Maha Lakshmi Kavacham: Armour to Goddess Maha Laxmi

Goddess Lakshmi

Goddess Lakshmi

Mahalakshmi Kavacham is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is an armour to Goddess Lakshmi Devi.

Mahalakshmi Kavach is popularly chanted during Lakshmi Puja on Diwali, Kojagari lakshmi Puja, Shukravar Lakshmi Puja, Varalakshmi Vratham and other Lakshmi Puja rituals..

It is also chanted during Lakshmi Triratra Vrata in Navratri Durga Puja…

Here are the lyrics of Mahalakshmi Kavach in English…

Asya Sri Maha Lakshmi Kavcha Maha mantrasya Brahma Rishi, Gayathri Chanda,
Mahalakshmir devatha, Maha Lakshmir preethyarthe Jape Viniyoga.

Indra Uvacha (Lord Indra Says):Samastha kavachanaam thu thejaswi, Kavachothamam,
Aathma rakshanam, araogyam, sathyam, thwam broohi geeshpathe. //1//

 

Sri Gurur Uvacha:

Maha lakshmyasthu kavacham pravakshyami sama satha,
Chathur dasasu lokeshu rahasyam brahmanoditham. //2//

 

Brahma Uvacha (Lord Barhma Says):

Siro may Vishnu Pathni cha, lalatam amruthoth bhava,
Chakshushi suvisalakshi, sravane Sagarambuja. //3//

Granam pathu vararoho, jihwam aamnaya roopini,
Mukham pathu maha Lakshmi, kantam vaikunta vasini. //4//

Skandhou may janaki pathu, bhujou bhargava nandini,
Bahu dhvow dhravini pathu, karou hari varangana. //5//

Vaksha pahu cha sridevi, hrudayam hari sundari,
Kukshim cha Vaishnavi pathu, nabhim bhuvana mathruka. //6//

Katim cha pathu varahi, sakthini deva devatha,
OOru Narayani pathu, Janunee chandra sodhari. //7//

Indira pathu Jange may, padhou bhaktha Namaskrutha,
Nakhaan Thejaswini pathu, Sarvangam karunamyi. //8//

Brahmana loka rakshartham nirmitham Kavacham sriya,
Yea padanthi mahathmanasthe, cha dhanya Jagat traye. //9//

Kavachenavruthanaam jananam, jayadha sada,
Matheva sarva sukhada, Bhava thwam aamareswari. //10//

Bhooya sidhamavapnothi, poorvoktham brahmana swayam,
Lakshmeer hari Priya padma, yetan nama thrayam smaran. //11//

Namathrayamidham japthwa sa yathi paramaam sriyam,
Ya padethsa cha dharmathma, sarvan kamanvapnuyath. //12//

Write Your Comment

2 Comments

  1. Amardeep says:

    sri mahalakshmi kavacham lyrics with meaning in telugu

  2. Sharmistha says:

    benefits of chanting maha laxmi kavach in hindi