Eesavasyopanishad in Gujarati

ઓં પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે |
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ||

ઓં ઈશા વાસ્ય’મિદગ્‍મ સર્વં યત્કિંચ જગ’ત્વાં જગ’ત |
તેન’ ત્યક્તેન’ ભુંજીથા મા ગૃ’ધઃ કસ્ય’સ્વિદ્ધનમ” || 1 ||

કુર્વન્નેવેહ કર્મા”ણિ જિજીવિષેચ્ચતગ્‍મ સમા”ઃ |
એવં ત્વયિ નાન્યથેતો”‌உસ્તિ ન કર્મ’ લિપ્યતે’ નરે” || 2 ||

અસુર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસા‌உ‌உવૃ’તાઃ |
તાગંસ્તે પ્રેત્યાભિગ’ચ્છંતિ યે કે ચા”ત્મહનો જના”ઃ || 3 ||

અને”જદેકં મન’સો જવી”યો નૈન’દ્દેવા આ”પ્નુવન્પૂર્વમર્ષ’ત |
તદ્ધાવ’તો‌உન્યાનત્યે”તિ તિષ્ઠત્તસ્મિન”નપો મા”તરિશ્વા” દધાતિ || 4 ||

તદે”જતિ તન્નેજ’તિ તદ્દૂરે તદ્વં’તિકે |
તદંતર’સ્ય સર્વ’સ્ય તદુ સર્વ’સ્યાસ્ય બાહ્યતઃ || 5 ||

યસ્તુ સર્વા”ણિ ભૂતાન્યાત્મન્યેવાનુપશ્ય’તિ |
સર્વભૂતેષુ’ ચાત્માનં તતો ન વિહુ’ગુપ્સતે || 6 ||

યસ્મિન્સર્વા”ણિ ભૂતાન્યાત્મૈવાભૂ”દ્વિજાનતઃ |
તત્ર કો મોહઃ કઃ શોકઃ’ એકત્વમ’નુપશ્ય’તઃ || 7 ||

સ પર્ય’ગાચ્ચુક્રમ’કાયમ’પ્રણમ’સ્નાવિરગ્‍મ શુદ્ધમપા”પવિદ્ધમ |
કવિર્મ’નીષી પ’રિભૂઃ સ્વ’યંભૂ-ર્યા”થાતથ્યતો‌உર્થાન
વ્ય’દધાચ્છાશ્વતીભ્યઃ સમા”ભ્યઃ || 8 ||

અંધં તમઃ પ્રવિ’શંતિ યે‌உવિ’દ્યામુપાસ’તે |
તતો ભૂય’ ઇવ તે તમો ય ઉ’ વિદ્યાયા”ગ્‍મ રતાઃ || 9 ||

અન્યદેવાયુરિદ્યયા‌உન્યદા”હુરવિ’દ્યયા |
ઇતિ’ શુશુમ ધીરા”ણાં યે નસ્તદ્વિ’ચચક્ષિરે || 10 ||

વિદ્યાં ચાવિ’દ્યાં ચ યસ્તદ્વેદોભય’ગ્‍મ સહ |
અવિ’દ્યયા મૃત્યું તીર્ત્વા વિદ્યયા‌உમૃત’મશ્નુતે || 11 ||

અંધં તમઃ પ્રવિ’શંતિ યે‌உસમ”ભૂતિમુપાસ’તે |
તતો ભૂય’ ઇવ તે તમો ય ઉ સંભૂ”ત્યાગ્‍મ રતાઃ || 12 ||

અન્યદેવાહુઃ સમ”ભવાદન્યદા”હુરસમ”ભવાત |
ઇતિ’ શુશ્રુમ ધીરા”ણાં યે નસ્તદ્વિ’ચચક્ષિરે || 13 ||

સમ્ભૂ”તિં ચ વિણાશં ચ યસ્તદ્વેદોભય’ગ્‍મ સહ |
વિનાશેન’ મૃત્યું તીર્ત્વા સમ્ભૂ”ત્યા‌உમૃત’મશ્નુતે || 14 ||

હિરણ્મયે”ન પાત્રે”ણ સત્યસ્યાપિ’હિતં મુખમ” |
તત્વં પૂ”ષન્નપાવૃ’ણુ સત્યધ”ર્માય દૃષ્ટયે” || 15 ||

પૂષ’ન્નેકર્ષે યમ સૂર્ય પ્રાજા”પત્ય વ્યૂ”હ રશ્મીન
સમૂ”હ તેજો યત્તે” રૂપં કલ્યા”ણતમં તત્તે” પશ્યામિ |
યો‌உસાવસૌ પુરુ’ષઃ સો‌உહમ’સ્મિ || 16 ||

વાયુરનિ’લમમૃતમથેદં ભસ્મા”ન્તગં શરી’રમ |
ઓં 3 ક્રતો સ્મર’ કૃતગ્‍મ સ્મ’ર ક્રતો સ્મર’ કૃતગ્‍મ સ્મ’ર || 17 ||

અગ્ને નય’ સુપથા” રાયે અસ્માન વિશ્વા’નિ દેવ વયના’નિ વિદ્વાન |
યુયોધ્યસ્મજ્જુ’હુરાણમેનો ભૂયિ’ષ્ટાં તે નમ’ઉક્તિં વિધેમ || 18 ||

ઓં પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે |
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ||

ઓં શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ||

Eesavasyopanishad in Other Languages

Write Your Comment