List of Akharas Participating in Kumbh mela 2019

Akhara, Akhada, is a Hindu organisation of different sects of Sadhus, Sanyasi, Yogis, Vairagis, etc. The history of Akhadas dates back to 2500 BC, the era of Sankaracharya, who established seven Akharas as Dasnaami, Mahanirvani, Niranjani, Atal, Avahan, Agni and Anand Akhara.

As per some other legends, Akaras were set up by Gorakhnath and not Shankaracharya.

Presently, there are three major Akhara Sampradaya –  Saivas  Sanyasi Akhada, Vairagi Vaishnava Akhadas and Udasin Sampradaya Akhadas.

Most of the Akhara groups are established and being operated in North Indian states like Uttar Pradesh, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, etc.

Allahabad, Varanasi, Junagadh, Faizabad, Vrindavan, Haridwar, Rishikesh, etc. are major towns where Akharas are established and operated from.

Sampradaya Name Of Akharas Adrress of Akharas
 Saivas  Sanyasi Akhada Shri Panchayati Akhada Mahanirvani DaraGanj Prayag Allahabad
Shri Panch Atal Akhada Chaak Hanuman KatuhaPura Kasi Varanasi
Shri Panchayati Akhada Niranjani 47/44 Mori Daraganj Prayag
Taponidhi Shri Anand Akhada Panchayati Swami Sagaranad Asharm Trikamsevar Nashik
Shri Panchadashnam Juna Akhada Bada Hanuman Ghat kasi,Varanasi
Shri Panchadashnam Ahvan Akhada D 17/122 Dashasmeva ghat kasi,Varanasi
Shri Panchadashnam PanchaAgni Akhada Talhati Girinagar po Bhavnath junagar(GJ)
Vairagi Vaishnava Akhadas Shri Digambarani Akhada Samalaji Khaka chauka mandir Sambar Kantha GJ
Shri Nirvani Akhada Shri Ahyodhya ji Hanuman Gadi Faizabad
Shri Nimrohiani Akhada Shri Nimrohiani Akhada
Dhir Samir mandir vanshivat virndavan
Udasin Sampradaya Akhadas Shri Panchayati Bada Udasin Akhada Krishna Nagar Kiidganj Allahabad,
Shri Panchayati Akhada Naya Udasin Kankhal Haridwar
Shri Nirmal Panchayati Akhada Sita ghat road kankhal Haridwar

Write Your Comment