Shankara Ashtakam – Astakam to Lord Shankara

Shankara Ashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. Chanting this octet daily will remove all obstacles of the devotees and make them free from all sufferings. Here is the text or lyrics of Shankara Ashtakam.

Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam,
Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe. //1//

Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam,
Krutha nara masthakamalam kalam kalasya komalam vande. //2//

Kopekshna hatha kamam, swathmaramam nagendrajavamam,
Samsruthi soka viramam shyamam kantena karanam vande. //3//

Kati thata vilasitha nagam, ganditha yagam, mahadbutha thyagam,
Vigatha vishaya rasa ragam, bhagam yagneshu vibhratham vande. //4//

Tripuradhikadhanu jantham, girija kantham, sadaiva samsantham,
Leela vijitha kruthantham, bhantham, swandeshu dehinam vande. //5//

Surasaridhaplutha kesam tridasa kulesam hrudhalayaavesam,
Vigatha sesha klesam, desam sarveshta sampadam vande. //6//

Karathala kalitha pinakam, veegatha jarakam, sukarmaanaam pakam,
Para pada veethavarakam nakam gamapuga vanditham vande. //7//

Bhoothi vibhusitha kayam, dustharamayam, vivarjithapayam,
Pramadha samooha sahayam sayam prathar nirantharam vande. //8//

Yasthu padashtaka medhath Brahmanandena nirmitham nithyam,
Padathi samahitha chetha prapnothyanthe sa saivameva padam. //9//

Write Your Comment