM tvaksthaayai namaH |
OM paSulOkabhayaMkaryai namaH |
OM amRutaadimahaaSaktisaMvRutaayai namaH |
OM DaakineeSvaryai namaH |
OM anaahataabjanilayaayai namaH |
OM Syaamaabhaayai namaH |
OM vadanadvayaayai namaH |
OM daMShTrOjvalaayai namaH |
OM akShamaalaadidharaayai namaH |
OM rudhirasaMsthitaayai namaH | 490
OM kaalaraatryaadiSaktyaughavRutaayai namaH |
OM snigdhaudanapriyaayai namaH |
OM mahaaveerEndravaradaayai namaH |
OM raakiNyambaasvaroopiNyai namaH |
OM maNipooraabjanilayaayai namaH |
OM OM vadanatrayasaMyutaayai namaH |
OM vajraadhikaayudhOpEtaayai namaH |
OM DaamaryaadibhiraavRutaayai namaH |
OM raktavarNaayai namaH |
OM maaMsaniShThaayai namaH | 500
501. guDaannapreetamaanasaayai namaH |
OM samastabhaktasukhadaayai namaH |
OM laakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaadhiShTaanaambujagataayai namaH |
OM caturvaktramanOharaayai namaH |
OM Soolaadyaayudhasampannaayai namaH |
OM peetavarNaayai namaH |
OM atigarvitaayai namaH |
OM mEdOniShThaayai namaH |
OM madhupreetaayai namaH | 510
OM bandinyaadisamanvitaayai namaH |
OM dadhyannaasaktahRudayaayai namaH |
OM kaakineeroopadhaariNyai namaH |
OM moolaadhaaraambujaarooDhaayai namaH |
OM paMcavaktraayai namaH |
OM asthisaMsthitaayai namaH |
OM aMkuSaadipraharaNaayai namaH |
OM OM varadaadi niShEvitaayai namaH |
OM mudgaudanaasaktacittaayai namaH |
OM saakinyambaasvaroopiNyai namaH | 520
OM aagnyaacakraabjanilaayai namaH |
OM SuklavarNaayai namaH |
OM ShaDaananaayai namaH |
OM majjaasaMsthaayai namaH |
OM haMsavateemukhyaSaktisamanvitaayai namaH |
OM haridraannaikarasikaayai namaH |
OM haakineeroopadhaariNyai namaH |
OM sahasradalapadmasthaayai namaH |
OM sarvavarNOpaSObhitaayai namaH |
OM sarvaayudhadharaayai namaH | 530
OM SuklasaMsthitaayai namaH |
OM sarvatOmukhyai namaH |
OM sarvaudanapreetacittaayai namaH |
OM yaakinyambaasvaroopiNyai namaH |
OM svaahaayai namaH |
OM svadhaayai namaH |
OM amatyai namaH |
OM mEdhaayai namaH |
OM OM Srutyai namaH |
OM smRutyai namaH | 540
OM anuttamaayai namaH |
OM puNyakeertyai namaH |
OM puNyalabhyaayai namaH |
OM puNyaSravaNakeertanaayai namaH |
OM pulOmajaarcitaayai namaH |
OM bandhamOcanyai namaH |
OM barbaraalakaayai namaH |
OM vimarSaroopiNyai namaH |
OM vidyaayai namaH |
OM viyadaadijagatprasuvE namaH | 550
OM sarva vyaadhipraSamanyai namaH |
OM sarva mRutyunivaariNyai namaH |
OM agragaNyaayai namaH |
OM acintyaroopaayai namaH |
OM kalikalmaShanaaSinyai namaH |
OM kaatyaayanyai namaH |
OM kaalahantryai namaH |
OM kamalaakShaniShEvitaayai namaH |
OM taamboolapooritamukhyai namaH |
OM daaDimeekusumaprabhaayai namaH | 560
OM OM mRugaakShyai namaH |
OM mOhinyai namaH |
OM mukhyaayai namaH |
OM mRuDaanyai namaH |
OM mitraroopiNyai namaH |
OM nityatRuptaayai namaH |
OM bhaktanidhayE namaH |
OM niyantryai namaH |
OM nikhilESvaryai namaH |
OM maitryaadivaasanaalabhyaayai namaH | 570
OM mahaapralayasaakShiNyai namaH |
OM paraaSaktyai namaH |
OM paraaniShThaayai namaH |
OM pragnyaanaghanaroopiNyai namaH |
OM maadhveepaanaalasaayai namaH |
OM mattaayai namaH |
OM maatRukaavarNa roopiNyai namaH |
OM mahaakailaasanilayaayai namaH |
OM mRuNaalamRududOrlataayai namaH |
OM mahaneeyaayai namaH | 580
OM dayaamoortyai namaH |
OM mahaasaamraajyaSaalinyai namaH |
OM OM aatmavidyaayai namaH |
OM mahaavidyaayai namaH |
OM Sreevidyaayai namaH |
OM kaamasEvitaayai namaH |
OM SreeShODaSaakShareevidyaayai namaH |
OM trikooTaayai namaH |
OM kaamakOTikaayai namaH |
OM kaTaakShakiMkareebhootakamalaakOTisEvitaayai namaH | 590
OM SiraHsthitaayai namaH |
OM candranibhaayai namaH |
OM bhaalasthaayai^^ai namaH |
OM indradhanuHprabhaayai namaH |
OM hRudayasthaayai namaH |
OM raviprakhyaayai namaH |
OM trikONaantaradeepikaayai namaH |
OM daakShaayaNyai namaH |
OM daityahantryai namaH |
OM dakShayagnyavinaaSinyai namaH | 600
OM daraandOlitadeerghaakShyai namaH |
OM darahaasOjjvalanmukhyai namaH |
OM guroomoortyai namaH |
OM OM guNanidhayE namaH |
OM gOmaatrE namaH |
OM guhajanmabhuvE namaH |
OM dEvESyai namaH |
OM daNDaneetisthaayai namaH |
OM daharaakaaSaroopiNyai namaH |
OM pratipanmukhyaraakaantatithimaNDalapoojitaayai namaH | 610
OM kalaatmikaayai namaH |
OM kalaanaathaayai namaH |
OM kaavyaalaapavimOdinyai namaH |
OM sacaamararamaavaaNeesavyadakShiNasEvitaayai namaH |
OM aadiSaktayai namaH |
OM amEyaayai namaH |
OM aatmanE namaH |
OM paramaayai namaH |
OM paavanaakRutayE namaH |
OM anEkakOTibrahmaaNDajananyai namaH | 620
OM divyavigrahaayai namaH |
OM kleeMkaaryai namaH |
OM kEvalaayai namaH |
OM OM guhyaayai namaH |
OM kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM tripuraayai namaH |
OM trijagadvandyaayai namaH |
OM trimoortyai namaH |
OM tridaSESvaryai namaH |
OM tryakSharyai namaH | 630
OM divyagandhaaDhyaayai namaH |
OM sindooratilakaancitaayai namaH |
OM umaayai namaH |
OM SailEndratanayaayai namaH |
OM gauryai namaH |
OM gandharvasEvitaayai namaH |
OM viSvagarbhaayai namaH |
OM svarNagarbhaayai namaH |
OM avaradaayai namaH |
OM vaagadheeSvaryai namaH | 640
OM dhyaanagamyaayai namaH |
OM aparicCEdyaayai namaH |
OM gnyaanadaayai namaH |
OM gnyaanavigrahaayai namaH |
OM sarvavEdaantasaMvEdyaayai namaH |
OM OM satyaanandasvaroopiNyai namaH |
OM lOpaamudraarcitaayai namaH |
OM leelaaklRuptabrahmaaNDamaNDalaayai namaH |
OM adRuSyaayai namaH |
OM dRuSyarahitaayai namaH | 650
OM vignyaatryai namaH |
OM vEdyavarjitaayai namaH |
OM yOginyai namaH |
OM yOgadaayai namaH |
OM yOgyaayai namaH |
OM yOgaanandaayai namaH |
OM yugandharaayai namaH |
OM icCaaSaktignyaanaSaktikriyaaSaktisvaroopiNyai namaH |
OM sarvaadhaaraayai namaH |
OM supratiShThaayai namaH | 660
OM sadasadroopadhaariNyai namaH |
OM aShTamoortyai namaH |
OM ajaajaitryai namaH |
OM lOkayaatraavidhaayinyai namaH |
OM Ekaakinyai namaH |
OM OM bhoomaroopaayai namaH |
OM nidvaitaayai namaH |
OM dvaitavarjitaayai namaH |
OM annadaayai namaH |
OM vasudaayai namaH | 670
OM vRuddhaayai namaH |
OM brahmaatmaikyasvaroopiNyai namaH |
OM bRuhatyai namaH |
OM braahmaNyai namaH |
OM braahmayai namaH |
OM brahmaanandaayai namaH |
OM balipriyaayai namaH |
OM bhaaShaaroopaayai namaH |
OM bRuhatsEnaayai namaH |
OM bhaavaabhaavavirjitaayai namaH | 680
OM sukhaaraadhyaayai namaH |
OM Subhakaryai namaH |
OM SObhanaasulabhaagatyai namaH |
OM raajaraajESvaryai namaH |
OM raajyadaayinyai namaH |
OM raajyavallabhaayai namaH |
OM raajatkRupaayai namaH |
OM OM raajapeeThanivESitanijaaSritaayai namaH |
OM raajyalakShmyai namaH |
OM kOSanaathaayai namaH | 690
OM caturaMgabalESvaryai namaH |
OM saamraajyadaayinyai namaH |
OM satyasandhaayai namaH |
OM saagaramEkhalaayai namaH |
OM deekShitaayai namaH |
OM daityaSamanyai namaH |
OM sarvalOkavaMSakaryai namaH |
OM sarvaarthadaatryai namaH |
OM saavitryai namaH |
OM saccidaanandaroopiNyai namaH | 700
OM dESakaalaaparicCinnaayai namaH |
OM sarvagaayai namaH |
OM sarvamOhinyai namaH |
OM sarasvatyai namaH |
OM Saastramayyai namaH |
OM guhaambaayai namaH |
OM guhyaroopiNyai namaH |
OM sarvOpaadhivinirmuktaayai namaH |
OM OM sadaaSivapativrataayai namaH |
OM sampradaayESvaryai namaH | 710
OM saadhunE namaH |
OM yai namaH |
OM guroomaNDalaroopiNyai namaH |
OM kulOtteerNaayai namaH |
OM bhagaaraadhyaayai namaH |
OM maayaayai namaH |
OM madhumatyai namaH |
OM mahyai namaH |
OM gaNaambaayai namaH |
OM guhyakaaraadhyaayai namaH | 720
OM kOmalaangyai namaH |
OM gurupriyaayai namaH |
OM svatantraayai namaH |
OM sarvatantrESyai namaH |
OM dakShiNaamoortiroopiNyai namaH |
OM sanakaadisamaaraadhyaayai namaH |
OM Sivagnyaanapradaayinyai namaH |
OM citkalaayai namaH |
OM aanandakalikaayai namaH |
OM prEmaroopaayai namaH | 730
OM OM priyaMkaryai namaH |
OM naamapaaraayaNapreetaayai namaH |
OM nandividyaayai namaH |
OM naTESvaryai namaH |
OM mithyaajagadadhiShThaanaayai namaH |
OM muktidaayai namaH |
OM muktiroopiNyai namaH |
OM laasyapriyaayai namaH |
OM layakaryai namaH |
OM lajjaayai namaH | 740
OM rambhaadivanditaayai namaH |
OM bhavadaavasudhaavRuShTyai namaH |
OM paapaaraNyadavaanalaayai namaH |
OM daurbhaagyatoolavaatoolaayai namaH |
OM jaraadhvaantaraviprabhaayai namaH |
OM bhaagyaabdhicandrikaayai namaH |
OM bhaktacittakEkighanaaghanaayai namaH |
OM rOgaparvatadambhOlayE namaH |
OM mRutyudaarukuThaarikaayai namaH |
OM mahESvaryai namaH | 750
OM mahaakaalyai namaH |
OM mahaagraasaayai namaH |
OM mahaaSanaayai namaH |
OM aparNaayai namaH |
OM OM caNDikaayai namaH |
OM caNDamuNDaasuraniShoodinyai namaH |
OM kSharaakSharaatmikaayai namaH |
OM sarvalOkESyai namaH |
OM viSvadhaariNyai namaH |
OM trivargadaatryai namaH | 760
OM subhagaayai namaH |
OM tryambakaayai namaH |
OM triguNaatmikaayai namaH |
OM svargaapavargadaayai namaH |
OM Suddhaayai namaH |
OM japaapuShpanibhaakRutayE namaH |
OM OjOvatyai namaH |
OM dyutidharaayai namaH |
OM yagnyaroopaayai namaH |
OM priyavrataayai namaH | 770
OM duraaraadhyaayai namaH |
OM duraadharShaayai namaH |
OM paaTaleekusumapriyaayai namaH |
OM mahatyai namaH |
OM mErunilayaayai namaH |
OM mandaarakusumapriyaayai namaH |
OM OM veeraaraadhyaayai namaH |
OM viraaDroopaayai namaH |
OM virajasE namaH |
OM viSvatOmukhyai namaH | 780
OM pratyagroopaayai namaH |
OM paraakaaSaayai namaH |
OM praaNadaayai namaH |
OM praaNaroopiNyai namaH |
OM maartaaNDabhairavaaraadhyaayai namaH |
OM mantriNeenyastaraajyadhurE namaH |
OM tripurESyai namaH |
OM jayatsEnaayai namaH |
OM nistraiguNyaayai namaH |
OM paraaparaayai namaH | 790
OM satyagnyaanaanandaroopaayai namaH |
OM saamarasyaparaayaNaayai namaH |
OM kapardinyai namaH |
OM kalaamaalaayai namaH |
OM kaamadughE namaH |
OM kaamaroopiNyai namaH |
OM kalaanidhayE namaH |
OM kaavyakalaayai namaH |
OM OM rasagnyaayai namaH |
OM rasaSEvadhayE namaH | 800
OM puShTaayai namaH |
OM puraatanaayai namaH |
OM poojyaayai namaH |
OM puShkaraayai namaH |
OM puShkarEkShaNaayai namaH |
OM parasmai jyOtiShE namaH |
OM parasmai dhaamnE namaH |
OM paramaaNavE namaH |
OM paraatparaayai namaH |
OM paaSahastaayai namaH | 810
OM paaSahantryai namaH |
OM paramantravibhEdinyai namaH |
OM moortaayai namaH |
OM amoortaayai namaH |
OM anityatRuptaayai namaH |
OM munimaanasahaMsikaayai namaH |
OM satyavrataayai namaH |
OM satyaroopaayai namaH |
OM sarvaantaryaamiNyai namaH |
OM satyai namaH | 820
OM OM brahmaaNyai namaH |
OM brahmaNE namaH |
OM jananyai namaH |
OM bahuroopaayai namaH |
OM budhaarcitaayai namaH |
OM prasavitryai namaH |
OM pracaNDaayai namaH |
OM aagnyaayai namaH |
OM pratiShThaayai namaH |
OM prakaTaakRutayE namaH | 830
OM praaNESvaryai namaH |
OM praaNadaatryai namaH |
OM pancaaSatpeeTharoopiNyai namaH |
OM viSrRunkhalaayai namaH |
OM viviktasthaayai namaH |
OM veeramaatrE namaH |
OM viyatprasuvE namaH |
OM mukundaayai namaH |
OM muktinilayaayai namaH |
OM moolavigraharoopiNyai namaH | 840
OM bhaavagnyaayai namaH |
OM bhavarOgadhnyai namaH |
OM OM bhavacakrapravartinyai namaH |
OM CandaHsaaraayai namaH |
OM Saastrasaaraayai namaH |
OM maMtrasaaraayai namaH |
OM talOdaryai namaH |
OM udaarakeertayE namaH |
OM uddaamavaibhavaayai namaH |
OM varNaroopiNyai namaH | 850
OM janmamRutyujaraataptajana
viSraantidaayinyai namaH |
OM sarvOpaniShadud ghuShTaayai namaH |
OM Saantyateetakalaatmikaayai namaH |
OM gambheeraayai namaH |
OM gaganaantaHsthaayai namaH |
OM garvitaayai namaH |
OM gaanalOlupaayai namaH |
OM kalpanaarahitaayai namaH |
OM kaaShThaayai namaH |
OM akaantaayai namaH | 860
OM kaantaardhavigrahaayai namaH |
OM kaaryakaaraNanirmuktaayai namaH |
OM kaamakElitarangitaayai namaH |
OM kanatkanakataaTaMkaayai namaH |
OM leelaavigrahadhaariNyai namaH |
OM ajaayai namaH |
OM kShayavinirmuktaayai namaH |
OM mugdhaayai namaH |
OM kShipraprasaadinyai namaH |
OM antarmukhasamaaraadhyaayai namaH | 870
OM bahirmukhasudurlabhaayai namaH |
OM trayyai namaH |
OM trivarganilayaayai namaH |
OM tristhaayai namaH |
OM tripuramaalinyai namaH |
OM niraamayaayai namaH |
OM niraalambaayai namaH |
OM svaatmaaraamaayai namaH |
OM sudhaasRutyai namaH |
OM saMsaarapankanirmagna
samuddharaNapaNDitaayai namaH | 880
OM yagnyapriyaayai namaH |
OM yagnyakartryai namaH |
OM yajamaanasvaroopiNyai namaH |
OM dharmaadhaaraayai namaH |
OM OM dhanaadhyakShaayai namaH |
OM dhanadhaanyavivardhinyai namaH |
OM viprapriyaayai namaH |
OM vipraroopaayai namaH |
OM viSvabhramaNakaariNyai namaH |
OM viSvagraasaayai namaH | 890
OM vidrumaabhaayai namaH |
OM vaiShNavyai namaH |
OM viShNuroopiNyai namaH |
OM ayOnyai namaH var ayOnayE
OM yOninilayaayai namaH |
OM kooTasthaayai namaH |
OM kularoopiNyai namaH |
OM veeragOShTheepriyaayai namaH |
OM veeraayai namaH |
OM naiShkarmyaayai namaH | 900
OM naadaroopiNyai namaH |
OM vignyaanakalanaayai namaH |
OM kalyaayai namaH |
OM vidagdhaayai namaH |
OM baindavaasanaayai namaH |
OM tatvaadhikaayai namaH |
OM OM tatvamayyai namaH |
OM tatvamarthasvaroopiNyai namaH |
OM saamagaanapriyaayai namaH |
OM saumyaayai namaH | 910
OM sadaaSivakuTumbinyai namaH |
OM savyaapasavyamaargasthaayai namaH |
OM sarvaapadvinivaariNyai namaH |
OM svasthaayai namaH |
OM svabhaavamadhuraayai namaH |
OM dheeraayai namaH |
OM dheerasamarcitaayai namaH |
OM caitanyaarghyasamaaraadhyaayai namaH |
OM caitanyakusumapriyaayai namaH |
OM sadOditaayai namaH | 920
OM sadaatuShThaayai namaH |
OM taruNaadityapaaTalaayai namaH |
OM dakShiNaadakShiNaaraadhyaayai namaH |
OM darasmEramukhaambujaayai namaH |
OM kaulineekEvalaayai namaH |
OM anardhya kaivalyapadadaayinyai namaH |
OM stOtrapriyaayai namaH |
OM stutimatyai namaH |
OM OM SrutisaMstutavaibhavaayai namaH |
OM manasvinyai namaH | 930
OM maanavatyai namaH |
OM mahESyai namaH |
OM maMgalaakRutyE namaH |
OM viSvamaatrE namaH |
OM jagaddhaatryai namaH |
OM viSaalaakShyai namaH |
OM viraagiNyai namaH |
OM pragalbhaayai namaH |
OM paramOdaaraayai namaH |
OM paraamOdaayai namaH | 940
OM manOmayyai namaH |
OM vyOmakESyai namaH |
OM vimaanasthaayai namaH |
OM vajriNyai namaH |
OM vaamakESvaryai namaH |
OM pancayagnyapriyaayai namaH |
OM pancaprEtamancaadhiSaayinyai namaH |
OM pancamyai namaH |
OM pancabhootESyai namaH |
OM pancasankhyOpacaariNyai namaH | 950
OM OM SaaSvatyai namaH |
OM SaaSvataiSvaryaayai namaH |
OM Sarmadaayai namaH |
OM SambhumOhinyai namaH |
OM dharaayai namaH |
OM dharasutaayai namaH |
OM dhanyaayai namaH |
OM dharmiNyai namaH |
OM dharmavardhinyai namaH |
OM lOkaateetaayai namaH | 960
OM guNaateetaayai namaH |
OM sarvaateetaayai namaH |
OM Saamaatmikaayai namaH |
OM bandhookakusumaprakhyaayai namaH |
OM baalaayai namaH |
OM leelaavinOdinyai namaH |
OM sumaMgalyai namaH |
OM sukhakaryai namaH |
OM suvEShaaDhyaayai namaH |
OM suvaasinyai namaH | 970
OM suvaasinyarcanapreetaayai namaH |
OM aaSObhanaayai namaH |
OM OM Suddhamaanasaayai nama
OM bindutarpaNasantuShTaayai namaH |
OM poorvajaayai namaH |
OM tripuraambikaayai namaH |
OM daSamudraasamaaraadhyaayai namaH |
OM tripuraaSreevaSankaryai namaH |
OM gnyaanamudraayai namaH |
OM gnyaanagamyaayai namaH | 980
OM gnyaanagnyEyasvaroopiNyai namaH |
OM yOnimudraayai namaH |
OM trikhaNDESyai namaH |
OM triguNaayai namaH |
OM ambaayai namaH |
OM trikONagaayai namaH |
OM anaghaayai namaH |
OM adbhutacaaritraayai namaH |
OM vaanCitaarthapradaayinyai namaH |
OM abhyaasaatiSayagnyaataayai namaH | 990
OM ShaDadhvaateetaroopiNyai namaH |
OM avyaajakaruNaamoortayE namaH |
OM agnyaanadhvaantadeepikaayai namaH |
OM aabaalagOpaviditaayai namaH |
OM OM sarvaanullanghyaSaasanaayai namaH |
OM Sreecakraraajanilayaayai namaH |
OM Sreemattripurasundaryai namaH |
OM OM SreeSivaayai namaH |
OM SivaSaktyaikyaroopiNyai namaH |
OM lalitaambikaayai namaH | 1000
||OM tatsat brahmaarpaNamastu ||
||iti SreelalitasahasranaamaavaliH sampoorNaa ||

Sree Lalita Sahasra Namavali in Other Languages

Write Your Comment

1 Comments

  1. Thank you very much for giving us this unvaluable texts. God bless you.