Nitya Sandhya Vandanam in Tamil

ரசன: விஶ்வாமித்ர மஹர்ஷி

ஆசமனஃ
ஓம் ஆசம்ய – ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ஓம் னாராயணாய ஸ்வாஹா, ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா, ஓம் கோவிம்தாய னமஃ, ஓம் விஷ்ணவே னமஃ, ஓம் மதுஸூதனாய னமஃ, ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ, ஓம் வாமனாய னமஃ, ஓம் ஶ்ரீதராய னமஃ, ஓம் ஹ்றுஷீகேஶாய னமஃ, ஓம் பத்மனாபாய னமஃ, ஓம் தாமோதராய னமஃ, ஓம் ஸம்கர்ஷணாய னமஃ, ஓம் வாஸுதேவாய னமஃ, ஓம் ப்ரத்யும்னாய னமஃ, ஓம் அனிருத்தாய னமஃ, ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ, ஓம் அதோக்ஷஜாய னமஃ, ஓம் னாரஸிம்ஹாய னமஃ, ஓம் அச்யுதாய னமஃ, ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ, ஓம் உபேம்த்ராய னமஃ, ஓம் ஹரயே னமஃ, ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ணாய னமஃ, ஓம் ஶ்ரீக்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ

பூதோச்சாடன
உத்திஷ்டம்து | பூத பிஶாசா | யே தே பூமிபாரகாஃ | யே தேஷா மவிரோதேன | ப்ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே | ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ |
தைவீ காயத்ரீ சம்தஃ ப்ராணாயாமே வினியோகஃ

ப்ராணாயாமஃ
ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் |
ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி |
தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||
ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் ||

ஸம்கல்பஃ
மமோபாத்த, துரித க்ஷயத்வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம், ஶுபே, ஶோபனே, அப்யுதய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்ய ப்ரஹ்மணஃ, த்விதீய பரார்தே, ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வம்தரே, கலியுகே, ப்ரதம பாதே, (பாரத தேஶஃ – ஜம்பூ த்வீபே, பரத வர்ஷே, பரத கம்டே, மேரோஃ தக்ஷிண/உத்தர திக்பாகே; அமேரிகா – க்ரௌம்ச த்வீபே, ரமணக வர்ஷே, ஐம்த்ரிக கம்டே, ஸப்த ஸமுத்ராம்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோபன க்றுஹே, ஸமஸ்த தேவதா ப்ராஹ்மண, ஹரிஹர குருசரண ஸன்னிதௌ, அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சாம்த்ரமான, … ஸம்வத்ஸரே, … அயனே, … றுதே, … மாஸே, … பக்ஷே, … திதௌ, … வாஸரே, … ஶுப னக்ஷத்ர, ஶுப யோக, ஶுப கரண, ஏவம்குண, விஶேஷண, விஶிஷ்டாயாம், ஶுப திதௌ, ஶ்ரீமான், … கோத்ரஃ, … னாமதேயஃ, … கோத்ரஸ்ய, … னாமதேயோஹம்ஃ ப்ராதஃ/மத்யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸம்த்யாம் உபாஸிஷ்யே ||

மார்ஜனஃ
ஓம் ஆபோஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ’ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஶதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜின்வ’த | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ |

ப்ராதஃ கால மம்த்ராசமனஃ
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு’க்றுதேப்யஃ | பாபேப்யோ’ ரக்ஷன்தாம் | யத்ராத்ர்யா பாப’ மகார்ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் | பத்ப்யா முதரே’ண ஶிஶ்ஞ்சா | ராத்ரி ஸ்தத’வலும்பது | யத்கிஞ்ச’ துரிதம் மயி’ | இதமஹம் மா மம்று’த யோ னௌ | ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ’மி ஸ்வாஹா” ||

மத்யாஹ்ன கால மம்த்ராசமனஃ
ஆபஃ’ புனன்து ப்றுதிவீம் ப்று’திவீ பூதா பு’னாது மாம் | புனன்து ப்ரஹ்ம’ணஸ்பதி ர்ப்ரஹ்மா’ பூதா பு’னாது மாம் | யதுச்சி’ஷ்ட மபோ”ஜ்யம் யத்வா’ துஶ்சரி’தம் மம’ | ஸர்வம்’ புனன்து மா மாபோ’‌உஸதா ஞ்ச’ ப்ரதிக்ரஹக்க் ஸ்வாஹா” ||

ஸாயம்கால மம்த்ராசமனஃ
அக்னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு’க்றுதேப்யஃ | பாபேப்யோ’ ரக்ஷன்தாம் | யதஹ்னா பாப’ மகார்ஷம் | மனஸா வாசா’ ஹஸ்தாப்யாம் | பத்ப்யா முதரே’ண ஶிஶ்ஞ்சா | அஹ ஸ்தத’வலும்பது | ய த்கிஞ்ச’ துரிதம் மயி’ | இத மஹம் மா மம்று’த யோனௌ | ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வாஹா ||

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

த்விதீய மார்ஜனஃ
ததி க்ராவண்ணோ’ அகாரிஷம் | ஜிஷ்ணோ ரஶ்வ’ஸ்ய வாஜி’னஃ |
ஸுரபினோ முகா’கரத்ப்ரண ஆயாக்ம்’ஷி தாரிஷத் ||

ஓம் ஆபோ ஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ’ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஃ’ | தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஷதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அர’ங்க மாம வஃ | யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜின்வ’த | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ |

புனஃ மார்ஜனஃ
ஹிர’ண்யவர்ணா ஶ்ஶுச’யஃ பாவகாஃ யா ஸு’ஜாதஃ கஶ்யபோ யா ஸ்வின்த்ரஃ’ | அக்னிம் யா கர்ப’ன்-ததிரே விரூ’பா ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யா ஸாக்ம் ராஜா வரு’ணோ யாதி மத்யே’ ஸத்யான்றுதே அ’வபஶ்யம் ஜனா’னாம் | மது ஶ்சுதஶ்ஶுச’யோ யாஃ பா’வகா ஸ்தான ஆபஶ்ஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஸாம்” தேவா திவி க்றுண்வன்தி’ பக்ஷம் யா அன்தரி’க்ஷே பஹுதா பவ’ன்தி | யாஃ ப்று’திவீம் பய’ஸோன்தன்தி’ ஶ்ஶுக்ராஸ்தான ஆபஶக்க் ஸ்யோனா ப’வன்து | யாஃ ஶிவேன’ மா சக்ஷு’ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶிவயா’ தனு வோப’ஸ்ப்றுஶத த்வச’ ம்மே | ஸர்வாக்’ம் அக்னீக்‍ம் ர’ப்ஸுஷதோ’ ஹுவே வோ மயி வர்சோ பல மோஜோ னித’த்த ||

பாபவிமோசனம்
த்ருபதா தி’வ முஞ்சது | த்ருபதா திவே ன்மு’முசானஃ |
ஸ்வின்ன ஸ்ஸ்னாத்வீ மலா’ திவஃ | பூதம் பவித்ரே’ணே வாஜ்ய”ம் ஆப’ ஶ்ஶுன்தன்து மைன’ஸஃ ||

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)
ப்ராணாயாமம்ய

லகுஸம்கல்பஃ
பூர்வோக்த ஏவம்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிதௌ மமோபாத்த துரித க்ஷயத்வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம் ப்ராதஸ்ஸம்த்யாம்க யதா காலோசித அர்க்யப்ரதானம் கரிஷ்யே ||

ப்ராதஃ காலார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || 3 ||

மத்யாஹ்னார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் ஹக்ம் ஸஶ்ஶு’சிஷ த்வஸு’ரம்தரிக்ஷஸ த்தோதா’ வேதிஷததி’தி ர்துரோணஸத் | ன்றுஷ த்வ’ரஸ த்று’தஸ த்வ்யோ’ம ஸதப்ஜா கோஜா று’தஜா அ’த்ரிஜா றுதம்-ப்றுஹத் ||

ஸாயம் காலார்க்ய மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் ||

ஸஜல ப்ரதக்ஷிணம்
ஓம் உத்யன்த’மஸ்தம் யன்த’ மாதித்ய ம’பித்யாய ன்குர்வன்-ப்ரா”ஹ்மணோ வித்வான் த்ஸகல’ம்-பத்ரம’ஶ்னுதே அஸாவா’தித்யோ ப்ரஹ்மேதி || ப்ரஹ்மைவ ஸன்-ப்ரஹ்மாப்யேதி ய ஏவம் வேத || அஸாவாதித்யோ ப்ரஹ்ம ||

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

ஸம்த்யாம்க தர்பணம்
ப்ராதஃகால தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, காயத்ரீம் தர்பயாமி, ப்ராஹ்மீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

மத்யாஹ்ன தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்ரீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

ஸாயம்கால தர்பணம்
ஸம்த்யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, னிம்றுஜீம் தர்பயாமி ||

காயத்ரீ அவாஹன
ஓமித்யேகாக்ஷ’ரம் ப்ரஹ்ம | அக்னிர்தேவதா ப்ரஹ்ம’ இத்யார்ஷம் | காயத்ரம் சன்தம் பரமாத்மம்’ ஸரூபம் | ஸாயுஜ்யம் வி’னியோகம் ||

ஆயா’து வர’தா தேவீ அக்ஷரம்’ ப்ரஹ்மஸம்மிதம் | காயத்ரீம்” சன்த’ஸாம் மாதேதம் ப்ர’ஹ்ம ஜுஷஸ்வ’ மே | யதஹ்னா”த்-குரு’தே பாபம் ததஹ்னா”த்-ப்ரதிமுச்ய’தே | யத்ராத்ரியா”த்-குரு’தே பாபம் தத்ராத்ரியா”த்-ப்ரதிமுச்ய’தே | ஸர்வ’ வர்ணே ம’ஹாதேவி ஸம்த்யாவி’த்யே ஸரஸ்வ’தி ||

ஓஜோ’‌உஸி ஸஹோ’‌உஸி பல’மஸி ப்ராஜோ’‌உஸி தேவானாம் தாமனாமா’ஸி விஶ்வ’மஸி விஶ்வாயு-ஸ்ஸர்வ’மஸி ஸர்வாயு-ரபிபூரோம் | காயத்ரீ-மாவா’ஹயாமி ஸாவித்ரீ-மாவா’ஹயாமி ஸரஸ்வதீ-மாவா’ஹயாமி சன்தர்ஷீ-னாவா’ஹயாமி ஶ்ரிய-மாவாஹ’யாமி காயத்ரியா காயத்ரீ ச்சன்தோ விஶ்வாமித்ரறுஷி ஸ்ஸவிதா தேவதா‌உக்னிர்-முகம் ப்ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்-ஹ்றுதயக்‍ம் ருத்ர-ஶ்ஶிகா ப்றுதிவீ யோனிஃ ப்ராணாபான வ்யானோதான ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாம்க்யாயன ஸகோத்ரா காயத்ரீ சதுர்விக்‍ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா’ ஷட்-குக்ஷிஃ பம்ச-ஶீர்ஷோபனயனே வி’னியோகஃ | ஓம் பூஃ | ஓம் புவஃ | ஓக்‍ம் ஸுவஃ | ஓம் மஹஃ | ஓம் ஜனஃ | ஓம் தபஃ | ஓக்‍ம் ஸத்யம் | ஓம் தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி | தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் || ஓமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ‌உம்றுதம் ப்ரஹ்ம பூ-ர்புவ-ஸ்ஸுவரோம் ||

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

ஜபஸம்கல்பஃ
பூர்வோக்த ஏவம்குண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுபதிதௌ மமோபாத்த துரித க்ஷயத்வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்திஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தம் ஸம்த்யாம்க யதாஶக்தி காயத்ரீ மஹாமம்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ||

கரன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மனே அம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ |
வரே”ண்யம் விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்யாம் னமஃ |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ ருத்ராத்மனே மத்யமாப்யாம் னமஃ |
தீமஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்யாம் னமஃ |
தியோ யோ னஃ’ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ |
ப்ரசோதயா”த் ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |

அம்கன்யாஸஃ
ஓம் தத்ஸ’விதுஃ ப்ரஹ்மாத்மனே ஹ்றுதயாய னமஃ |
வரே”ண்யம் விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
பர்கோ’ தேவஸ்ய’ ருத்ராத்மனே ஶிகாயை வஷட் |
தீமஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் |
தியோ யோ னஃ’ ஜ்ஞானாத்மனே னேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ப்ரசோதயா”த் ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயபட் |
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பன்தஃ |

த்யானம்
முக்தாவித்ரும ஹேமனீல தவளச்சாயைர்-முகை ஸ்த்ரீக்ஷணைஃ |
யுக்தாமிம்துனி பத்த ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த வர்ணாத்மிகாம் |
காயத்ரீம் வரதாபயாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்ரங்கபாலங்கதாம் |
ஶங்கஞ்சக்ர மதாரவின்த யுகளம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜே ||

சதுர்விம்ஶதி முத்ரா ப்ரதர்ஶனம்
ஸுமுகம் ஸம்புடிம்சைவ விததம் விஸ்த்றுதம் ததா |
த்விமுகம் த்ரிமுகம்சைவ சதுஃ பஞ்ச முகம் ததா |
ஷண்முகோ‌உதோ முகம் சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா |
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்ரதிதம் ஸம்முகோன்முகம் |
ப்ரலம்பம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்யஃ கூர்மோ வராஹகம் |
ஸிம்ஹாக்ராம்தம் மஹாக்ராம்தம் முத்கரம் பல்லவம் ததா |

சதுர்விம்ஶதி முத்ரா வை காயத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டிதாஃ |
இதிமுத்ரா ன ஜானாதி காயத்ரீ னிஷ்பலா பவேத் ||

யோ தேவ ஸ்ஸவிதா‌உஸ்மாகம் தியோ தர்மாதிகோசராஃ |
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்பர்கஸ்த த்வரேண்ய முபாஸ்மஹே ||

காயத்ரீ மம்த்ரம்
ஓம் பூர்புவஸ்ஸுவஃ’ || தத்ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் பர்கோ’ தேவஸ்ய’ தீமஹி |
தியோ யோ னஃ’ ப்ரசோதயா”த் ||

அஷ்டமுத்ரா ப்ரதர்ஶனம்
ஸுரபிர்-ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனிஃ கூர்மோ‌உத பங்கஜம் |
லிங்கம் னிர்யாண முத்ரா சேத்யஷ்ட முத்ராஃ ப்ரகீர்திதாஃ ||
ஓம் தத்ஸத்-ப்ரஹ்மார்பணமஸ்து |

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்றுஷ்ண பரப்ரஹ்மணே னமோ னமஃ)

த்விஃ பரிமுஜ்ய |
ஸக்றுதுப ஸ்ப்றுஶ்ய |
யத்ஸவ்யம் பாணிம் |
பாதம் |
ப்ரோக்ஷதி ஶிரஃ |
சக்ஷுஷீ |
னாஸிகே |
ஶ்ரோத்ரே |
ஹ்றுதயமாலப்ய |

ப்ராதஃகால ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் மித்ரஸ்ய’ சர்ஷணீ த்றுத ஶ்ரவோ’ தேவஸ்ய’ ஸான ஸிம் | ஸத்யம் சித்ரஶ்ர’ வஸ்தமம் | மித்ரோ ஜனான்’ யாதயதி ப்ரஜானன்-மித்ரோ தா’தார ப்றுதிவீ முதத்யாம் | மித்ரஃ க்றுஷ்டீ ரனி’மிஷா‌உபி ச’ஷ்டே ஸத்யாய’ ஹவ்யம் க்றுதவ’த்விதேம | ப்ரஸமி’த்த்ர மர்த்யோ’ அஸ்து ப்ரய’ஸ்வா ன்யஸ்த’ ஆதித்ய ஶிக்ஷ’தி வ்ரதேன’ | ன ஹ’ன்யதே ன ஜீ’யதே த்வோதோனைன மக்ம்ஹோ’ அஶ்னோ த்யன்தி’தோ ன தூராத் ||

மத்யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் ஆ ஸத்யேன ரஜ’ஸா வர்த’மானோ னிவேஶ’ய ன்னம்றுதம் மர்த்ய’ஞ்ச | ஹிரண்யயே’ன ஸவிதா ரதேனா‌உதேவோ யா’தி புவ’னா னிபஶ்யன்’ ||

உத்வய ன்தம’ஸ ஸ்பரி பஶ்ய’ன்தோ ஜ்யோதி ருத்த’ரம் | தேவன்-தே’வத்ரா ஸூர்ய மக’ன்ம ஜ்யோதி’ ருத்தமம் ||

உதுத்யம் ஜாதவே’தஸம் தேவம் வ’ஹன்தி கேதவஃ’ | த்றுஶே விஶ்வா’ ய ஸூர்ய”ம் || சித்ரம் தேவானா முத’கா தனீ’கம் சக்ஷு’ர்-மித்ரஸ்ய வரு’ண ஸ்யாக்னேஃ | அப்ரா த்யாவா’ ப்றுதிவீ அன்தரி’க்ஷக்‍ம் ஸூர்ய’ ஆத்மா ஜக’த ஸ்தஸ்துஷ’ஶ்ச ||

தச்சக்ஷு’ர்-தேவஹி’தம் புரஸ்தா”ச்சுக்ர முச்சர’த் | பஶ்யே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜீவே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் னன்தா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் மோதா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதக்‍ம் ஶ்றுணவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பப்ர’வாம ஶரத’ஶ்ஶதமஜீ’தாஸ்யாம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜோக்ச ஸூர்யம்’ த்றுஷே || ய உத’கான்மஹதோ‌உர்ணவா” த்விப்ராஜ’மான ஸ்ஸரிரஸ்ய மத்யாத்ஸமா’ வ்றுஷபோ லோ’ஹிதாக்ஷஸூர்யோ’ விபஶ்சின்மன’ஸா புனாது ||

ஸாயம்கால ஸூர்யோபஸ்தானம்
ஓம் இமம்மே’ வருண ஶ்றுதீ ஹவ’ மத்யா ச’ ம்றுடய | த்வா ம’வஸ்யு ராச’கே || தத்வா’ யாமி ப்ரஹ்ம’ணா வன்த’மான ஸ்த தாஶா”ஸ்தே யஜ’மானோ ஹவிர்பிஃ’ | அஹே’டமானோ வருணேஹ போத்யுரு’ஶக்ம் ஸமா’ன ஆயுஃ ப்ரமோ’ஷீஃ ||

யச்சித்திதே விஶோயதா ப்ரதேவ வருணவ்ரதம் | மினீமஸித்ய வித்யவி | யத்கிஞ்சேதம் வருணதைவ்யே ஜனே‌உபித்ரோஹ ம்மனுஷ்யாஶ்சராமஸி | அசித்தே யத்தவ தர்மாயுயோபி மமான ஸ்தஸ்மா தேனஸோ தேவரீரிஷஃ | கிதவாஸோ யத்ரிரிபுர்னதீவி யத்வாகா ஸத்யமுதயன்ன வித்ம | ஸர்வாதாவிஷ்ய ஶிதிரேவதேவா தாதேஸ்யாம வருண ப்ரியாஸஃ ||

திக்தேவதா னமஸ்காரஃ
ஓம் னமஃ ப்ராச்யை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ தக்ஷிணாயை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ப்ரதீ”ச்யை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ உதீ”ச்யை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமஃ ஊர்த்வாயை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமோ‌உத’ராயை திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |
ஓம் னமோ‌உவான்தராயை’ திஶே யாஶ்ச’ தேவதா’ ஏதஸ்யாம் ப்ரதி’வஸன்த்யே தாப்ய’ஶ்ச னமஃ’ |

முனி னமஸ்காரஃ
னமோ கங்கா யமுனயோர்-மத்யே யே’ வஸன்தி தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரம்ஜீவிதம் வ’ர்தயன்தி னமோ கங்கா யமுனயோர்-முனி’ப்யஶ்ச னமோ னமோ கங்கா யமுனயோர்-முனி’ப்யஶ்ச ன’மஃ ||

ஸம்த்யாதேவதா னமஸ்காரஃ
ஸன்த்யா’யை னமஃ’ | ஸாவி’த்ர்யை னமஃ’ | காய’த்ர்யை னமஃ’ | ஸர’ஸ்வத்யை னமஃ’ | ஸர்வா’ப்யோ தேவதா’ப்யோ னமஃ’ | தேவேப்யோ னமஃ’ | றுஷி’ப்யோ னமஃ’ | முனி’ப்யோ னமஃ’ | குரு’ப்யோ னமஃ’ | பித்று’ப்யோ னமஃ’ | காமோ‌உகார்ஷீ” ர்னமோ னமஃ | மன்யு ரகார்ஷீ” ர்னமோ னமஃ | ப்றுதிவ்யாபஸ்தேஜோ வாயு’ராகாஶாத் னமஃ | ஓம் னமோ பகவதே வாஸு’தேவாய | யாக்‍ம் ஸதா’ ஸர்வபூதானி சராணி’ ஸ்தாவராணி’ ச | ஸாயம் ப்ராத ர்ன’மஸ்யன்தி ஸா மா ஸன்த்யா’‌உபிரக்ஷது ||

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே |
ஶிவஸ்ய ஹ்றுதயம் விஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்றுதயம் ஶிவஃ ||
யதா ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவம் விஷ்ணுமயஃ ஶிவஃ |
யதா‌உம்தரம் ன பஶ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ||
னமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாய கோ ப்ராஹ்மண ஹிதாய ச |
ஜகத்திதாய க்றுஷ்ணாய கோவின்தாய னமோ னமஃ ||

காயத்ரீ உத்வாஸன (ப்ரஸ்தானம்)
உத்தமே’ ஶிக’ரே ஜாதே பூம்யாம் ப’ர்வதமூர்த’னி | ப்ராஹ்மணே”ப்யோ‌உப்ய’னு ஜ்ஞாதா கச்சதே’வி யதாஸு’கம் | ஸ்துதோ மயா வரதா வே’தமாதா ப்ரசோதயன்தீ பவனே” த்விஜாதா | ஆயுஃ ப்றுதிவ்யாம் த்ரவிணம் ப்ர’ஹ்மவர்சஸம் மஹ்யம் தத்வா ப்ரஜாதும் ப்ர’ஹ்மலோகம் ||

னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ ||

இதம் த்யா’வா ப்றுதிவீ ஸத்யம’ஸ்து | பிதர்-மாதர்யதி ஹோப’ ப்றுவேவா”ம் |
பூதம் தேவானா’ மவமே அவோ’பிஃ | வித்யா மேஷம் வ்றுஜினம்’ ஜீரதா’னும் ||

ஆகாஶாத்-பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி ஸாகரம் |
ஸர்வதேவ னமஸ்காரஃ கேஶவம் ப்ரதிகச்சதி ||
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிகச்சத்யோன்னம இதி |

ஸர்வவேதேஷு யத்புண்யம் | ஸர்வதீர்தேஷு யத்பலம் |
தத்பலம் புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதேவம் ஜனார்தனம் ||
ஸ்துத்வாதேவம் ஜனார்தன ஓம் னம இதி ||
வாஸனாத்-வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் |
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோ‌உஸ்துதே ||
ஶ்ரீ வாஸுதேவ னமோ‌உஸ்துதே ஓம் னம இதி |

அபிவாதஃ (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாகர பர்யம்தம் கோ ப்ராஹ்மணேப்யஃ ஶுபம் பவது | … ப்ரவரான்வித … கோத்ரஃ … ஸூத்ரஃ … வேத ஶாகாத்யாயீ … அஹம் போ அபிவாதயே ||

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேன வாசா மனஸேம்த்ரியைர்வா | புத்த்யா‌உ‌உத்மனா வா ப்ரக்றுதே ஸ்ஸ்வபாவாத் |
கரோமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ||
ஹரிஃ ஓம் தத்ஸத் | தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து |

Nitya Sandhya Vandanam in Other Languages

Write Your Comment