Patanjali Yoga Sutras in 1 (Samadhi Pada) in Tamil

அத யோகானுஶாஸனம் || 1 ||

யோகஶ்சித்தவ்றுத்தி னிரோதஃ || 2 ||

ததா த்ரஷ்டுஃ ஸ்வரூபே‌உவஸ்தானம் || 3 ||

வ்றுத்தி ஸாரூப்யமிதரத்ர || 4 ||

வ்றுத்தயஃ பஞ்சதஸ்யஃ க்லிஷ்டா‌உக்லிஷ்டாஃ || 5 ||

ப்ரமாண விபர்யய விகல்ப னித்ரா ஸ்ம்றுதயஃ || 6 ||

ப்ரத்யக்ஷானுமானாகமாஃ ப்ரமாணானி || 7 ||

விபர்யயோ மித்யாஜ்ஞானமதத்ரூப ப்ரதிஷ்டம் || 8 ||

ஶப்தஜ்ஞானானுபாதீ வஸ்துஶூன்யோ விகல்பஃ || 9 ||

அபாவ ப்ரத்யயாலம்பனா வ்றுத்திர்னித்ரா || 10 ||

அனபூத விஷயாஸம்ப்ரமோஷஃ ஸ்ம்றுதிஃ || 11 ||

அப்யாஸ வைராக்யாப்யாம் தன்னிரோதஃ || 12 ||

தத்ர ஸ்திதௌ யத்னோ‌உப்யாஸஃ || 13 ||

ஸ து தீர்ககால னைரன்தர்ய ஸக்தாராஸேவிதோ த்றுடபூமிஃ || 14 ||

த்றுஷ்டானுஶ்ரவிக விஷய வித்றுஷ்ணஸ்ய வஶீகாரஸஞ்ஜ்ஞா வைராக்யம் || 15 ||

தத்பரம் புருஷக்யாதே-ர்குணவைத்றுஷ்ணாம் || 16 ||

விதர்க விசாரானன்தாஸ்மிதாரூபானுகமாத் ஸம்ப்ரஜ்ஞாதஃ || 17 ||

விராமப்ரத்யயாப்யாஸபூர்வஃ ஸம்ஸ்காரஶேஷோ‌உனயஃ || 18 ||

பவப்ரத்யயோ விதேஹப்ரக்றுதிலயானாம் || 19 ||

ஶ்ரத்தா வீர்ய ஸ்ம்றுதி ஸமாதிப்ரஜ்ஞா பூர்வகஃ இதரேஷாம் || 20 ||

தீவ்ரஸம்வேகானாமாஸன்னஃ || 21 ||

ம்றுதுமத்யாதிமாத்ரத்வாத்ததோ‌உபி விஶேஷஃ || 22 ||

ஈஶ்வரப்ரணிதானாத்வா || 23 ||

க்லேஶ கர்ம விபாகாஶயைரபராம்றுஷ்டஃ புருஷவிஶேஷ ஈஶ்வரஃ || 24 ||

தத்ர னிரதிஶயம் ஸர்வஜ்ஞவீஜம் || 25 ||

ஸ ஏஷஃ பூர்வேஷாமபி குருஃ காலேனானவச்சேதாத் || 26 ||

தஸ்ய வாசகஃ ப்ரணவஃ || 27 ||

தஜ்ஜபஸ்ததர்தபாவனம் || 28 ||

ததஃ ப்ரத்யக்சேதனாதிகமோ‌உப்யன்தராயாபாவஶ்ச || 29 ||

வ்யாதி ஸ்த்யான ஸம்ஶய ப்ரமாதாலஸ்யாவிரதி ப்ரான்தி
தர்ஶனாலப்தூமிகத்வானவஸ்திதத்வானி சித்தவிக்ஷேபஸ்தே‌உன்தராயாஃ || 30 ||

துஃக தௌர்ம்மனரஸ்யாங்கமேஜயத்வ ஶ்வாஸப்ரஶ்வாஸா விக்ஷேபஸஹபுவஃ || 31 ||

தத்ப்ரதிஷேதார்தமேகதத்த்வாப்யாஸஃ || 32 ||

மைத்ரீ கருணா முதிதோபேக்ஷாணாம் ஸுக துஃகா புண்யாபுண்ய விஷயாணாம்-பாவனாதஶ்சித்தப்ரஸாதனம் || 33 ||

ப்ரச்சர்த்றுன விதாரணாப்யாம் வா ப்ரணஸ்ய || 34 ||

விஷயவதீ வா ப்ரவ்றுத்திரூத்பன்னா மனஸஃ ஸ்திதி னிபன்தனீ || 35 ||

விஶோகா வா ஜ்யோதிஷ்மதீ || 36 ||

வீதராக விஷயம் வா சித்தம் || 37 ||

ஸ்வப்ன னித்ரா ஜ்ஞானாலம்பனம் வா || 38 ||

யதாபிமதத்யானாத்வா || 39 ||

பரமாணு பரம மஹத்த்வான்தோ‌உஸ்ய வஶீகாரஃ || 40 ||

க்ஷீணவ்றுத்தேரபிஜாதஸ்யேவ மணேர்க்ரஹீத்றுர்கயண க்ராஹ்யேஷு தத்ஸ்த ததஞ்ஜனதா ஸமாபத்திஃ || 41 ||

தத்ர ஶப்தார்த ஜ்ஞான விகல்பைஃ ஸங்கீர்ணா ஸவிதர்கா ஸமாபத்திஃ || 42 ||

ஸ்ம்றுதி பரிஶுத்தௌ ஸ்வரூப ஶூன்யேவார்த மாத்ரானிர்பாஸா னிர்விதர்கா || 43 ||

ஏதயைவ ஸவிசாரா னிர்விசார ச ஸூக்ஷ்மவிஷயா வ்யாரக்யாதா || 44 ||

ஸூக்ஷ்ம விஷயத்வம் சாலிங்கபர்யவஸானம் || 45 ||

தா ஏவ ஸவீஜஃ ஸமாதிஃ || 46 ||

னிர்விசார வைஶாராத்யே‌உத்யாத்மப்ரஸாதஃ || 47 ||

றுதம்பரா தத்ர ப்ரஜ்ஞா || 48 ||

ஶ்ருதானுமான ப்ரஜ்ஞாப்யாமன்யவிஷயா விஶேஷார்தத்வாத் || 49 ||

தஜ்ஜஃ ஸம்ஸ்காரோ‌உன்யஸம்ஸ்கார ப்ரதிபன்தீ || 50 ||

தஸ்யாபி னிரோதே ஸர்வனிரோதான்னிர்வாஜஸ்ஸமாதிஃ || 51 ||

இதி பாதஞ்ஜலயோகதர்ஶனே ஸமாதிபாதோ னாம ப்ரதமஃ பாதஃ

Patanjali Yoga Sutras in Other Languages

Write Your Comment