Purusha Suktam in English

Purusha Suktam in English, Lyrics of Purusha Suktam in English…

Purusha Sukta (Purusha Suktam) is a hymn taken from Rigveda. It is dedicated to Purusha, the cosmic being. The seer of Purusha Suktham is Rishi Narayana.

The first version of Purusha Suktam has 16 verses in which 15 are in Anustubh Chandas (meter) and the final one in Tristubh meter.

OM tacchaM yOraavRu’NeemahE | gaatuM yagnyaaya’ | gaatuM yagnyapa’tayE | daivee” svastira’stu naH | svastirmaanu’ShEbhyaH | oordhvaM ji’gaatu bhEShajam | SaM nO’ astu dvipadE” | SaM chatu’ShpadE |

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

sahasra’SeerShaa puru’ShaH | sahasraakShaH sahasra’paat |
sa bhoomi’M viSvatO’ vRutvaa | atya’tiShThaddaSaaMguLam ||

puru’Sha EvEdagM sarvam” | yadbhootaM yachcha bhavyam” |
utaamRu’tatva syESaa’naH | yadannE’naatirOha’ti ||

Etaavaa’nasya mahimaa | atO jyaayaag’^Scha pooru’ShaH |
paadO”sya viSvaa’ bhootaani’ | tripaada’syaamRuta’M divi ||

tripaadoordhva udaitpuru’ShaH | paadO”syEhaabha’vaatpuna’H |
tatO viShvaN-vya’kraamat | saaSanaanaSanE abhi ||

tasmaa”dviraaDa’jaayata | viraajO adhi pooru’ShaH |
sa jaatO atya’richyata | paSchaad-bhoomimathO’ puraH ||

yatpuru’ShENa haviShaa” | dEvaa yagnyamata’nvata |
vasantO a’syaaseedaajyam” | greeShma idhmaSSaradhdhaviH ||

saptaasyaa’san-paridhaya’H | triH sapta samidha’H kRutaaH |
dEvaa yadyagnyaM ta’nvaanaaH | aba’dhnan-puru’ShaM paSum ||

taM yagnyaM barhiShi praukShan’ | puru’ShaM jaatama’grataH |
tEna’ dEvaa aya’janta | saadhyaa RuSha’yaScha yE ||

tasmaa”dyagnyaat-sa’rvahuta’H | saMbhRu’taM pRuShadaajyam |
paSoog-staag^Scha’krE vaayavyaan’ | aaraNyaan-graamyaaScha yE ||

tasmaa”dyagnyaatsa’rvahuta’H | RuchaH saamaa’ni jagnyirE |
ChaMdaag’Msi jagnyirE tasmaa”t | yajustasmaa’dajaayata ||

tasmaadaSvaa’ ajaayanta | yE kE chO’bhayaada’taH |
gaavO’ ha jagnyirE tasmaa”t | tasmaa”jjaataa a’jaavaya’H ||

yatpuru’ShaM vya’dadhuH | katithaa vya’kalpayan |
mukhaM kima’sya kau baahoo | kaavooroo paadaa’vuchyEtE ||

braahmaNO”sya mukha’maaseet | baahoo raa’janya’H kRutaH |
ooroo tada’sya yadvaiSya’H | padbhyaagM SoodrO a’jaayataH ||

chaMdramaa mana’sO jaataH | chakShOH sooryO’ ajaayata |
mukhaadindra’SchaagniScha’ | praaNaadvaayura’jaayata ||

naabhyaa’ aaseedantari’kSham | SeerShNO dyauH sama’vartata |
padbhyaaM bhoomirdiSaH SrOtraa”t | tathaa’ lOkaagm aka’lpayan ||

vEdaahamE’taM puru’ShaM mahaaMtam” | aadityava’rNaM tama’sastu paarE |
sarvaa’Ni roopaaNi’ vichitya dheera’H | naamaa’ni kRutvaabhivadan, yadaastE” ||

dhaataa purastaadyamu’daajahaara’ | SakraH pravidvaan-pradiSaSchata’sraH |
tamEvaM vidvaanamRuta’ iha bha’vati | naanyaH panthaa aya’naaya vidyatE ||

yagnyEna’ yagnyama’yajaMta dEvaaH | taani dharmaa’Ni prathamaanyaa’san |
tE ha naaka’M mahimaana’H sachantE | yatra poorvE’ saadhyaassanti’ dEvaaH ||

adbhyaH saMbhoo’taH pRuthivyai rasaa”chcha | viSvaka’rmaNaH sama’vartataadhi’ |
tasya tvaShTaa’ vidadha’droopamE’ti | tatpuru’Shasya viSvamaajaa’namagrE” ||

vEdaahamEtaM puru’ShaM mahaantam” | aadityava’rNaM tama’saH para’staat |
tamEvaM vidvaanamRuta’ iha bha’vati | naanyaH panthaa’ vidyatEya’naaya ||

prajaapa’tiScharati garbhE’ antaH | ajaaya’maanO bahudhaa vijaa’yatE |
tasya dheeraaH pari’jaananti yOnim” | maree’cheenaaM padamicChanti vEdhasa’H ||

yO dEvEbhya aata’pati | yO dEvaanaa”M purOhi’taH |
poorvO yO dEvEbhyO’ jaataH | namO’ ruchaaya braahma’yE ||

rucha’M braahmaM janaya’ntaH | dEvaa agrE tada’bruvan |
yastvaivaM braa”hmaNO vidyaat | tasya dEvaa asan vaSE” ||

hreeScha’ tE lakShmeeScha patnyau” | ahOraatrE paarSvE |
nakSha’traaNi roopam | aSvinau vyaattam” |
iShTaM ma’niShaaNa | amuM ma’niShaaNa | sarva’M maniShaaNa ||

tacchaM yOraavRu’NeemahE | gaatuM yagnyaaya’ | gaatuM yagnyapa’tayE | daivee” svastira’stu naH | svastirmaanu’ShEbhyaH | oordhvaM ji’gaatu bhEShajam | SaM nO’ astu dvipadE” | SaM chatu’ShpadE |

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

Purusha Suktam in Other Languages

Write Your Comment