Kalratri Puja Vidhi | Maa Kalaratri Pooja

Kalratri Puja Vidhi (Procedure of Maa Kalaratri Pooja) with mantras, slokas, stotras and Aarti is given here.

Maa Kalaratri Navadurga is worshipped on 7th day of Navratri according to Navadurga method of performing Navratri Durga Pooja.

Puja items list..

The puja items required for Kalaratri Pooja are – usual puja material like Haridra churna, kumkum, camphor, rice, kalash, water (gangajal), Devi image, etc…

Know more about Maa Kalaratri Devata

Kalaratri Appearance, Dhyana Mantra

Here is the detailed Puja method of Kalaratri Maa with Mantras… 

Atma pooja :

Perform Atma pooja for self-purification with the following mantra:

Om Apavitrah Pavitro Va Sarvavastham Gatoapi Va,

Yah Smrait Pundarika Aksham Sa Vahy Abhyantarah Shuchih

Tilak and Aachman:

Apply Tilak on your forehead and do ‘Aachman’ (drinking of holy water after accepting it in your palm) with the following mantra

Om Keshavaya Namah,

Om Narayanaya Namah,

Om Madhavaya Namah, Om Govindaya Namah

Sankalpa:

To achieve the purpose of the pooja, do sankalpa by taking a little water in hand and saying your wish in mind to Maa Kalaratri.

Mama upaatha durithakshaya dwara sri parameswara preethyartham aadya Brahmanaha dwithiyaparardhe swethavaraha kalpe vyvaswatha manvantharae kaliyuge prathama paadey Jambu dveepe Bharatha varshe Bharatha khande, Meroh Dakshina digbhage, asmin varthamana vyvaharika chandramaanena Shri ….. naama samvatsarae Dakshinayane Varsha rhuthau Ashwina maasey, Shukla Pakshey, Saptami thithau …… vaasarey subha nakshatrae subha yogae subha karana yevam guna visheshana visishtaayaam subha thithau….. sri matyaha (name) Gotravathyaha ……… sabhatrukayah asmaakam saha kutumbaanaam kshema, sthairya vijaya ayurarogya aishwaryabhi vrudhyardham dharmartha kaama moksha chaturvidha phala purushartha sidhyartham satsanthaana sowbhaghya phala vyapthardhyam srivaralakshmee devatha muddhisyae sri Durga mahadevatha preetyardham karpoktha vidhanena yavathshakti dhyanaavahanaadhi shodashopachaara poojaam karishye thadanga sri Kalaratri Mata poojam karishye.

Aavahana

Pray to invite Maa Kalaratri with the following mantra:

Aagachha Tvam Mahadevi ! Sthane Chatra Sthira Bhav.

Yavata Pujaam Karisyami Tavata Tvam Snidho Bhav.

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha.

Kalaratri devimaawahayami. Aawahanartheye Pushpaanjali Samarpayami.

(Offer flowers to Maa Kalaratri)

Aasan:

After Dhyan and Mantras, Pray and offer:

Om sarvmangal mangaleye shivesarvaarth sadhike,

Sharneye Traymbake gauri Narayani Namostute.

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha.

Aasanarthey Pushpani Samarpayami.

(Offer flowers)

Paadhya

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha. Padayoh Paadhyam Samarpayami.

(Offer water to Mother’s Shri Charan)

Arghya

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha. Hastyoh Arghya Samarpayami.

(Offer Chandan,Pushpa and Akshat mixed water)

Aachman

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha. Aachamanam Samarpayami.

(Offer Karpoor mixed water)

Jal Arpan & Aachaman

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Snanartham Jalam Samarpayami.

(Offer GangaJal for Bath)

Snananga Aachaman Snanantey Punrachamaniyam Jalam Samarpayami.

(Offer water for aachman)

Dugdha Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha DugdhaSnanam Samarpayami.

(Offer Cow milk for Bath)

Dadhi Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha DadhiSnanam Samarpayami.

(Offer curd made from cow milk for bath)

Ghrita Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha GhritaSnanam Samarpayami.

(Offer Gou Ghee for Bath)

Madhu Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha MadhuSnanam Samarpayami.

(Offer Honey for Bath)

Sharkara Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha SharkaraSnanam Samarpayami.

(Offer sugar for Bath)

Panchaamrit Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha PanchaamritSnanam Samarpayami.

(Offer Panchaamrita for Bath)

Gandhodak Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha GandhodakSnanam Samarpayami.

(Offer Malaya Chandan and Agaru mixed water for Bath)

Shudhodak Snan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha ShudhodakSnanam Samarpayami.

(Offer Holy Water for Final Bath)

Aachman

ShudhodakSnanante Aachamaniyam Jalam Samarpayami.

(Offer water for Aachamana)

Vastra

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Vastropavastram Kanchukiyam ch Samarpayami.

(Offer saree or moli)

Aachmana

Vastranante Aachamaniym jalam Samarpayami

Shobhagya Sutra

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha ShobhagyaSutram Samarpayami.

Chandan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Chandanam Samarpayami.

Haridra churna

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Haridraam Samarpayami.

Kumkum

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Kumkumam Samarpayami.

Sindoor

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Sindooram Samarpayami.

Kajal

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Kajjalm Samarpayami.

Durvankura

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Durvankuraan Samarpayami.

Bilva Patra

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha BilvaPatram Samarpayami.

Abhushan

Shri Jagadambaye Kalaratri Devye Namha Abhushnaani Samarpayami.

Pushpamala:

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Pushpamalam Samarpayami.

Nana parimala draviya

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha NanaparimalDraviyaani Samarpayami.

Shobhagya Patika

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Shobhagyapatikam Samarpayami.

Dhoopa

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Dhoopmaaghrapayami.

Deepa

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Deepam Darshyami.

Show deepa to mother and wash your hand..

Naivedya

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Naibaidham Nivedyami.

Aachman – perform aachaman

Rituphala

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Rituphalani Samarpayami.

Tambula

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Tammbulam Samarpayami.

Dakshina

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Dakshinaam Samarpayami.

Aarti (Kapoor and Baati)

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Karpooraratirkyam Samarpayami.

Maa Kalaratri Aarti (Kalaratri Kavach)

Om Kalee me Hrudhya Patu Padau Shrikalratri |

Lalate satatm paatu dushtagrah nivaarinee ||

Rasna Patu koumari, Bhairvi Chakshunormam |

Houprushtha Maheshaanee, Karnoshankarbhamini ||

Varjitani Tu Sthanabhi Yani Cha Kavachen hi |

Tani Sarvani Me Devisatatanpatu Stambhini ||

Pradikshna

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Pradikshnaanm Samarpayami.

Mantra Pushpanjali

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Mantrapushpanjalim Samarpayami

Namaskara

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha

Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita

Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita

Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha !

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha Namaskaraan Samarpayami.

Kshma Prarthana

Aawahanam Na Jaanami Na jaanami Tav archanam, Pujaam ch na jaanami Kshamattam Parameshwari.

Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwari, Yattpujitam Maya Devi Paripuranm Tadastu me.

Shri Jagadambaye Kalaratri Devyai Namha KshamaYachanam Samarpayami

Arpana

Aum Tattsad Brahmarpanmastu,

Vishnave Namh, Vishnave Namh, Vishnave Namh.

OM Kalaratri Maiya Raksha Karo

OM Jagjanani Devi Raksha Karo

OM Nav Durga Namah

OM Jagjanani Namah

Write Your Comment

2 Comments

  1. sam says:

    Excellent information. Can you also please provide the slokhas in “Sanskrit”/”Devanagari” script.