Patanjali Yoga Sutras in 3 (Vibhuti Pada) in Tamil

தேஶபன்தஃ சித்தஸ்ய தாரணா ||1||

தத்ர ப்ரத்யயைகதானதா த்யானம் ||2||

ததேவார்தமாத்ரனிர்பாஸம் ஸ்வரூபஶூன்யமிவஸமாதிஃ ||3||

த்ரயமேகத்ர ஸம்யமஃ ||4||

தஜ்ஜயாத் ப்ரஜ்ஞாலோகஃ ||5||

தஸ்ய பூமிஷு வினியோகஃ ||6||

த்ரயமன்தரன்கம் பூர்வேப்யஃ ||7||

ததபி பஹிரங்கம் னிர்பீஜஸ்ய ||8||

வ்யுத்தானனிரோதஸம்ஸ்காரயோஃ அபிபவப்ராதுர்பாவௌ னிரோதக்ஷண சித்தான்வயோ னிரோதபரிணாமஃ ||9||

தஸ்ய ப்ரஶான்தவாஹிதா ஸம்ஸ்காரத் ||10||

ஸர்வார்ததா ஏகாக்ராதயோஃ க்ஷயோதயௌ சித்தஸ்ய ஸமாதிபரிணாமஃ ||11||

ததஃ புனஃ ஶாதோதிதௌ துல்யப்ரத்யயௌ சித்தஸ்யைகாக்ரதாபரிணாமஃ ||12||

ஏதேன பூதேன்த்ரியேஷு தர்மலக்ஷணாவஸ்தா வ்யாக்யாதாஃ ||13||

ஶானோதிதாவ்யபதேஶ்யதர்மானுபாதீ தர்மீ ||14||

க்ரமான்யத்வம் பரிணாமான்யதேவே ஹேதுஃ ||15||

பரிணாமத்ரயஸம்யமாததீதானாகத ஜ்ஞானம் ||16||

ஶப்தார்தப்ரத்யயாமாமிதரேத்ரராத்யாஸாத்ஸம்கரஃ தத்ப்ரவிபாகஸம்யமாத் ஸர்வபூதருதஜ்ஞானம் ||17||

ஸம்ஸ்காரஸாக்ஷாத்கரணாத் பூர்வஜாதிஜ்ஞானம் ||18||

ப்ரத்யயஸ்ய பரசித்தஜ்ஞானம் ||19||

ன ச தத் ஸாலம்பனம் தஸ்யாவிஷயீ பூதத்வாத் ||20||

காயரூபஸம்யமாத் தத்க்ராஹ்யஶக்திஸ்தம்பே சக்ஷுஃ ப்ரகாஶாஸம்ப்ரயோகே‌உன்தர்தானம் ||21||

ஏதேன ஶப்தாத்யன்தர்தானமுக்தம் ||22||

ஸோபக்ரமம் னிருபக்ரமம் ச கர்ம தத்ஸம்யமாதபரான்தஜ்ஞானம் அரிஷ்டேப்யோ வா ||23||

மைத்ர்யதிஷு பலானி ||24||

பலேஷு ஹஸ்திபலாதீனீ ||25||

ப்ரவ்றுத்த்யாலோகன்யாஸாத் ஸூக்ஷ்மாவ்யாவஹிதவிப்ரக்றுஷ்டஜ்ஞானம் ||26||

புவஜ்ஞானம் ஸூர்யேஸம்யமாத் ||27||

சன்த்ரே தாரவ்யூஹஜ்ஞானம் ||28||

த்ருவே தத்கதிஜ்ஞானம் ||29||

னாபிசக்ரே காயவ்யூஹஜ்ஞானம் ||30||

கன்டகூபே க்ஷுத்பிபாஸா னிவ்றுத்திஃ ||31||

கூர்மனாட்யாம் ஸ்தைர்யம் ||32||

மூர்தஜ்யோதிஷி ஸித்ததர்ஶனம் ||33||

ப்ராதிபாத்வா ஸர்வம் ||34||

ஹ்ர்டயே சித்தஸம்வித் ||35||

ஸத்த்வபுருஷாயோஃ அத்யன்தாஸம்கீர்ணயோஃ ப்ரத்யயாவிஶேஷோபோகஃ பரார்தத்வாத்ஸ்வார்தஸம்யமாத் புருஷஜ்ஞானம் ||36||

ததஃ ப்ராதிபஸ்ராவாணவேதனாதர்ஶாஸ்வாதவார்தா ஜாயன்தே ||37||

தே ஸமாதவுபஸர்காவ்யுத்தானே ஸித்தயஃ ||38||

பன்தகாரணஶைதில்யாத் ப்ரசாரஸம்வேதனாச்ச சித்தஸ்ய பரஶரீராவேஶஃ ||39||

உதானஜயாஜ்ஜலபங்ககண்டகாதிஷ்வஸங்கோ‌உத்க்ரான்திஶ்ச ||40||

ஸமானஜயாஜ்ஜ்வலனம் ||41||

ஶ்ரோத்ராகாஶயோஃ ஸம்பன்தஸம்யமாத் திவ்யம் ஶ்ரோத்ரம் ||42||

காயாகாஶயோஃ ஸம்பன்தஸம்யமாத் லகுதூலஸமாபத்தேஶ்சாகாஶ கமனம் ||43||

பஹிரகல்பிதா வ்றுத்திஃ மஹாவிதேஹா ததஃ ப்ரகாஶாவரணக்ஷயஃ ||44||

ஸ்தூலஸ்வரூபஸூக்ஷ்மான்வயார்தவத்த்வஸம்யமாத் பூதஜயஃ ||45||

ததோ‌உணிமாதிப்ராதுர்பாவஃ காயஸம்பத் தத்தரானபிகாத்ஶ்ச ||46||

ரூபலாவண்யபலவஜ்ரஸம்ஹனனத்வானி காயஸம்பத் ||47||

க்ரஹணஸ்வரூபாஸ்மிதாவயார்தவத்த்வஸம்யமாதின்த்ரிய ஜயஃ ||48||

ததோ மனோஜவித்வம் விகரணபாவஃ ப்ரதானஜயஶ்ச ||49||

ஸத்த்வபுருஷான்யதாக்யாதிமாத்ரஸ்ய ஸர்வபாவாதிஷ்டாத்றுத்வம் ஸர்வஜ்ஞாத்றுத்வம் ச ||50||

தத்வைராக்யாதபி தோஷபீஜக்ஷயே கைவல்யம் ||51||

ஸ்தான்யுபனிமன்த்ரணே ஸங்கஸ்மயாகரணம் புனரனிஷ்டப்ரஸங்காத் ||52||

க்ஷணதத்க்ரமயோஃ ஸம்யமாத் விவேகஜம்ஜ்ஞானம் ||53||

ஜாதிலக்ஷணதேஶைஃ அன்யதானவச்சேதாத் துல்யயோஃ ததஃ ப்ரதிபத்திஃ ||54||

தாரகம் ஸர்வவிஷயம் ஸர்வதாவிஷயமக்ரமம்சேதி விவேகஜம் ஜ்ஞானம் ||55||

ஸத்த்வபுருஷயோஃ ஶுத்திஸாம்யே கைவல்யம் ||56||

இதி பாதஞ்ஜலயோகதர்ஶனே விபூதிபாதோ னாம த்றுதீயஃ பாதஃ

Patanjali Yoga Sutras in Other Languages

Write Your Comment