Omkara Bindu Samyuktam Shiva Stotram Lyrics, Shiva Panchakshari by Adi Shankara Bhagavatpada

‘Omkara Bindu samyuktham’ is a prayer dedicated to Lord Shiva. This stotram signifies Lord Shiva with Omkara, the sacred symbol of Hinduism. Sometimes it is also known as Shiva Panchakshari Stotram. ‘Omkara Bindu Samyuktam’ (Shiva Panchakshari Stotram) was written by Shri Adi Shankara Bhagavatpada (AdiShankaracharya). Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah Kamadam mokshadam chaiva Omkaraya […]

Shankara Ashtakam – Astakam to Lord Shankara

Shankara Ashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. Chanting this octet daily will remove all obstacles of the devotees and make them free from all sufferings. Here is the text or lyrics of Shankara Ashtakam. Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam, Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe. //1// Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam, […]

Parameshwara Stotram – Prayer to Lord Shiva

Parameshwara Stotram, popularly known with its first line “Jagadeesha Suddhesha bhavesha vibho”, is a prayer dedicated to Lord Shiva. Here goes the text or lyrics of Parameshwara Stotram… Jagadeesa sudheesa bhavesa vibho, Parameshwara parathpara pootha pitha, Pranatham pathitham hatha budhi balam, Janatarana taraya thapithakam. //1// Guna heena sudheena malina mathim, Thwayi pathari dathari chaparathim, Thamasa […]

Shiva Tandava Stotram

Shiva Tandava Stotram is a one of the powerful stotrams of Lord Shiva. It is a prayer to praise the cosmic dance of Lord Shiva and the imporatance His Tandavam. Devotees who chant Shiva Tandava stotra daily will be blessed with wealth, health, and prosperity. Jatatavigalajjala pravahapavitasthale Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam Damad damad damaddama ninadavadamarvayam Chakara […]

Lingaashtakam Lyrics or Text

Lingashtakam is a the most famous prayer of Lord Shiva. Lingashtakam explains the importance of Linga form of Lord Shiva. The last stanza describes the list of merits or benefits of chanting Lingashtakam. Brahmamuraari suraarchitalingam Nirmalabhaasita shobhitalingam Janmajaduhkha vinaashakalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 1 Devamuni pravaraarchitalingam Kaamadahana karunaakaralingam Raavanadarpa vinaashanalingam Tatpranamaami sadaashivalingam 2 Sarvasugandhi sulepitalingam Buddhivivardhana kaaranalingam […]

Chandrashekhara Ashtakam Lyrics, Text

Chandrashekhara Ashtakam is an Astakam stotram dedicated to Lord Chandrashekhara (Lord Shiva). The 10th stanza of this stotram explains the merits or benefits of chanting it. Chanting Chandrashekharashtakam daily gives you immense wealth and prosperity in life. Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam 1 Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati […]

Shivashtakam Lyrics, Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham

Shivashtakam, popularly known as ‘Prabhum Prananatham’ is an octet prayer dedicated to Lord Shiva. Shivashtakam explains the importance of Shiva puja. The 9th stanza or verse in Shivashtakam describes the merits or benefits of chanting Shivashtakam stotram. Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam […]

Shiva Ashtottara Shatanaamaavali, 108 Names of Lord Shiva

Shiva Ashtottara Shatanamavali is a prayer of 108 names of Lord Shiva. Shiva Ashtottara Shatanamavali explains the power, grace, and the energy of Lord Shiva. Om Shivaaya namah Maheshvaraaya namah Shambhave namah Pinaakine namah Shashishekharaaya namah Vaamadevaaya namah Viruupaakshaaya namah Kapardine namah Niilalohitaaya namah Shankaraaya namah Shuulapaanaye namah Khatvaa.ngine namah Vishhnuvallabhaaya namah Shipivishhtaaya namah Ambikaanaathaaya […]