Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ಧ್ಯಾಯೇಂ ರತ್ನ ಪೀಠೇ ಶುಕಕಲ ಪಠಿತಂ ಶ್ರುಣ್ವತೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ|
ನ್ಯಸ್ತೈಕಾಂಘ್ರಿಂ ಸರೋಜೇ ಶಶಿ ಶಕಲ ಧರಾಂ ವಲ್ಲಕೀಂ ವಾದ ಯಂತೀಂ
ಕಹಲಾರಾಬದ್ಧ ಮಾಲಾಂ ನಿಯಮಿತ ವಿಲಸಚ್ಚೋಲಿಕಾಂ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಾಂ|
ಮಾತಂಗೀಂ ಶಂಖ ಪಾತ್ರಾಂ ಮಧುರ ಮಧುಮದಾಂ ಚಿತ್ರಕೋದ್ಭಾಸಿ ಭಾಲಾಂ|

ಋಷಿರುವಾಚ|

ಆಙ್ಞಪ್ತಾಸ್ತೇ ತತೋದೈತ್ಯಾಶ್ಚಂಡಮುಂಡಪುರೋಗಮಾಃ|
ಚತುರಂಗಬಲೋಪೇತಾ ಯಯುರಭ್ಯುದ್ಯತಾಯುಧಾಃ ||1||

ದದೃಶುಸ್ತೇ ತತೋ ದೇವೀಮೀಷದ್ಧಾಸಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಮ್|
ಸಿಂಹಸ್ಯೋಪರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರಶೃಂಗೇ ಮಹತಿಕಾಂಚನೇ ||2||

ತೇದೃಷ್ಟ್ವಾತಾಂಸಮಾದಾತುಮುದ್ಯಮಂ ಂಚಕ್ರುರುದ್ಯತಾಃ
ಆಕೃಷ್ಟಚಾಪಾಸಿಧರಾಸ್ತಥಾ‌உನ್ಯೇ ತತ್ಸಮೀಪಗಾಃ ||3||

ತತಃ ಕೋಪಂ ಚಕಾರೋಚ್ಚೈರಂಭಿಕಾ ತಾನರೀನ್ಪ್ರತಿ|
ಕೋಪೇನ ಚಾಸ್ಯಾ ವದನಂ ಮಷೀವರ್ಣಮಭೂತ್ತದಾ ||4||

ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾತ್ತಸ್ಯಾ ಲಲಾಟಫಲಕಾದ್ದ್ರುತಮ್|
ಕಾಳೀ ಕರಾಳ ವದನಾ ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಾಸಿಪಾಶಿನೀ ||5||

ವಿಚಿತ್ರಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ|
ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ಶುಷ್ಕಮಾಂಸಾತಿಭೈರವಾ ||6||

ಅತಿವಿಸ್ತಾರವದನಾ ಜಿಹ್ವಾಲಲನಭೀಷಣಾ|
ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಾದಾಪೂರಿತದಿಙ್ಮುಖಾ ||6||

ಸಾ ವೇಗೇನಾಭಿಪತಿತಾ ಘೂತಯಂತೀ ಮಹಾಸುರಾನ್|
ಸೈನ್ಯೇ ತತ್ರ ಸುರಾರೀಣಾಮಭಕ್ಷಯತ ತದ್ಬಲಮ್ ||8||

ಪಾರ್ಷ್ಣಿಗ್ರಾಹಾಂಕುಶಗ್ರಾಹಯೋಧಘಂಟಾಸಮನ್ವಿತಾನ್|
ಸಮಾದಾಯೈಕಹಸ್ತೇನ ಮುಖೇ ಚಿಕ್ಷೇಪ ವಾರಣಾನ್ ||9||

ತಥೈವ ಯೋಧಂ ತುರಗೈ ರಥಂ ಸಾರಥಿನಾ ಸಹ|
ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಕ್ತ್ರೇ ದಶನೈಶ್ಚರ್ವಯತ್ಯತಿಭೈರವಂ ||10||

ಏಕಂ ಜಗ್ರಾಹ ಕೇಶೇಷು ಗ್ರೀವಾಯಾಮಥ ಚಾಪರಂ|
ಪಾದೇನಾಕ್ರಮ್ಯಚೈವಾನ್ಯಮುರಸಾನ್ಯಮಪೋಥಯತ್ ||11||

ತೈರ್ಮುಕ್ತಾನಿಚ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಹಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ತಥಾಸುರೈಃ|
ಮುಖೇನ ಜಗ್ರಾಹ ರುಷಾ ದಶನೈರ್ಮಥಿತಾನ್ಯಪಿ ||12||

ಬಲಿನಾಂ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಮಸುರಾಣಾಂ ದುರಾತ್ಮನಾಂ
ಮಮರ್ದಾಭಕ್ಷಯಚ್ಚಾನ್ಯಾನನ್ಯಾಂಶ್ಚಾತಾಡಯತ್ತಥಾ ||13||

ಅಸಿನಾ ನಿಹತಾಃ ಕೇಚಿತ್ಕೇಚಿತ್ಖಟ್ವಾಂಗತಾಡಿತಾಃ|
ಜಗ್ಮುರ್ವಿನಾಶಮಸುರಾ ದಂತಾಗ್ರಾಭಿಹತಾಸ್ತಥಾ ||14||

ಕ್ಷಣೇನ ತದ್ಭಲಂ ಸರ್ವ ಮಸುರಾಣಾಂ ನಿಪಾತಿತಂ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡೋ‌உಭಿದುದ್ರಾವ ತಾಂ ಕಾಳೀಮತಿಭೀಷಣಾಂ ||15||

ಶರವರ್ಷೈರ್ಮಹಾಭೀಮೈರ್ಭೀಮಾಕ್ಷೀಂ ತಾಂ ಮಹಾಸುರಃ|
ಛಾದಯಾಮಾಸ ಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಮುಂಡಃ ಕ್ಷಿಪ್ತೈಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ||16||

ತಾನಿಚಕ್ರಾಣ್ಯನೇಕಾನಿ ವಿಶಮಾನಾನಿ ತನ್ಮುಖಮ್|
ಬಭುರ್ಯಥಾರ್ಕಬಿಂಬಾನಿ ಸುಬಹೂನಿ ಘನೋದರಂ ||17||

ತತೋ ಜಹಾಸಾತಿರುಷಾ ಭೀಮಂ ಭೈರವನಾದಿನೀ|
ಕಾಳೀ ಕರಾಳವದನಾ ದುರ್ದರ್ಶಶನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ||18||

ಉತ್ಥಾಯ ಚ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ದೇವೀ ಚಂಡಮಧಾವತ|
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಚಾಸ್ಯ ಕೇಶೇಷು ಶಿರಸ್ತೇನಾಸಿನಾಚ್ಛಿನತ್ ||19||

ಅಥ ಮುಂಡೋ‌உಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡಂ ನಿಪಾತಿತಮ್|
ತಮಪ್ಯಪಾತ ಯದ್ಭಮೌ ಸಾ ಖಡ್ಗಾಭಿಹತಂರುಷಾ ||20||

ಹತಶೇಷಂ ತತಃ ಸೈನ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡಂ ನಿಪಾತಿತಮ್|
ಮುಂಡಂಚ ಸುಮಹಾವೀರ್ಯಂ ದಿಶೋ ಭೇಜೇ ಭಯಾತುರಮ್ ||21||

ಶಿರಶ್ಚಂಡಸ್ಯ ಕಾಳೀ ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮುಂಡ ಮೇವ ಚ|
ಪ್ರಾಹ ಪ್ರಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಮಿಶ್ರಮಭ್ಯೇತ್ಯ ಚಂಡಿಕಾಮ್ ||22||

ಮಯಾ ತವಾ ತ್ರೋಪಹೃತೌ ಚಂಡಮುಂಡೌ ಮಹಾಪಶೂ|
ಯುದ್ಧಯಙ್ಞೇ ಸ್ವಯಂ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ಚಹನಿಷ್ಯಸಿ ||23||

ಋಷಿರುವಾಚ||

ತಾವಾನೀತೌ ತತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡ ಮುಂಡೌ ಮಹಾಸುರೌ|
ಉವಾಚ ಕಾಳೀಂ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಲಲಿತಂ ಚಂಡಿಕಾ ವಚಃ ||24||

ಯಸ್ಮಾಚ್ಚಂಡಂ ಚ ಮುಂಡಂ ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತ್ವಮುಪಾಗತಾ|
ಚಾಮುಂಡೇತಿ ತತೋ ಲೊಕೇ ಖ್ಯಾತಾ ದೇವೀ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ||25||

|| ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಚಂಡಮುಂಡ ವಧೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಕಾಳೀ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವ್ಯೈ ಕರ್ಪೂರ ಬೀಜಾಧಿಷ್ಠಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment