Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Gujarati

|| અથ શ્રી દુર્ગા સહસ્રનામસ્તોત્રમ ||

નારદ ઉવાચ –
કુમાર ગુણગમ્ભીર દેવસેનાપતે પ્રભો |
સર્વાભીષ્ટપ્રદં પુંસાં સર્વપાપપ્રણાશનમ || 1||

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં સ્તોત્રં ભક્તિવર્ધકમઞ્જસા |
મઙ્ગલં ગ્રહપીડાદિશાન્તિદં વક્તુમર્હસિ || 2||

સ્કન્દ ઉવાચ –
શૃણુ નારદ દેવર્ષે લોકાનુગ્રહકામ્યયા |
યત્પૃચ્છસિ પરં પુણ્યં તત્તે વક્ષ્યામિ કૌતુકાત || 3||

માતા મે લોકજનની હિમવન્નગસત્તમાત |
મેનાયાં બ્રહ્મવાદિન્યાં પ્રાદુર્ભૂતા હરપ્રિયા || 4||

મહતા તપસા‌உ‌உરાધ્ય શઙ્કરં લોકશઙ્કરમ |
સ્વમેવ વલ્લભં ભેજે કલેવ હિ કલાનિધિમ || 5||

નગાનામધિરાજસ્તુ હિમવાન વિરહાતુરઃ |
સ્વસુતાયાઃ પરિક્ષીણે વસિષ્ઠેન પ્રબોધિતઃ || 6||

ત્રિલોકજનની સેયં પ્રસન્ના ત્વયિ પુણ્યતઃ |
પ્રાદુર્ભૂતા સુતાત્વેન તદ્વિયોગં શુભં ત્યજ || 7||

બહુરૂપા ચ દુર્ગેયં બહુનામ્ની સનાતની |
સનાતનસ્ય જાયા સા પુત્રીમોહં ત્યજાધુના || 8||

ઇતિ પ્રબોધિતઃ શૈલઃ તાં તુષ્ટાવ પરાં શિવામ |
તદા પ્રસન્ના સા દુર્ગા પિતરં પ્રાહ નન્દિની || 9||

મત્પ્રસાદાત્પરં સ્તોત્રં હૃદયે પ્રતિભાસતામ |
તેન નામ્નાં સહસ્રેણ પૂજયન કામમાપ્નુહિ || 10||

ઇત્યુક્ત્વાન્તર્હિતાયાં તુ હૃદયે સ્ફુરિતં તદા |
નામ્નાં સહસ્રં દુર્ગાયાઃ પૃચ્છતે મે યદુક્તવાન || 11||

મઙ્ગલાનાં મઙ્ગલં તદ દુર્ગાનામ સહસ્રકમ |
સર્વાભીષ્ટપ્રદાં પુંસાં બ્રવીમ્યખિલકામદમ || 12||

દુર્ગાદેવી સમાખ્યાતા હિમવાનૃષિરુચ્યતે |
છન્દોનુષ્ટુપ જપો દેવ્યાઃ પ્રીતયે ક્રિયતે સદા || 13||

અસ્ય શ્રીદુર્ગાસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય | હિમવાન ઋષિઃ | અનુષ્ટુપ છન્દઃ |
દુર્ગાભગવતી દેવતા | શ્રીદુર્ગાપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ | |

શ્રીભગવત્યૈ દુર્ગાયૈ નમઃ |

દેવીધ્યાનમ
ઓં હ્રીં કાલાભ્રાભાં કટાક્ષૈરરિકુલભયદાં મૌલિબદ્ધેન્દુરેખાં
શઙ્ખં ચક્રં કૃપાણં ત્રિશિખમપિ કરૈરુદ્વહન્તીં ત્રિનેત્રામ |
સિંહસ્કન્ધાધિરૂઢાં ત્રિભુવનમખિલં તેજસા પૂરયન્તીં
ધ્યાયેદ દુર્ગાં જયાખ્યાં ત્રિદશપરિવૃતાં સેવિતાં સિદ્ધિકામૈઃ ||

શ્રી જયદુર્ગાયૈ નમઃ |

ઓં શિવાથોમા રમા શક્તિરનન્તા નિષ્કલા‌உમલા |
શાન્તા માહેશ્વરી નિત્યા શાશ્વતા પરમા ક્ષમા || 1||

અચિન્ત્યા કેવલાનન્તા શિવાત્મા પરમાત્મિકા |
અનાદિરવ્યયા શુદ્ધા સર્વજ્ઞા સર્વગા‌உચલા || 2||

એકાનેકવિભાગસ્થા માયાતીતા સુનિર્મલા |
મહામાહેશ્વરી સત્યા મહાદેવી નિરઞ્જના || 3||

કાષ્ઠા સર્વાન્તરસ્થા‌உપિ ચિચ્છક્તિશ્ચાત્રિલાલિતા |
સર્વા સર્વાત્મિકા વિશ્વા જ્યોતીરૂપાક્ષરામૃતા || 4||

શાન્તા પ્રતિષ્ઠા સર્વેશા નિવૃત્તિરમૃતપ્રદા |
વ્યોમમૂર્તિર્વ્યોમસંસ્થા વ્યોમધારા‌உચ્યુતા‌உતુલા || 5||

અનાદિનિધના‌உમોઘા કારણાત્મકલાકુલા |
ઋતુપ્રથમજા‌உનાભિરમૃતાત્મસમાશ્રયા || 6||

પ્રાણેશ્વરપ્રિયા નમ્યા મહામહિષઘાતિની |
પ્રાણેશ્વરી પ્રાણરૂપા પ્રધાનપુરુષેશ્વરી || 7||

સર્વશક્તિકલા‌உકામા મહિષેષ્ટવિનાશિની |
સર્વકાર્યનિયન્ત્રી ચ સર્વભૂતેશ્વરેશ્વરી || 8||

અઙ્ગદાદિધરા ચૈવ તથા મુકુટધારિણી |
સનાતની મહાનન્દા‌உ‌உકાશયોનિસ્તથેચ્યતે || 9||

ચિત્પ્રકાશસ્વરૂપા ચ મહાયોગેશ્વરેશ્વરી |
મહામાયા સદુષ્પારા મૂલપ્રકૃતિરીશિકા || 10||

સંસારયોનિઃ સકલા સર્વશક્તિસમુદ્ભવા |
સંસારપારા દુર્વારા દુર્નિરીક્ષા દુરાસદા || 11||

પ્રાણશક્તિશ્ચ સેવ્યા ચ યોગિની પરમાકલા |
મહાવિભૂતિર્દુર્દર્શા મૂલપ્રકૃતિસમ્ભવા || 12||

અનાદ્યનન્તવિભવા પરાર્થા પુરુષારણિઃ |
સર્ગસ્થિત્યન્તકૃચ્ચૈવ સુદુર્વાચ્યા દુરત્યયા || 13||

શબ્દગમ્યા શબ્દમાયા શબ્દાખ્યાનન્દવિગ્રહા |
પ્રધાનપુરુષાતીતા પ્રધાનપુરુષાત્મિકા || 14||

પુરાણી ચિન્મયા પુંસામિષ્ટદા પુષ્ટિરૂપિણી |
પૂતાન્તરસ્થા કૂટસ્થા મહાપુરુષસંજ્ઞિતા || 15||

જન્મમૃત્યુજરાતીતા સર્વશક્તિસ્વરૂપિણી |
વાઞ્છાપ્રદા‌உનવચ્છિન્નપ્રધાનાનુપ્રવેશિની || 16||

ક્ષેત્રજ્ઞા‌உચિન્ત્યશક્તિસ્તુ પ્રોચ્યતે‌உવ્યક્તલક્ષણા |
મલાપવર્જિતા‌உ‌உનાદિમાયા ત્રિતયતત્ત્વિકા || 17||

પ્રીતિશ્ચ પ્રકૃતિશ્ચૈવ ગુહાવાસા તથોચ્યતે |
મહામાયા નગોત્પન્ના તામસી ચ ધ્રુવા તથા || 18||

વ્યક્તા‌உવ્યક્તાત્મિકા કૃષ્ણા રક્તા શુક્લા હ્યકારણા |
પ્રોચ્યતે કાર્યજનની નિત્યપ્રસવધર્મિણી || 19||

સર્ગપ્રલયમુક્તા ચ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તધર્મિણી |
બ્રહ્મગર્ભા ચતુર્વિંશસ્વરૂપા પદ્મવાસિની || 20||

અચ્યુતાહ્લાદિકા વિદ્યુદ્બ્રહ્મયોનિર્મહાલયા |
મહાલક્ષ્મી સમુદ્ભાવભાવિતાત્મામહેશ્વરી || 21||

મહાવિમાનમધ્યસ્થા મહાનિદ્રા સકૌતુકા |
સર્વાર્થધારિણી સૂક્ષ્મા હ્યવિદ્ધા પરમાર્થદા || 22||

અનન્તરૂપા‌உનન્તાર્થા તથા પુરુષમોહિની |
અનેકાનેકહસ્તા ચ કાલત્રયવિવર્જિતા || 23||

બ્રહ્મજન્મા હરપ્રીતા મતિર્બ્રહ્મશિવાત્મિકા |
બ્રહ્મેશવિષ્ણુસમ્પૂજ્યા બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસંજ્ઞિતા || 24||

વ્યક્તા પ્રથમજા બ્રાહ્મી મહારાત્રીઃ પ્રકીર્તિતા |
જ્ઞાનસ્વરૂપા વૈરાગ્યરૂપા હ્યૈશ્વર્યરૂપિણી || 25||

ધર્માત્મિકા બ્રહ્મમૂર્તિઃ પ્રતિશ્રુતપુમર્થિકા |
અપાંયોનિઃ સ્વયમ્ભૂતા માનસી તત્ત્વસમ્ભવા || 26||

ઈશ્વરસ્ય પ્રિયા પ્રોક્તા શઙ્કરાર્ધશરીરિણી |
ભવાની ચૈવ રુદ્રાણી મહાલક્ષ્મીસ્તથા‌உમ્બિકા || 27||

મહેશ્વરસમુત્પન્ના ભુક્તિમુક્તિ પ્રદાયિની |
સર્વેશ્વરી સર્વવન્દ્યા નિત્યમુક્તા સુમાનસા || 28||

મહેન્દ્રોપેન્દ્રનમિતા શાઙ્કરીશાનુવર્તિની |
ઈશ્વરાર્ધાસનગતા માહેશ્વરપતિવ્રતા || 29||

સંસારશોષિણી ચૈવ પાર્વતી હિમવત્સુતા |
પરમાનન્દદાત્રી ચ ગુણાગ્ર્યા યોગદા તથા || 30||

જ્ઞાનમૂર્તિશ્ચ સાવિત્રી લક્ષ્મીઃ શ્રીઃ કમલા તથા |
અનન્તગુણગમ્ભીરા હ્યુરોનીલમણિપ્રભા || 31||

સરોજનિલયા ગઙ્ગા યોગિધ્યેયા‌உસુરાર્દિની |
સરસ્વતી સર્વવિદ્યા જગજ્જ્યેષ્ઠા સુમઙ્ગલા || 32||

વાગ્દેવી વરદા વર્યા કીર્તિઃ સર્વાર્થસાધિકા |
વાગીશ્વરી બ્રહ્મવિદ્યા મહાવિદ્યા સુશોભના || 33||

ગ્રાહ્યવિદ્યા વેદવિદ્યા ધર્મવિદ્યા‌உ‌உત્મભાવિતા |
સ્વાહા વિશ્વમ્ભરા સિદ્ધિઃ સાધ્યા મેધા ધૃતિઃ કૃતિઃ || 34||

સુનીતિઃ સંકૃતિશ્ચૈવ કીર્તિતા નરવાહિની |
પૂજાવિભાવિની સૌમ્યા ભોગ્યભાગ ભોગદાયિની || 35||

શોભાવતી શાઙ્કરી ચ લોલા માલાવિભૂષિતા |
પરમેષ્ઠિપ્રિયા ચૈવ ત્રિલોકીસુન્દરી માતા || 36||

નન્દા સન્ધ્યા કામધાત્રી મહાદેવી સુસાત્ત્વિકા |
મહામહિષદર્પઘ્ની પદ્મમાલા‌உઘહારિણી || 37||

વિચિત્રમુકુટા રામા કામદાતા પ્રકીર્તિતા |
પિતામ્બરધરા દિવ્યવિભૂષણ વિભૂષિતા || 38||

દિવ્યાખ્યા સોમવદના જગત્સંસૃષ્ટિવર્જિતા |
નિર્યન્ત્રા યન્ત્રવાહસ્થા નન્દિની રુદ્રકાલિકા || 39||

આદિત્યવર્ણા કૌમારી મયૂરવરવાહિની |
પદ્માસનગતા ગૌરી મહાકાલી સુરાર્ચિતા || 40||

અદિતિર્નિયતા રૌદ્રી પદ્મગર્ભા વિવાહના |
વિરૂપાક્ષા કેશિવાહા ગુહાપુરનિવાસિની || 41||

મહાફલા‌உનવદ્યાઙ્ગી કામરૂપા સરિદ્વરા |
ભાસ્વદ્રૂપા મુક્તિદાત્રી પ્રણતક્લેશભઞ્જના || 42||

કૌશિકી ગોમિની રાત્રિસ્ત્રિદશારિવિનાશિની |
બહુરૂપા સુરૂપા ચ વિરૂપા રૂપવર્જિતા || 43||

ભક્તાર્તિશમના ભવ્યા ભવભાવવિનાશિની |
સર્વજ્ઞાનપરીતાઙ્ગી સર્વાસુરવિમર્દિકા || 44||

પિકસ્વની સામગીતા ભવાઙ્કનિલયા પ્રિયા |
દીક્ષા વિદ્યાધરી દીપ્તા મહેન્દ્રાહિતપાતિની || 45||

સર્વદેવમયા દક્ષા સમુદ્રાન્તરવાસિની |
અકલઙ્કા નિરાધારા નિત્યસિદ્ધા નિરામયા || 46||

કામધેનુબૃહદ્ગર્ભા ધીમતી મૌનનાશિની |
નિઃસઙ્કલ્પા નિરાતઙ્કા વિનયા વિનયપ્રદા || 47||

જ્વાલામાલા સહસ્રાઢ્યા દેવદેવી મનોમયા |
સુભગા સુવિશુદ્ધા ચ વસુદેવસમુદ્ભવા || 48||

મહેન્દ્રોપેન્દ્રભગિની ભક્તિગમ્યા પરાવરા |
જ્ઞાનજ્ઞેયા પરાતીતા વેદાન્તવિષયા મતિઃ || 49||

દક્ષિણા દાહિકા દહ્યા સર્વભૂતહૃદિસ્થિતા |
યોગમાયા વિભાગજ્ઞા મહામોહા ગરીયસી || 50||

સન્ધ્યા સર્વસમુદ્ભૂતા બ્રહ્મવૃક્ષાશ્રિયાદિતિઃ |
બીજાઙ્કુરસમુદ્ભૂતા મહાશક્તિર્મહામતિઃ || 51||

ખ્યાતિઃ પ્રજ્ઞાવતી સંજ્ઞા મહાભોગીન્દ્રશાયિની |
હીંકૃતિઃ શઙ્કરી શાન્તિર્ગન્ધર્વગણસેવિતા || 52||

વૈશ્વાનરી મહાશૂલા દેવસેના ભવપ્રિયા |
મહારાત્રી પરાનન્દા શચી દુઃસ્વપ્નનાશિની || 53||

ઈડ્યા જયા જગદ્ધાત્રી દુર્વિજ્ઞેયા સુરૂપિણી |
ગુહામ્બિકા ગણોત્પન્ના મહાપીઠા મરુત્સુતા || 54||

હવ્યવાહા ભવાનન્દા જગદ્યોનિઃ પ્રકીર્તિતા |
જગન્માતા જગન્મૃત્યુર્જરાતીતા ચ બુદ્ધિદા || 55||

સિદ્ધિદાત્રી રત્નગર્ભા રત્નગર્ભાશ્રયા પરા |
દૈત્યહન્ત્રી સ્વેષ્ટદાત્રી મઙ્ગલૈકસુવિગ્રહા || 56||

પુરુષાન્તર્ગતા ચૈવ સમાધિસ્થા તપસ્વિની |
દિવિસ્થિતા ત્રિણેત્રા ચ સર્વેન્દ્રિયમનાધૃતિઃ || 57||

સર્વભૂતહૃદિસ્થા ચ તથા સંસારતારિણી |
વેદ્યા બ્રહ્મવિવેદ્યા ચ મહાલીલા પ્રકીર્તિતા || 58||

બ્રાહ્મણિબૃહતી બ્રાહ્મી બ્રહ્મભૂતા‌உઘહારિણી |
હિરણ્મયી મહાદાત્રી સંસારપરિવર્તિકા || 59||

સુમાલિની સુરૂપા ચ ભાસ્વિની ધારિણી તથા |
ઉન્મૂલિની સર્વસભા સર્વપ્રત્યયસાક્ષિણી || 60||

સુસૌમ્યા ચન્દ્રવદના તાણ્ડવાસક્તમાનસા |
સત્ત્વશુદ્ધિકરી શુદ્ધા મલત્રયવિનાશિની || 61||

જગત્ત્ત્રયી જગન્મૂર્તિસ્ત્રિમૂર્તિરમૃતાશ્રયા |
વિમાનસ્થા વિશોકા ચ શોકનાશિન્યનાહતા || 62||

હેમકુણ્ડલિની કાલી પદ્મવાસા સનાતની |
સદાકીર્તિઃ સર્વભૂતશયા દેવી સતાંપ્રિયા || 63||

બ્રહ્મમૂર્તિકલા ચૈવ કૃત્તિકા કઞ્જમાલિની |
વ્યોમકેશા ક્રિયાશક્તિરિચ્છાશક્તિઃ પરાગતિઃ || 64||

ક્ષોભિકા ખણ્ડિકાભેદ્યા ભેદાભેદવિવર્જિતા |
અભિન્ના ભિન્નસંસ્થાના વશિની વંશધારિણી || 65||

ગુહ્યશક્તિર્ગુહ્યતત્ત્વા સર્વદા સર્વતોમુખી |
ભગિની ચ નિરાધારા નિરાહારા પ્રકીર્તિતા || 66||

નિરઙ્કુશપદોદ્ભૂતા ચક્રહસ્તા વિશોધિકા |
સ્રગ્વિણી પદ્મસમ્ભેદકારિણી પરિકીર્તિતા || 67||

પરાવરવિધાનજ્ઞા મહાપુરુષપૂર્વજા |
પરાવરજ્ઞા વિદ્યા ચ વિદ્યુજ્જિહ્વા જિતાશ્રયા || 68||

વિદ્યામયી સહસ્રાક્ષી સહસ્રવદનાત્મજા |
સહસ્રરશ્મિઃસત્વસ્થા મહેશ્વરપદાશ્રયા || 69||

જ્વાલિની સન્મયા વ્યાપ્તા ચિન્મયા પદ્મભેદિકા |
મહાશ્રયા મહામન્ત્રા મહાદેવમનોરમા || 70||

વ્યોમલક્ષ્મીઃ સિંહરથા ચેકિતાના‌உમિતપ્રભા |
વિશ્વેશ્વરી ભગવતી સકલા કાલહારિણી || 71||

સર્વવેદ્યા સર્વભદ્રા ગુહ્યા દૂઢા ગુહારણી |
પ્રલયા યોગધાત્રી ચ ગઙ્ગા વિશ્વેશ્વરી તથા || 72||

કામદા કનકા કાન્તા કઞ્જગર્ભપ્રભા તથા |
પુણ્યદા કાલકેશા ચ ભોક્ત્ત્રી પુષ્કરિણી તથા || 73||

સુરેશ્વરી ભૂતિદાત્રી ભૂતિભૂષા પ્રકીર્તિતા |
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પન્ના પરમાર્થા‌உર્થવિગ્રહા || 74||

વર્ણોદયા ભાનુમૂર્તિર્વાગ્વિજ્ઞેયા મનોજવા |
મનોહરા મહોરસ્કા તામસી વેદરૂપિણી || 75||

વેદશક્તિર્વેદમાતા વેદવિદ્યાપ્રકાશિની |
યોગેશ્વરેશ્વરી માયા મહાશક્તિર્મહામયી || 76||

વિશ્વાન્તઃસ્થા વિયન્મૂર્તિર્ભાર્ગવી સુરસુન્દરી |
સુરભિર્નન્દિની વિદ્યા નન્દગોપતનૂદ્ભવા || 77||

ભારતી પરમાનન્દા પરાવરવિભેદિકા |
સર્વપ્રહરણોપેતા કામ્યા કામેશ્વરેશ્વરી || 78||

અનન્તાનન્દવિભવા હૃલ્લેખા કનકપ્રભા |
કૂષ્માણ્ડા ધનરત્નાઢ્યા સુગન્ધા ગન્ધદાયિની || 79||

ત્રિવિક્રમપદોદ્ભૂતા ચતુરાસ્યા શિવોદયા |
સુદુર્લભા ધનાધ્યક્ષા ધન્યા પિઙ્ગલલોચના || 80||

શાન્તા પ્રભાસ્વરૂપા ચ પઙ્કજાયતલોચના |
ઇન્દ્રાક્ષી હૃદયાન્તઃસ્થા શિવા માતા ચ સત્ક્રિયા || 81||

ગિરિજા ચ સુગૂઢા ચ નિત્યપુષ્ટા નિરન્તરા |
દુર્ગા કાત્યાયની ચણ્ડી ચન્દ્રિકા કાન્તવિગ્રહા || 82||

હિરણ્યવર્ણા જગતી જગદ્યન્ત્રપ્રવર્તિકા |
મન્દરાદ્રિનિવાસા ચ શારદા સ્વર્ણમાલિની || 83||

રત્નમાલા રત્નગર્ભા વ્યુષ્ટિર્વિશ્વપ્રમાથિની |
પદ્માનન્દા પદ્મનિભા નિત્યપુષ્ટા કૃતોદ્ભવા || 84||

નારાયણી દુષ્ટશિક્ષા સૂર્યમાતા વૃષપ્રિયા |
મહેન્દ્રભગિની સત્યા સત્યભાષા સુકોમલા || 85||

વામા ચ પઞ્ચતપસાં વરદાત્રી પ્રકીર્તિતા |
વાચ્યવર્ણેશ્વરી વિદ્યા દુર્જયા દુરતિક્રમા || 86||

કાલરાત્રિર્મહાવેગા વીરભદ્રપ્રિયા હિતા |
ભદ્રકાલી જગન્માતા ભક્તાનાં ભદ્રદાયિની || 87||

કરાલા પિઙ્ગલાકારા કામભેત્ત્રી મહામનાઃ |
યશસ્વિની યશોદા ચ ષડધ્વપરિવર્તિકા || 88||

શઙ્ખિની પદ્મિની સંખ્યા સાંખ્યયોગપ્રવર્તિકા |
ચૈત્રાદિર્વત્સરારૂઢા જગત્સમ્પૂરણીન્દ્રજા || 89||

શુમ્ભઘ્ની ખેચરારાધ્યા કમ્બુગ્રીવા બલીડિતા |
ખગારૂઢા મહૈશ્વર્યા સુપદ્મનિલયા તથા || 90||

વિરક્તા ગરુડસ્થા ચ જગતીહૃદ્ગુહાશ્રયા |
શુમ્ભાદિમથના ભક્તહૃદ્ગહ્વરનિવાસિની || 91||

જગત્ત્ત્રયારણી સિદ્ધસઙ્કલ્પા કામદા તથા |
સર્વવિજ્ઞાનદાત્રી ચાનલ્પકલ્મષહારિણી || 92||

સકલોપનિષદ્ગમ્યા દુષ્ટદુષ્પ્રેક્ષ્યસત્તમા |
સદ્વૃતા લોકસંવ્યાપ્તા તુષ્ટિઃ પુષ્ટિઃ ક્રિયાવતી || 93||

વિશ્વામરેશ્વરી ચૈવ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિની |
શિવાધૃતા લોહિતાક્ષી સર્પમાલાવિભૂષણા || 94||

નિરાનન્દા ત્રિશૂલાસિધનુર્બાણાદિધારિણી |
અશેષધ્યેયમૂર્તિશ્ચ દેવતાનાં ચ દેવતા || 95||

વરામ્બિકા ગિરેઃ પુત્રી નિશુમ્ભવિનિપાતિની |
સુવર્ણા સ્વર્ણલસિતા‌உનન્તવર્ણા સદાધૃતા || 96||

શાઙ્કરી શાન્તહૃદયા અહોરાત્રવિધાયિકા |
વિશ્વગોપ્ત્રી ગૂઢરૂપા ગુણપૂર્ણા ચ ગાર્ગ્યજા || 97||

ગૌરી શાકમ્ભરી સત્યસન્ધા સન્ધ્યાત્રયીધૃતા |
સર્વપાપવિનિર્મુક્તા સર્વબન્ધવિવર્જિતા || 98||

સાંખ્યયોગસમાખ્યાતા અપ્રમેયા મુનીડિતા |
વિશુદ્ધસુકુલોદ્ભૂતા બિન્દુનાદસમાદૃતા || 99||

શમ્ભુવામાઙ્કગા ચૈવ શશિતુલ્યનિભાનના |
વનમાલાવિરાજન્તી અનન્તશયનાદૃતા || 100||

નરનારાયણોદ્ભૂતા નારસિંહી પ્રકીર્તિતા |
દૈત્યપ્રમાથિની શઙ્ખચક્રપદ્મગદાધરા || 101||

સઙ્કર્ષણસમુત્પન્ના અમ્બિકા સજ્જનાશ્રયા |
સુવૃતા સુન્દરી ચૈવ ધર્મકામાર્થદાયિની || 102||

મોક્ષદા ભક્તિનિલયા પુરાણપુરુષાદૃતા |
મહાવિભૂતિદા‌உ‌உરાધ્યા સરોજનિલયા‌உસમા || 103||

અષ્ટાદશભુજા‌உનાદિર્નીલોત્પલદલાક્ષિણી |
સર્વશક્તિસમારૂઢા ધર્માધર્મવિવર્જિતા || 104||

વૈરાગ્યજ્ઞાનનિરતા નિરાલોકા નિરિન્દ્રિયા |
વિચિત્રગહનાધારા શાશ્વતસ્થાનવાસિની || 105||

જ્ઞાનેશ્વરી પીતચેલા વેદવેદાઙ્ગપારગા |
મનસ્વિની મન્યુમાતા મહામન્યુસમુદ્ભવા || 106||

અમન્યુરમૃતાસ્વાદા પુરન્દરપરિષ્ટુતા |
અશોચ્યા ભિન્નવિષયા હિરણ્યરજતપ્રિયા || 107||

હિરણ્યજનની ભીમા હેમાભરણભૂષિતા |
વિભ્રાજમાના દુર્જ્ઞેયા જ્યોતિષ્ટોમફલપ્રદા || 108||

મહાનિદ્રાસમુત્પત્તિરનિદ્રા સત્યદેવતા |
દીર્ઘા કકુદ્મિની પિઙ્ગજટાધારા મનોજ્ઞધીઃ || 109||

મહાશ્રયા રમોત્પન્ના તમઃપારે પ્રતિષ્ઠિતા |
ત્રિતત્ત્વમાતા ત્રિવિધા સુસૂક્ષ્મા પદ્મસંશ્રયા || 110||

શાન્ત્યતીતકલા‌உતીતવિકારા શ્વેતચેલિકા |
ચિત્રમાયા શિવજ્ઞાનસ્વરૂપા દૈત્યમાથિની || 111||

કાશ્યપી કાલસર્પાભવેણિકા શાસ્ત્રયોનિકા |
ત્રયીમૂર્તિઃ ક્રિયામૂર્તિશ્ચતુર્વર્ગા ચ દર્શિની || 112||

નારાયણી નરોત્પન્ના કૌમુદી કાન્તિધારિણી |
કૌશિકી લલિતા લીલા પરાવરવિભાવિની || 113||

વરેણ્યા‌உદ્ભુતમહાત્મ્યા વડવા વામલોચના |
સુભદ્રા ચેતનારાધ્યા શાન્તિદા શાન્તિવર્ધિની || 114||

જયાદિશક્તિજનની શક્તિચક્રપ્રવર્તિકા |
ત્રિશક્તિજનની જન્યા ષટ્સૂત્રપરિવર્ણિતા || 115||

સુધૌતકર્મણા‌உ‌உરાધ્યા યુગાન્તદહનાત્મિકા |
સઙ્કર્ષિણી જગદ્ધાત્રી કામયોનિઃ કિરીટિની || 116||

ઐન્દ્રી ત્રૈલોક્યનમિતા વૈષ્ણવી પરમેશ્વરી |
પ્રદ્યુમ્નજનની બિમ્બસમોષ્ઠી પદ્મલોચના || 117||

મદોત્કટા હંસગતિઃ પ્રચણ્ડા ચણ્ડવિક્રમા |
વૃષાધીશા પરાત્મા ચ વિન્ધ્યા પર્વતવાસિની || 118||

હિમવન્મેરુનિલયા કૈલાસપુરવાસિની |
ચાણૂરહન્ત્રી નીતિજ્ઞા કામરૂપા ત્રયીતનુઃ || 119||

વ્રતસ્નાતા ધર્મશીલા સિંહાસનનિવાસિની |
વીરભદ્રાદૃતા વીરા મહાકાલસમુદ્ભવા || 120||

વિદ્યાધરાર્ચિતા સિદ્ધસાધ્યારાધિતપાદુકા |
શ્રદ્ધાત્મિકા પાવની ચ મોહિની અચલાત્મિકા || 121||

મહાદ્ભુતા વારિજાક્ષી સિંહવાહનગામિની |
મનીષિણી સુધાવાણી વીણાવાદનતત્પરા || 122||

શ્વેતવાહનિષેવ્યા ચ લસન્મતિરરુન્ધતી |
હિરણ્યાક્ષી તથા ચૈવ મહાનન્દપ્રદાયિની || 123||

વસુપ્રભા સુમાલ્યાપ્તકન્ધરા પઙ્કજાનના |
પરાવરા વરારોહા સહસ્રનયનાર્ચિતા || 124||

શ્રીરૂપા શ્રીમતી શ્રેષ્ઠા શિવનામ્ની શિવપ્રિયા |
શ્રીપ્રદા શ્રિતકલ્યાણા શ્રીધરાર્ધશરીરિણી || 125||

શ્રીકલા‌உનન્તદૃષ્ટિશ્ચ હ્યક્ષુદ્રારાતિસૂદની |
રક્તબીજનિહન્ત્રી ચ દૈત્યસઙ્ગવિમર્દિની || 126||

સિંહારૂઢા સિંહિકાસ્યા દૈત્યશોણિતપાયિની |
સુકીર્તિસહિતાચ્છિન્નસંશયા રસવેદિની || 127||

ગુણાભિરામા નાગારિવાહના નિર્જરાર્ચિતા |
નિત્યોદિતા સ્વયંજ્યોતિઃ સ્વર્ણકાયા પ્રકીર્તિતા || 128||

વજ્રદણ્ડાઙ્કિતા ચૈવ તથામૃતસઞ્જીવિની |
વજ્રચ્છન્ના દેવદેવી વરવજ્રસ્વવિગ્રહા || 129||

માઙ્ગલ્યા મઙ્ગલાત્મા ચ માલિની માલ્યધારિણી |
ગન્ધર્વી તરુણી ચાન્દ્રી ખડ્ગાયુધધરા તથા || 130||

સૌદામિની પ્રજાનન્દા તથા પ્રોક્તા ભૃગૂદ્ભવા |
એકાનઙ્ગા ચ શાસ્ત્રાર્થકુશલા ધર્મચારિણી || 131||

ધર્મસર્વસ્વવાહા ચ ધર્માધર્મવિનિશ્ચયા |
ધર્મશક્તિર્ધર્મમયા ધાર્મિકાનાં શિવપ્રદા || 132||

વિધર્મા વિશ્વધર્મજ્ઞા ધર્માર્થાન્તરવિગ્રહા |
ધર્મવર્ષ્મા ધર્મપૂર્વા ધર્મપારઙ્ગતાન્તરા || 133||

ધર્મોપદેષ્ટ્રી ધર્માત્મા ધર્મગમ્યા ધરાધરા |
કપાલિની શાકલિની કલાકલિતવિગ્રહા || 134||

સર્વશક્તિવિમુક્તા ચ કર્ણિકારધરા‌உક્ષરા|
કંસપ્રાણહરા ચૈવ યુગધર્મધરા તથા || 135||

યુગપ્રવર્તિકા પ્રોક્તા ત્રિસન્ધ્યા ધ્યેયવિગ્રહા |
સ્વર્ગાપવર્ગદાત્રી ચ તથા પ્રત્યક્ષદેવતા || 136||

આદિત્યા દિવ્યગન્ધા ચ દિવાકરનિભપ્રભા |
પદ્માસનગતા પ્રોક્તા ખડ્ગબાણશરાસના || 137||

શિષ્ટા વિશિષ્ટા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટશ્રેષ્ઠપ્રપૂજિતા |
શતરૂપા શતાવર્તા વિતતા રાસમોદિની || 138||

સૂર્યેન્દુનેત્રા પ્રદ્યુમ્નજનની સુષ્ઠુમાયિની |
સૂર્યાન્તરસ્થિતા ચૈવ સત્પ્રતિષ્ઠતવિગ્રહા || 139||

નિવૃત્તા પ્રોચ્યતે જ્ઞાનપારગા પર્વતાત્મજા |
કાત્યાયની ચણ્ડિકા ચ ચણ્ડી હૈમવતી તથા || 140||

દાક્ષાયણી સતી ચૈવ ભવાની સર્વમઙ્ગલા |
ધૂમ્રલોચનહન્ત્રી ચ ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની || 141||

યોગનિદ્રા યોગભદ્રા સમુદ્રતનયા તથા |
દેવપ્રિયઙ્કરી શુદ્ધા ભક્તભક્તિપ્રવર્ધિની || 142||

ત્રિણેત્રા ચન્દ્રમુકુટા પ્રમથાર્ચિતપાદુકા |
અર્જુનાભીષ્ટદાત્રી ચ પાણ્ડવપ્રિયકારિણી || 143||

કુમારલાલનાસક્તા હરબાહૂપધાનિકા |
વિઘ્નેશજનની ભક્તવિઘ્નસ્તોમપ્રહારિણી || 144||

સુસ્મિતેન્દુમુખી નમ્યા જયાપ્રિયસખી તથા |
અનાદિનિધના પ્રેષ્ઠા ચિત્રમાલ્યાનુલેપના || 145||

કોટિચન્દ્રપ્રતીકાશા કૂટજાલપ્રમાથિની |
કૃત્યાપ્રહારિણી ચૈવ મારણોચ્ચાટની તથા || 146||

સુરાસુરપ્રવન્દ્યાઙ્ઘ્રિર્મોહઘ્ની જ્ઞાનદાયિની |
ષડ્વૈરિનિગ્રહકરી વૈરિવિદ્રાવિણી તથા || 147||

ભૂતસેવ્યા ભૂતદાત્રી ભૂતપીડાવિમર્દિકા |
નારદસ્તુતચારિત્રા વરદેશા વરપ્રદા || 148||

વામદેવસ્તુતા ચૈવ કામદા સોમશેખરા |
દિક્પાલસેવિતા ભવ્યા ભામિની ભાવદાયિની || 149||

સ્ત્રીસૌભાગ્યપ્રદાત્રી ચ ભોગદા રોગનાશિની |
વ્યોમગા ભૂમિગા ચૈવ મુનિપૂજ્યપદામ્બુજા |
વનદુર્ગા ચ દુર્બોધા મહાદુર્ગા પ્રકીર્તિતા || 150||

ફલશ્રુતિઃ

ઇતીદં કીર્તિદં ભદ્ર દુર્ગાનામસહસ્રકમ |
ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં તસ્ય લક્ષ્મીઃ સ્થિરા ભવેત || 1||

ગ્રહભૂતપિશાચાદિપીડા નશ્યત્યસંશયમ |
બાલગ્રહાદિપીડાયાઃ શાન્તિર્ભવતિ કીર્તનાત || 2||

મારિકાદિમહારોગે પઠતાં સૌખ્યદં નૃણામ |
વ્યવહારે ચ જયદં શત્રુબાધાનિવારકમ || 3||

દમ્પત્યોઃ કલહે પ્રાપ્તે મિથઃ પ્રેમાભિવર્ધકમ |
આયુરારોગ્યદં પુંસાં સર્વસમ્પત્પ્રદાયકમ || 4||

વિદ્યાભિવર્ધકં નિત્યં પઠતામર્થસાધકમ |
શુભદં શુભકાર્યેષુ પઠતાં શૃણુતામપિ || 5||

યઃ પૂજયતિ દુર્ગાં તાં દુર્ગાનામસહસ્રકૈઃ |
પુષ્પૈઃ કુઙ્કુમસમ્મિશ્રૈઃ સ તુ યત્કાઙ્ક્ષતે હૃદિ || 6||

તત્સર્વં સમવાપ્નોતિ નાસ્તિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ |
યન્મુખે ધ્રિયતે નિત્યં દુર્ગાનામસહસ્રકમ || 7||

કિં તસ્યેતરમન્ત્રૌઘૈઃ કાર્યં ધન્યતમસ્ય હિ |
દુર્ગાનામસહસ્રસ્ય પુસ્તકં યદ્ગૃહે ભવેત || 8||

ન તત્ર ગ્રહભૂતાદિબાધા સ્યાન્મઙ્ગલાસ્પદે |
તદ્ગૃહં પુણ્યદં ક્ષેત્રં દેવીસાન્નિધ્યકારકમ || 9||

એતસ્ય સ્તોત્રમુખ્યસ્ય પાઠકઃ શ્રેષ્ઠમન્ત્રવિત |
દેવતાયાઃ પ્રસાદેન સર્વપૂજ્યઃ સુખી ભવેત || 10||

ઇત્યેતન્નગરાજેન કીર્તિતં મુનિસત્તમ |
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં સ્તોત્રં ત્વયિ સ્નેહાત પ્રકીર્તિતમ || 11||

ભક્તાય શ્રદ્ધધાનાય કેવલં કીર્ત્યતામિદમ |
હૃદિ ધારય નિત્યં ત્વં દેવ્યનુગ્રહસાધકમ || 12|| ||

ઇતિ શ્રીસ્કાન્દપુરાણે સ્કન્દનારદસંવાદે દુર્ગાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ ||

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment