Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ധ്യാനം
വിധ്യുദ്ധാമ സമപ്രഭാം മൃഗപതി സ്കംധ സ്ഥിതാം ഭീഷണാം|
കന്യാഭിഃ കരവാല ഖേട വിലസദ്ദസ്താഭി രാസേവിതാം
ഹസ്തൈശ്ചക്ര ഗധാസി ഖേട വിശിഖാം ഗുണം തര്ജനീം
വിഭ്രാണ മനലാത്മികാം ശിശിധരാം ദുര്ഗാം ത്രിനേത്രാം ഭജേ

ദേവ്യുവാച||1||

ഏഭിഃ സ്തവൈശ്ച മാ നിത്യം സ്തോഷ്യതേ യഃ സമാഹിതഃ|
തസ്യാഹം സകലാം ബാധാം നാശയിഷ്യാമ്യ സംശയമ് ||2||

മധുകൈടഭനാശം ച മഹിഷാസുരഘാതനമ്|
കീര്തിയിഷ്യന്തി യേ ത ദ്വദ്വധം ശുമ്ഭനിശുമ്ഭയോഃ ||3||

അഷ്ടമ്യാം ച ചതുര്ധശ്യാം നവമ്യാം ചൈകചേതസഃ|
ശ്രോഷ്യന്തി ചൈവ യേ ഭക്ത്യാ മമ മാഹാത്മ്യമുത്തമമ് ||4||

ന തേഷാം ദുഷ്കൃതം കിഞ്ചിദ് ദുഷ്കൃതോത്ഥാ ന ചാപദഃ|
ഭവിഷ്യതി ന ദാരിദ്ര്യം ന ചൈ വേഷ്ടവിയോജനമ് ||5||

ശത്രുഭ്യോ ന ഭയം തസ്യ ദസ്യുതോ വാ ന രാജതഃ|
ന ശസ്ത്രാനലതോ യൗഘാത് കദാചിത് സമ്ഭവിഷ്യതി ||6||

തസ്മാന്മമൈതന്മാഹത്മ്യം പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ|
ശ്രോതവ്യം ച സദാ ഭക്ത്യാ പരം സ്വസ്ത്യയനം ഹി തത് ||7||

ഉപ സര്ഗാന ശേഷാംസ്തു മഹാമാരീ സമുദ്ഭവാന്|
തഥാ ത്രിവിധ മുത്പാതം മാഹാത്മ്യം ശമയേന്മമ ||8||

യത്രൈത ത്പഠ്യതേ സമ്യങ്നിത്യമായതനേ മമ|
സദാ ന തദ്വിമോക്ഷ്യാമി സാന്നിധ്യം തത്ര മേസ്ഥിതമ് ||9||

ബലി പ്രദാനേ പൂജായാമഗ്നി കാര്യേ മഹോത്സവേ|
സര്വം മമൈതന്മാഹാത്മ്യമ് ഉച്ചാര്യം ശ്രാവ്യമേവച ||10||

ജാനതാജാനതാ വാപി ബലി പൂജാം തഥാ കൃതാമ്|
പ്രതീക്ഷിഷ്യാമ്യഹം പ്രീത്യാ വഹ്നി ഹോമം തഥാ കൃതമ് ||11||

ശരത്കാലേ മഹാപൂജാ ക്രിയതേ യാച വാര്ഷികീ|
തസ്യാം മമൈതന്മാഹാത്മ്യം ശ്രുത്വാ ഭക്തിസമന്വിതഃ ||12||

സര്വബാധാവിനിര്മുക്തോ ധനധാന്യസമന്വിതഃ|
മനുഷ്യോ മത്പ്രസാദേന ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ||13||

ശ്രുത്വാ മമൈതന്മാഹാത്മ്യം തഥാ ചോത്പത്തയഃ ശുഭാഃ|
പരാക്രമം ച യുദ്ധേഷു ജായതേ നിര്ഭയഃ പുമാന്||14||

രിപവഃ സംക്ഷയം യാന്തി കള്യാണാം ചോപപധ്യതേ|
നന്ദതേ ച കുലം പുംസാം മഹാത്മ്യം മമശൃണ്വതാമ്||15||

ശാന്തികര്മാണി സര്വത്ര തഥാ ദുഃസ്വപ്നദര്ശനേ|
ഗ്രഹപീഡാസു ചോഗ്രാസു മഹാത്മ്യം ശൃണുയാന്മമ||16||

ഉപസര്ഗാഃ ശമം യാന്തി ഗ്രഹപീഡാശ്ച ദാരുണാഃ
ദുഃസ്വപ്നം ച നൃഭിര്ദൃഷ്ടം സുസ്വപ്നമുപജായതേ||17||

ബാലഗ്രഹാഭിഭൂതാനം ബാലാനാം ശാന്തികാരകമ്|
സംഘാതഭേദേ ച നൃണാം മൈത്രീകരണമുത്തമമ്||18||

ദുര്വൃത്താനാമശേഷാണാം ബലഹാനികരം പരമ്|
രക്ഷോഭൂതപിശാചാനാം പഠനാദേവ നാശനമ്||19||

സര്വം മമൈതന്മാഹാത്മ്യം മമ സന്നിധികാരകമ്|
പശുപുഷ്പാര്ഘ്യധൂപൈശ്ച ഗന്ധദീപൈസ്തഥോത്തമൈഃ||20||

വിപ്രാണാം ഭോജനൈര്ഹോമൈഃ പ്രൊക്ഷണീയൈരഹര്നിശമ്|
അന്യൈശ്ച വിവിധൈര്ഭോഗൈഃ പ്രദാനൈര്വത്സരേണ യാ||21||

പ്രീതിര്മേ ക്രിയതേ സാസ്മിന് സകൃദുച്ചരിതേ ശ്രുതേ|
ശ്രുതം ഹരതി പാപാനി തഥാരോഗ്യം പ്രയച്ഛതി ||22||

രക്ഷാം കരോതി ഭൂതേഭ്യോ ജന്മനാം കീര്തിനം മമ|
യുദ്ദേഷു ചരിതം യന്മേ ദുഷ്ട ദൈത്യ നിബര്ഹണമ്||23||

തസ്മിഞ്ഛൃതേ വൈരികൃതം ഭയം പുംസാം ന ജായതേ|
യുഷ്മാഭിഃ സ്തുതയോ യാശ്ച യാശ്ച ബ്രഹ്മര്ഷിഭിഃ കൃതാഃ||24||

ബ്രഹ്മണാ ച കൃതാസ്താസ്തു പ്രയച്ഛന്തു ശുഭാം മതിമ്|
അരണ്യേ പ്രാന്തരേ വാപി ദാവാഗ്നി പരിവാരിതഃ||25||

ദസ്യുഭിര്വാ വൃതഃ ശൂന്യേ ഗൃഹീതോ വാപി ശതൃഭിഃ|
സിംഹവ്യാഘ്രാനുയാതോ വാ വനേവാ വന ഹസ്തിഭിഃ||26||

രാജ്ഞാ ക്രുദ്ദേന ചാജ്ഞപ്തോ വധ്യോ ബന്ദ ഗതോ‌உപിവാ|
ആഘൂര്ണിതോ വാ വാതേന സ്ഥിതഃ പോതേ മഹാര്ണവേ||27||

പതത്സു ചാപി ശസ്ത്രേഷു സംഗ്രാമേ ഭൃശദാരുണേ|
സര്വാബാധാശു ഘോരാസു വേദനാഭ്യര്ദിതോ‌உപിവാ||28||

സ്മരന് മമൈതച്ചരിതം നരോ മുച്യേത സങ്കടാത്|
മമ പ്രഭാവാത്സിംഹാദ്യാ ദസ്യവോ വൈരിണ സ്തഥാ||29||

ദൂരാദേവ പലായന്തേ സ്മരതശ്ചരിതം മമ||30||

ഋഷിരുവാച||31||

ഇത്യുക്ത്വാ സാ ഭഗവതീ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡവിക്രമാ|
പശ്യതാം സര്വ ദേവാനാം തത്രൈവാന്തരധീയത||32||

തേ‌உപി ദേവാ നിരാതങ്കാഃ സ്വാധികാരാന്യഥാ പുരാ|
യജ്ഞഭാഗഭുജഃ സര്വേ ചക്രുര്വി നിഹതാരയഃ||33||

ദൈത്യാശ്ച ദേവ്യാ നിഹതേ ശുമ്ഭേ ദേവരിപൗ യുധി
ജഗദ്വിധ്വംസകേ തസ്മിന് മഹോഗ്രേ‌உതുല വിക്രമേ||34||

നിശുമ്ഭേ ച മഹാവീര്യേ ശേഷാഃ പാതാളമായയുഃ||35||

ഏവം ഭഗവതീ ദേവീ സാ നിത്യാപി പുനഃ പുനഃ|
സമ്ഭൂയ കുരുതേ ഭൂപ ജഗതഃ പരിപാലനമ്||36||

തയൈതന്മോഹ്യതേ വിശ്വം സൈവ വിശ്വം പ്രസൂയതേ|
സായാചിതാ ച വിജ്ഞാനം തുഷ്ടാ ഋദ്ധിം പ്രയച്ഛതി||37||

വ്യാപ്തം തയൈതത്സകലം ബ്രഹ്മാണ്ഡം മനുജേശ്വര|
മഹാദേവ്യാ മഹാകാളീ മഹാമാരീ സ്വരൂപയാ||38||

സൈവ കാലേ മഹാമാരീ സൈവ സൃഷ്തിര്ഭവത്യജാ|
സ്ഥിതിം കരോതി ഭൂതാനാം സൈവ കാലേ സനാതനീ||39||

ഭവകാലേ നൃണാം സൈവ ലക്ഷ്മീര്വൃദ്ധിപ്രദാ ഗൃഹേ|
സൈവാഭാവേ തഥാ ലക്ഷ്മീ ര്വിനാശായോപജായതേ||40||

സ്തുതാ സമ്പൂജിതാ പുഷ്പൈര്ഗന്ധധൂപാദിഭിസ്തഥാ|
ദദാതി വിത്തം പുത്രാംശ്ച മതിം ധര്മേ ഗതിം ശുഭാം||41||

|| ഇതി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവീ മഹത്മ്യേ ഫലശ്രുതിര്നാമ ദ്വാദശോ‌உധ്യായ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ വരപ്രധായൈ വൈഷ്ണവീ ദേവ്യൈ അഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment