Purusha Suktam in Malayalam

Purusha Suktam in Malayalam, Lyrics of Purusha Suktam in Malayalam..

Purusha Sukta (Purusha Suktam) is a hymn taken from Rigveda. It is dedicated to Purusha, the cosmic being. The seer of Purusha Suktham is Rishi Narayana.

The first version of Purusha Suktam has 16 verses in which 15 are in Anustubh Chandas (meter) and the final one in Tristubh meter.

ഓം തച്ചം യോരാവൃ’ണീമഹേ | ഗാതും യജ്ഞായ’ | ഗാതും യജ്ഞപ’തയേ | ദൈവീ’ സ്വസ്തിര’സ്തു നഃ | സ്വസ്തിര്മാനു’ഷേഭ്യഃ | ഊര്ധ്വം ജി’ഗാതു ഭേഷജമ് | ശം നോ’ അസ്തു ദ്വിപദേ’ | ശം ചതു’ഷ്പദേ |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

സഹസ്ര’ശീര്ഷാ പുരു’ഷഃ | സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്ര’പാത് |
സ ഭൂമിം’ വിശ്വതോ’ വൃത്വാ | അത്യ’തിഷ്ഠദ്ദശാംഗുളമ് ||

പുരു’ഷ ഏവേദഗ്‍മ് സര്വമ്’ | യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യമ്’ |
ഉതാമൃ’തത്വ സ്യേശാ’നഃ | യദന്നേ’നാതിരോഹ’തി ||

ഏതാവാ’നസ്യ മഹിമാ | അതോ ജ്യായാഗ്’‍ശ്ച പൂരു’ഷഃ |
പാദോ’‌உസ്യ വിശ്വാ’ ഭൂതാനി’ | ത്രിപാദ’സ്യാമൃതം’ ദിവി ||

ത്രിപാദൂര്ധ്വ ഉദൈത്പുരു’ഷഃ | പാദോ’‌உസ്യേഹാ‌உ‌உഭ’വാത്പുനഃ’ |
തതോ വിഷ്വണ്-വ്യ’ക്രാമത് | സാശനാനശനേ അഭി ||

തസ്മാ’ദ്വിരാഡ’ജായത | വിരാജോ അധി പൂരു’ഷഃ |
സ ജാതോ അത്യ’രിച്യത | പശ്ചാദ്-ഭൂമിമഥോ’ പുരഃ ||

യത്പുരു’ഷേണ ഹവിഷാ’ | ദേവാ യജ്ഞമത’ന്വത |
വസന്തോ അ’സ്യാസീദാജ്യമ്’ | ഗ്രീഷ്മ ഇധ്മശ്ശരധ്ധവിഃ ||

സപ്താസ്യാ’സന്-പരിധയഃ’ | ത്രിഃ സപ്ത സമിധഃ’ കൃതാഃ |
ദേവാ യദ്യജ്ഞം ത’ന്വാനാഃ | അബ’ധ്നന്-പുരു’ഷം പശുമ് ||

തം യജ്ഞം ബര്ഹിഷി പ്രൗക്ഷന്’ | പുരു’ഷം ജാതമ’ഗ്രതഃ |
തേന’ ദേവാ അയ’ജന്ത | സാധ്യാ ഋഷ’യശ്ച യേ ||

തസ്മാ’ദ്യജ്ഞാത്-സ’ര്വഹുതഃ’ | സംഭൃ’തം പൃഷദാജ്യമ് |
പശൂഗ്-സ്താഗ്‍ശ്ച’ക്രേ വായവ്യാന്’ | ആരണ്യാന്-ഗ്രാമ്യാശ്ച യേ ||

തസ്മാ’ദ്യജ്ഞാത്സ’ര്വഹുതഃ’ | ഋചഃ സാമാ’നി ജജ്ഞിരേ |
ഛംദാഗ്ം’സി ജജ്ഞിരേ തസ്മാ’ത് | യജുസ്തസ്മാ’ദജായത ||

തസ്മാദശ്വാ’ അജായന്ത | യേ കേ ചോ’ഭയാദ’തഃ |
ഗാവോ’ ഹ ജജ്ഞിരേ തസ്മാ’ത് | തസ്മാ’ജ്ജാതാ അ’ജാവയഃ’ ||

യത്പുരു’ഷം വ്യ’ദധുഃ | കതിഥാ വ്യ’കല്പയന് |
മുഖം കിമ’സ്യ കൗ ബാഹൂ | കാവൂരൂ പാദാ’വുച്യേതേ ||

ബ്രാഹ്മണോ’‌உസ്യ മുഖ’മാസീത് | ബാഹൂ രാ’ജന്യഃ’ കൃതഃ |
ഊരൂ തദ’സ്യ യദ്വൈശ്യഃ’ | പദ്ഭ്യാഗ്‍മ് ശൂദ്രോ അ’ജായതഃ ||

ചംദ്രമാ മന’സോ ജാതഃ | ചക്ഷോഃ സൂര്യോ’ അജായത |
മുഖാദിന്ദ്ര’ശ്ചാഗ്നിശ്ച’ | പ്രാണാദ്വായുര’ജായത ||

നാഭ്യാ’ ആസീദന്തരി’ക്ഷമ് | ശീര്ഷ്ണോ ദ്യൗഃ സമ’വര്തത |
പദ്ഭ്യാം ഭൂമിര്ദിശഃ ശ്രോത്രാ’ത് | തഥാ’ ലോകാഗ്മ് അക’ല്പയന് ||

വേദാഹമേ’തം പുരു’ഷം മഹാംതമ്’ | ആദിത്യവ’ര്ണം തമ’സസ്തു പാരേ |
സര്വാ’ണി രൂപാണി’ വിചിത്യ ധീരഃ’ | നാമാ’നി കൃത്വാ‌உഭിവദന്, യദാ‌உ‌உസ്തേ’ ||

ധാതാ പുരസ്താദ്യമു’ദാജഹാര’ | ശക്രഃ പ്രവിദ്വാന്-പ്രദിശശ്ചത’സ്രഃ |
തമേവം വിദ്വാനമൃത’ ഇഹ ഭ’വതി | നാന്യഃ പന്ഥാ അയ’നായ വിദ്യതേ ||

യജ്ഞേന’ യജ്ഞമ’യജംത ദേവാഃ | താനി ധര്മാ’ണി പ്രഥമാന്യാ’സന് |
തേ ഹ നാകം’ മഹിമാനഃ’ സചന്തേ | യത്ര പൂര്വേ’ സാധ്യാസ്സന്തി’ ദേവാഃ ||

അദ്ഭ്യഃ സംഭൂ’തഃ പൃഥിവ്യൈ രസാ’ച്ച | വിശ്വക’ര്മണഃ സമ’വര്തതാധി’ |
തസ്യ ത്വഷ്ടാ’ വിദധ’ദ്രൂപമേ’തി | തത്പുരു’ഷസ്യ വിശ്വമാജാ’നമഗ്രേ’ ||

വേദാഹമേതം പുരു’ഷം മഹാന്തമ്’ | ആദിത്യവ’ര്ണം തമ’സഃ പര’സ്താത് |
തമേവം വിദ്വാനമൃത’ ഇഹ ഭ’വതി | നാന്യഃ പന്ഥാ’ വിദ്യതേ‌உയ’നായ ||

പ്രജാപ’തിശ്ചരതി ഗര്ഭേ’ അന്തഃ | അജായ’മാനോ ബഹുധാ വിജാ’യതേ |
തസ്യ ധീരാഃ പരി’ജാനന്തി യോനിമ്’ | മരീ’ചീനാം പദമിച്ഛന്തി വേധസഃ’ ||

യോ ദേവേഭ്യ ആത’പതി | യോ ദേവാനാം’ പുരോഹി’തഃ |
പൂര്വോ യോ ദേവേഭ്യോ’ ജാതഃ | നമോ’ രുചായ ബ്രാഹ്മ’യേ ||

രുചം’ ബ്രാഹ്മം ജനയ’ന്തഃ | ദേവാ അഗ്രേ തദ’ബ്രുവന് |
യസ്ത്വൈവം ബ്രാ’ഹ്മണോ വിദ്യാത് | തസ്യ ദേവാ അസന് വശേ’ ||

ഹ്രീശ്ച’ തേ ലക്ഷ്മീശ്ച പത്ന്യൗ’ | അഹോരാത്രേ പാര്ശ്വേ |
നക്ഷ’ത്രാണി രൂപമ് | അശ്വിനൗ വ്യാത്തമ്’ |
ഇഷ്ടം മ’നിഷാണ | അമും മ’നിഷാണ | സര്വം’ മനിഷാണ ||

തച്ചം യോരാവൃ’ണീമഹേ | ഗാതും യജ്ഞായ’ | ഗാതും യജ്ഞപ’തയേ | ദൈവീ’ സ്വസ്തിര’സ്തു നഃ | സ്വസ്തിര്മാനു’ഷേഭ്യഃ | ഊര്ധ്വം ജി’ഗാതു ഭേഷജമ് | ശം നോ’ അസ്തു ദ്വിപദേ’ | ശം ചതു’ഷ്പദേ |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Purusha Suktam in Other Languages

Write Your Comment

1 Comments

  1. ARUN KUMAR says:

    please send malayalam meaning of purusha suktam