Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଧ୍ୟାନଂ
ଵିଧ୍ୟୁଦ୍ଧାମ ସମପ୍ରଭାଂ ମୃଗପତି ସ୍କଂଧ ସ୍ଥିତାଂ ଭୀଷଣାଂ|
କନ୍ୟାଭିଃ କରଵାଲ ଖେଟ ଵିଲସଦ୍ଦସ୍ତାଭି ରାସେଵିତାଂ
ହସ୍ତୈଶ୍ଚକ୍ର ଗଧାସି ଖେଟ ଵିଶିଖାଂ ଗୁଣଂ ତର୍ଜନୀଂ
ଵିଭ୍ରାଣ ମନଲାତ୍ମିକାଂ ଶିଶିଧରାଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଭଜେ

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ||1||

ଏଭିଃ ସ୍ତଵୈଶ୍ଚ ମା ନିତ୍ୟଂ ସ୍ତୋଷ୍ୟତେ ୟଃ ସମାହିତଃ|
ତସ୍ୟାହଂ ସକଲାଂ ବାଧାଂ ନାଶୟିଷ୍ୟାମ୍ୟ ସଂଶୟମ ||2||

ମଧୁକୈଟଭନାଶଂ ଚ ମହିଷାସୁରଘାତନମ|
କୀର୍ତିୟିଷ୍ୟନ୍ତି ୟେ ତ ଦ୍ଵଦ୍ଵଧଂ ଶୁମ୍ଭନିଶୁମ୍ଭୟୋଃ ||3||

ଅଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ଚ ଚତୁର୍ଧଶ୍ୟାଂ ନଵମ୍ୟାଂ ଚୈକଚେତସଃ|
ଶ୍ରୋଷ୍ୟନ୍ତି ଚୈଵ ୟେ ଭକ୍ତ୍ୟା ମମ ମାହାତ୍ମ୍ୟମୁତ୍ତମମ ||4||

ନ ତେଷାଂ ଦୁଷ୍କୃତଂ କିଞ୍ଚିଦ ଦୁଷ୍କୃତୋତ୍ଥା ନ ଚାପଦଃ|
ଭଵିଷ୍ୟତି ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ନ ଚୈ ଵେଷ୍ଟଵିୟୋଜନମ ||5||

ଶତ୍ରୁଭ୍ୟୋ ନ ଭୟଂ ତସ୍ୟ ଦସ୍ୟୁତୋ ଵା ନ ରାଜତଃ|
ନ ଶସ୍ତ୍ରାନଲତୋ ୟୌଘାତ କଦାଚିତ ସମ୍ଭଵିଷ୍ୟତି ||6||

ତସ୍ମାନ୍ମମୈତନ୍ମାହତ୍ମ୍ୟଂ ପଠିତଵ୍ୟଂ ସମାହିତୈଃ|
ଶ୍ରୋତଵ୍ୟଂ ଚ ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ପରଂ ସ୍ଵସ୍ତ୍ୟୟନଂ ହି ତତ ||7||

ଉପ ସର୍ଗାନ ଶେଷାଂସ୍ତୁ ମହାମାରୀ ସମୁଦ୍ଭଵାନ|
ତଥା ତ୍ରିଵିଧ ମୁତ୍ପାତଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ଶମୟେନ୍ମମ ||8||

ୟତ୍ରୈତ ତ୍ପଠ୍ୟତେ ସମ୍ୟଙ୍ନିତ୍ୟମାୟତନେ ମମ|
ସଦା ନ ତଦ୍ଵିମୋକ୍ଷ୍ୟାମି ସାନ୍ନିଧ୍ୟଂ ତତ୍ର ମେସ୍ଥିତମ ||9||

ବଲି ପ୍ରଦାନେ ପୂଜାୟାମଗ୍ନି କାର୍ୟେ ମହୋତ୍ସଵେ|
ସର୍ଵଂ ମମୈତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟମ ଉଚ୍ଚାର୍ୟଂ ଶ୍ରାଵ୍ୟମେଵଚ ||10||

ଜାନତାଜାନତା ଵାପି ବଲି ପୂଜାଂ ତଥା କୃତାମ|
ପ୍ରତୀକ୍ଷିଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ ପ୍ରୀତ୍ୟା ଵହ୍ନି ହୋମଂ ତଥା କୃତମ ||11||

ଶରତ୍କାଲେ ମହାପୂଜା କ୍ରିୟତେ ୟାଚ ଵାର୍ଷିକୀ|
ତସ୍ୟାଂ ମମୈତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଭକ୍ତିସମନ୍ଵିତଃ ||12||

ସର୍ଵବାଧାଵିନିର୍ମୁକ୍ତୋ ଧନଧାନ୍ୟସମନ୍ଵିତଃ|
ମନୁଷ୍ୟୋ ମତ୍ପ୍ରସାଦେନ ଭଵିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟଃ||13||

ଶ୍ରୁତ୍ଵା ମମୈତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ତଥା ଚୋତ୍ପତ୍ତୟଃ ଶୁଭାଃ|
ପରାକ୍ରମଂ ଚ ୟୁଦ୍ଧେଷୁ ଜାୟତେ ନିର୍ଭୟଃ ପୁମାନ||14||

ରିପଵଃ ସଂକ୍ଷୟଂ ୟାନ୍ତି କଳ୍ୟାଣାଂ ଚୋପପଧ୍ୟତେ|
ନନ୍ଦତେ ଚ କୁଲଂ ପୁଂସାଂ ମହାତ୍ମ୍ୟଂ ମମଶୃଣ୍ଵତାମ||15||

ଶାନ୍ତିକର୍ମାଣି ସର୍ଵତ୍ର ତଥା ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନଦର୍ଶନେ|
ଗ୍ରହପୀଡାସୁ ଚୋଗ୍ରାସୁ ମହାତ୍ମ୍ୟଂ ଶୃଣୁୟାନ୍ମମ||16||

ଉପସର୍ଗାଃ ଶମଂ ୟାନ୍ତି ଗ୍ରହପୀଡାଶ୍ଚ ଦାରୁଣାଃ
ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନଂ ଚ ନୃଭିର୍ଦୃଷ୍ଟଂ ସୁସ୍ଵପ୍ନମୁପଜାୟତେ||17||

ବାଲଗ୍ରହାଭିଭୂତାନଂ ବାଲାନାଂ ଶାନ୍ତିକାରକମ|
ସଂଘାତଭେଦେ ଚ ନୃଣାଂ ମୈତ୍ରୀକରଣମୁତ୍ତମମ||18||

ଦୁର୍ଵୃତ୍ତାନାମଶେଷାଣାଂ ବଲହାନିକରଂ ପରମ|
ରକ୍ଷୋଭୂତପିଶାଚାନାଂ ପଠନାଦେଵ ନାଶନମ||19||

ସର୍ଵଂ ମମୈତନ୍ମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ମମ ସନ୍ନିଧିକାରକମ|
ପଶୁପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟଧୂପୈଶ୍ଚ ଗନ୍ଧଦୀପୈସ୍ତଥୋତ୍ତମୈଃ||20||

ଵିପ୍ରାଣାଂ ଭୋଜନୈର୍ହୋମୈଃ ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀୟୈରହର୍ନିଶମ|
ଅନ୍ୟୈଶ୍ଚ ଵିଵିଧୈର୍ଭୋଗୈଃ ପ୍ରଦାନୈର୍ଵତ୍ସରେଣ ୟା||21||

ପ୍ରୀତିର୍ମେ କ୍ରିୟତେ ସାସ୍ମିନ ସକୃଦୁଚ୍ଚରିତେ ଶ୍ରୁତେ|
ଶ୍ରୁତଂ ହରତି ପାପାନି ତଥାରୋଗ୍ୟଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ||22||

ରକ୍ଷାଂ କରୋତି ଭୂତେଭ୍ୟୋ ଜନ୍ମନାଂ କୀର୍ତିନଂ ମମ|
ୟୁଦ୍ଦେଷୁ ଚରିତଂ ୟନ୍ମେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ନିବର୍ହଣମ||23||

ତସ୍ମିଞ୍ଛୃତେ ଵୈରିକୃତଂ ଭୟଂ ପୁଂସାଂ ନ ଜାୟତେ|
ୟୁଷ୍ମାଭିଃ ସ୍ତୁତୟୋ ୟାଶ୍ଚ ୟାଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଭିଃ କୃତାଃ||24||

ବ୍ରହ୍ମଣା ଚ କୃତାସ୍ତାସ୍ତୁ ପ୍ରୟଚ୍ଛନ୍ତୁ ଶୁଭାଂ ମତିମ|
ଅରଣ୍ୟେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଵାପି ଦାଵାଗ୍ନି ପରିଵାରିତଃ||25||

ଦସ୍ୟୁଭିର୍ଵା ଵୃତଃ ଶୂନ୍ୟେ ଗୃହୀତୋ ଵାପି ଶତୃଭିଃ|
ସିଂହଵ୍ୟାଘ୍ରାନୁୟାତୋ ଵା ଵନେଵା ଵନ ହସ୍ତିଭିଃ||26||

ରାଜ୍ଞା କ୍ରୁଦ୍ଦେନ ଚାଜ୍ଞପ୍ତୋ ଵଧ୍ୟୋ ବନ୍ଦ ଗତୋ‌உପିଵା|
ଆଘୂର୍ଣିତୋ ଵା ଵାତେନ ସ୍ଥିତଃ ପୋତେ ମହାର୍ଣଵେ||27||

ପତତ୍ସୁ ଚାପି ଶସ୍ତ୍ରେଷୁ ସଂଗ୍ରାମେ ଭୃଶଦାରୁଣେ|
ସର୍ଵାବାଧାଶୁ ଘୋରାସୁ ଵେଦନାଭ୍ୟର୍ଦିତୋ‌உପିଵା||28||

ସ୍ମରନ ମମୈତଚ୍ଚରିତଂ ନରୋ ମୁଚ୍ୟେତ ସଙ୍କଟାତ|
ମମ ପ୍ରଭାଵାତ୍ସିଂହାଦ୍ୟା ଦସ୍ୟଵୋ ଵୈରିଣ ସ୍ତଥା||29||

ଦୂରାଦେଵ ପଲାୟନ୍ତେ ସ୍ମରତଶ୍ଚରିତଂ ମମ||30||

ଋଷିରୁଵାଚ||31||

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ସା ଭଗଵତୀ ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା|
ପଶ୍ୟତାଂ ସର୍ଵ ଦେଵାନାଂ ତତ୍ରୈଵାନ୍ତରଧୀୟତ||32||

ତେ‌உପି ଦେଵା ନିରାତଙ୍କାଃ ସ୍ଵାଧିକାରାନ୍ୟଥା ପୁରା|
ୟଜ୍ଞଭାଗଭୁଜଃ ସର୍ଵେ ଚକ୍ରୁର୍ଵି ନିହତାରୟଃ||33||

ଦୈତ୍ୟାଶ୍ଚ ଦେଵ୍ୟା ନିହତେ ଶୁମ୍ଭେ ଦେଵରିପୌ ୟୁଧି
ଜଗଦ୍ଵିଧ୍ଵଂସକେ ତସ୍ମିନ ମହୋଗ୍ରେ‌உତୁଲ ଵିକ୍ରମେ||34||

ନିଶୁମ୍ଭେ ଚ ମହାଵୀର୍ୟେ ଶେଷାଃ ପାତାଳମାୟୟୁଃ||35||

ଏଵଂ ଭଗଵତୀ ଦେଵୀ ସା ନିତ୍ୟାପି ପୁନଃ ପୁନଃ|
ସମ୍ଭୂୟ କୁରୁତେ ଭୂପ ଜଗତଃ ପରିପାଲନମ||36||

ତୟୈତନ୍ମୋହ୍ୟତେ ଵିଶ୍ଵଂ ସୈଵ ଵିଶ୍ଵଂ ପ୍ରସୂୟତେ|
ସାୟାଚିତା ଚ ଵିଜ୍ଞାନଂ ତୁଷ୍ଟା ଋଦ୍ଧିଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି||37||

ଵ୍ୟାପ୍ତଂ ତୟୈତତ୍ସକଲଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଂ ମନୁଜେଶ୍ଵର|
ମହାଦେଵ୍ୟା ମହାକାଳୀ ମହାମାରୀ ସ୍ଵରୂପୟା||38||

ସୈଵ କାଲେ ମହାମାରୀ ସୈଵ ସୃଷ୍ତିର୍ଭଵତ୍ୟଜା|
ସ୍ଥିତିଂ କରୋତି ଭୂତାନାଂ ସୈଵ କାଲେ ସନାତନୀ||39||

ଭଵକାଲେ ନୃଣାଂ ସୈଵ ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵୃଦ୍ଧିପ୍ରଦା ଗୃହେ|
ସୈଵାଭାଵେ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ର୍ଵିନାଶାୟୋପଜାୟତେ||40||

ସ୍ତୁତା ସମ୍ପୂଜିତା ପୁଷ୍ପୈର୍ଗନ୍ଧଧୂପାଦିଭିସ୍ତଥା|
ଦଦାତି ଵିତ୍ତଂ ପୁତ୍ରାଂଶ୍ଚ ମତିଂ ଧର୍ମେ ଗତିଂ ଶୁଭାଂ||41||

|| ଇତି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେ ମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵୀ ମହତ୍ମ୍ୟେ ଫଲଶ୍ରୁତିର୍ନାମ ଦ୍ଵାଦଶୋ‌உଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତମ ||

ଆହୁତି
ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ ଵରପ୍ରଧାୟୈ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଦେଵ୍ୟୈ ଅହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment