Shri Tripura Thilakam: Prayer to Goddess Tripura Sundari

Shri Tripura Tilakam is a prayer dedicated to Goddess Tripurasundari Mata..

The lyrics of Tripura Tilakam starts like … “Kalpa shakee gana sath prasoona madhu pana keli kuthuka bramath”…..

Here are the lyrics of Tripura Tilakam…..

Kalpa shakee gana sath prasoona madhu pana keli kuthuka bramath,
Shad padaravamanohare, kanaka bhoodhare, lalitha mandape,
Aathyudhara mani peeta madhye vini vaasineemakhila mohineem,
Bhakthi yoga sulabham bhaje bhuvana matharam Tripurasundareem. //1//

Yeka kala samudeeya mana tharunarka koti sadrusa sphura-
Deha kanthi bhara dhorani milana lohithee krutha digandaram,
Vagatheetha vibhavam vipadya bhaya dhayinemakhila mohineem,
Aagamartha mani deepikaamanisamasraye Tripurasundarim. //2//

Eeshashad unmishada marthya sakhi kusumaavalee vimala tharakaa,
Vrunda Sundara sudhamsu ganda subhagee kruthathi guru kaishikaam,
Neelakunchithga naalakaam nitalabhooshanayatha vilochanaam,
Neelakandasukruthonnatheem, sathathasraye Tripurasundareem. //3//

Lakshm aheena vidhu lakshanairjjitha vichakshanana saroruham,
Yikshukarmuka sarasanopamitha chillkayugamamathallikam,
Lakshaye manasi santhatham sakala dushkrutha kshaya vidhayineem,
Uksha vahana thapo vibhuthimahadaksharam Tripurasundarim. //4//

Hreemadha pramadha kama kouthuka krupadhi bhava pisunayatha,
Snigdha mugdha visadha trivarna vimalalasala savilochanam,
Sundharadhara mani prabha militha manda hasa nava chandrikam,
Chandrashekara kudumbineem anisamasraye Tripurasundarim. //5//

Hasthamrushta mani darpanojjwala mamogna ganda phalaka dwaye,
Biba thanupama kundalasthabaka mandithanana saroruham,
Swarna pankaja dalaandaru llasitha karnika sadruhasikaam,
Karna vairi sakha sodaree manias masraye Tripurasundarim. //6//

Sanmarandhara saamadhuree thulana karrmatakshara samullasa,
Nnarma pesala vaachovilasa paribhootha nirmala sudha rasam,
Kamra vakthra pavanagraha prachaladunmishad bramara mandalam,
Thurmahe manasi sarma dama nisamambikam Tripurasundarim. //7//

Krama kanthi jitha tharapura mani suthra mandalamullasath,
Kanda kaanda kamaneeyathapahyutha kambu raja ruchidambaram,
Kinchidanathamanoharam sayugachumbicharu manikarnikam,
Pancha bana paripanthi vipunya lahareem bhaje Tripurasundarim. //8//

Hastha padma lasathikshu chapa sruni pasa pushpavishikhojjwalam,
Thaptha hemarachithabhi rama katakanguleeya valayadhikaam,
Vrutha nisthoola nirantharala kadinonnatha sthana thrunibhava-
Unmatha hasthi vara masthakam, manasi chinthaye Tripurasundarim. //9//

Laksha gada parirambha thushta hara haasagowra tharalollasath,
Charu hara nikarabhirama kuchabhara thantha thanu Madhyamam,
Romarajee lalithodharee madhika nimna nabhimavalokaya,
Kama raja para devathama nisamasraye Tripurasundarim. //10//

Heera mandala nirantharrollasitha jatha roopa maya mekhala,
Charu kanthi pari rambha Sundara susookshma cheena vasananchitham,
Mara veera rasa chathuree drutha dureena thunga jangasthalam,
Daraye manasi santhatham tridasa vanditham Tripurasundarim. //11//

Saptha sapthikiranaana aabigna pari vardamana kadhali thanu,
Spardhi mugdha madhuroru danda yuga mandhithendu dara lochanaam,
Vrutha janu yuga vathgubhavajitha chitha sambhava samuthgakaam,
Nithyameva pariseelaye manasi mukthidham Tripurasundarim. //12//

Kanta kaanda ruchi kuntatha karana leelaya sakala kekinam,
Jangaya thulitha kethaki mugula sangaabruthamudhanchidham,
Aambujodhara vidambi charu pada pallavam hrudaya darpane,
Bimbithamiva vilokaye sathatham ambikam Tripurasundarim. //13//

Labhyamama kalarchana pranathitha thathparai ranisamasthaya,
Kalpa koti satha sanchithena sukruthena kaischana narothamai,
Kalpa sakhi gana kalpya mana kanakabhisheka subhakrutheem,
Kalpayami hrudhi chithpayojana vashatpadheem Tripurasundarim. //14//

Hreemathi praditha manthra moorthirachala athma thejaduthika kanyake,
Thyambujasana kutumbhineethi vivivithobha geetha mahimodhayam,
Sevakabhimatha kamadhenu makilaga mavagama vaibhavam,
Bhavayami hrudhi bhavithakhila characharam Tripurasundarim. //15//

Stotra rajamamumaatha moha mada ragame prayatha manaso,
Keerthayanniha narothamo vijitha vithapo vipula sampadam,
Prarthyamana parirambha kelira aabalaajanairapaga thaishano,
Gathra mathra pathana vadhava amrutham aksharam padamavapnuyath. //16//

Write Your Comment