Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Oriya

ଏତାନି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଂଗାନି ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ ପଠେନ୍ନରଃ |
ସପ୍ତ ଜନ୍ମ କୃତଂ ପାପଂ ସ୍ମରଣେନ ଵିନଶ୍ୟତି ||

ସଂପୂର୍ଣ ସ୍ତୋତ୍ରମ

ସୌରାଷ୍ଟ୍ରଦେଶେ ଵିଶଦେ‌உତିରମ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଂ ଚଂଦ୍ରକଳାଵତଂସମ |
ଭକ୍ତପ୍ରଦାନାୟ କୃପାଵତୀର୍ଣଂ ତଂ ସୋମନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 1 ||

ଶ୍ରୀଶୈଲଶୃଂଗେ ଵିଵିଧପ୍ରସଂଗେ ଶେଷାଦ୍ରିଶୃଂଗେ‌உପି ସଦା ଵସଂତମ |
ତମର୍ଜୁନଂ ମଲ୍ଲିକପୂର୍ଵମେନଂ ନମାମି ସଂସାରସମୁଦ୍ରସେତୁମ || 2 ||

ଅଵଂତିକାୟାଂ ଵିହିତାଵତାରଂ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାନାୟ ଚ ସଜ୍ଜନାନାମ |
ଅକାଲମୃତ୍ୟୋଃ ପରିରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ଵଂଦେ ମହାକାଲମହାସୁରେଶମ || 3 ||

କାଵେରିକାନର୍ମଦୟୋଃ ପଵିତ୍ରେ ସମାଗମେ ସଜ୍ଜନତାରଣାୟ |
ସଦୈଵ ମାଂଧାତୃପୁରେ ଵସଂତମ ଓଂକାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ || 4 ||

ପୂର୍ଵୋତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ଵଲିକାନିଧାନେ ସଦା ଵସଂ ତଂ ଗିରିଜାସମେତମ |
ସୁରାସୁରାରାଧିତପାଦପଦ୍ମଂ ଶ୍ରୀଵୈଦ୍ୟନାଥଂ ତମହଂ ନମାମି || 5 ||

ୟଂ ଡାକିନିଶାକିନିକାସମାଜେ ନିଷେଵ୍ୟମାଣଂ ପିଶିତାଶନୈଶ୍ଚ |
ସଦୈଵ ଭୀମାଦିପଦପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ତଂ ଶଂକରଂ ଭକ୍ତହିତଂ ନମାମି || 6 ||

ଶ୍ରୀତାମ୍ରପର୍ଣୀଜଲରାଶିୟୋଗେ ନିବଧ୍ୟ ସେତୁଂ ଵିଶିଖୈରସଂଖ୍ୟୈଃ |
ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରେଣ ସମର୍ପିତଂ ତଂ ରାମେଶ୍ଵରାଖ୍ୟଂ ନିୟତଂ ନମାମି || 7 ||

ୟାମ୍ୟେ ସଦଂଗେ ନଗରେ‌உତିରମ୍ୟେ ଵିଭୂଷିତାଂଗଂ ଵିଵିଧୈଶ୍ଚ ଭୋଗୈଃ |
ସଦ୍ଭକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦମୀଶମେକଂ ଶ୍ରୀନାଗନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 8 ||

ସାନଂଦମାନଂଦଵନେ ଵସଂତମ ଆନଂଦକଂଦଂ ହତପାପବୃଂଦମ |
ଵାରାଣସୀନାଥମନାଥନାଥଂ ଶ୍ରୀଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 9 ||

ସହ୍ୟାଦ୍ରିଶୀର୍ଷେ ଵିମଲେ ଵସଂତଂ ଗୋଦାଵରିତୀରପଵିତ୍ରଦେଶେ |
ୟଦ୍ଦର୍ଶନାତ ପାତକଂ ପାଶୁ ନାଶଂ ପ୍ରୟାତି ତଂ ତ୍ର୍ୟଂବକମୀଶମୀଡେ || 10 ||

ମହାଦ୍ରିପାର୍ଶ୍ଵେ ଚ ତଟେ ରମଂତଂ ସଂପୂଜ୍ୟମାନଂ ସତତଂ ମୁନୀଂଦ୍ରୈଃ |
ସୁରାସୁରୈର୍ୟକ୍ଷ ମହୋରଗାଢ୍ୟୈଃ କେଦାରମୀଶଂ ଶିଵମେକମୀଡେ || 11 ||

ଇଲାପୁରେ ରମ୍ୟଵିଶାଲକେ‌உସ୍ମିନ ସମୁଲ୍ଲସଂତଂ ଚ ଜଗଦ୍ଵରେଣ୍ୟମ |
ଵଂଦେ ମହୋଦାରତରସ୍ଵଭାଵଂ ଘୃଷ୍ଣେଶ୍ଵରାଖ୍ୟଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ || 12 ||

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଦ୍ଵାଦଶଲିଂଗକାନାଂ ଶିଵାତ୍ମନାଂ ପ୍ରୋକ୍ତମିଦଂ କ୍ରମେଣ |
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠିତ୍ଵା ମନୁଜୋ‌உତିଭକ୍ତ୍ୟା ଫଲଂ ତଦାଲୋକ୍ୟ ନିଜଂ ଭଜେଚ୍ଚ ||

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Other Languages

Write Your Comment