Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
વિધ્યુદ્ધામ સમપ્રભાં મૃગપતિ સ્કંધ સ્થિતાં ભીષણાં|
કન્યાભિઃ કરવાલ ખેટ વિલસદ્દસ્તાભિ રાસેવિતાં
હસ્તૈશ્ચક્ર ગધાસિ ખેટ વિશિખાં ગુણં તર્જનીં
વિભ્રાણ મનલાત્મિકાં શિશિધરાં દુર્ગાં ત્રિનેત્રાં ભજે

દેવ્યુવાચ||1||

એભિઃ સ્તવૈશ્ચ મા નિત્યં સ્તોષ્યતે યઃ સમાહિતઃ|
તસ્યાહં સકલાં બાધાં નાશયિષ્યામ્ય સંશયમ ||2||

મધુકૈટભનાશં ચ મહિષાસુરઘાતનમ|
કીર્તિયિષ્યન્તિ યે ત દ્વદ્વધં શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ||3||

અષ્ટમ્યાં ચ ચતુર્ધશ્યાં નવમ્યાં ચૈકચેતસઃ|
શ્રોષ્યન્તિ ચૈવ યે ભક્ત્યા મમ માહાત્મ્યમુત્તમમ ||4||

ન તેષાં દુષ્કૃતં કિઞ્ચિદ દુષ્કૃતોત્થા ન ચાપદઃ|
ભવિષ્યતિ ન દારિદ્ર્યં ન ચૈ વેષ્ટવિયોજનમ ||5||

શત્રુભ્યો ન ભયં તસ્ય દસ્યુતો વા ન રાજતઃ|
ન શસ્ત્રાનલતો યૌઘાત કદાચિત સમ્ભવિષ્યતિ ||6||

તસ્માન્મમૈતન્માહત્મ્યં પઠિતવ્યં સમાહિતૈઃ|
શ્રોતવ્યં ચ સદા ભક્ત્યા પરં સ્વસ્ત્યયનં હિ તત ||7||

ઉપ સર્ગાન શેષાંસ્તુ મહામારી સમુદ્ભવાન|
તથા ત્રિવિધ મુત્પાતં માહાત્મ્યં શમયેન્મમ ||8||

યત્રૈત ત્પઠ્યતે સમ્યઙ્નિત્યમાયતને મમ|
સદા ન તદ્વિમોક્ષ્યામિ સાન્નિધ્યં તત્ર મેસ્થિતમ ||9||

બલિ પ્રદાને પૂજાયામગ્નિ કાર્યે મહોત્સવે|
સર્વં મમૈતન્માહાત્મ્યમ ઉચ્ચાર્યં શ્રાવ્યમેવચ ||10||

જાનતાજાનતા વાપિ બલિ પૂજાં તથા કૃતામ|
પ્રતીક્ષિષ્યામ્યહં પ્રીત્યા વહ્નિ હોમં તથા કૃતમ ||11||

શરત્કાલે મહાપૂજા ક્રિયતે યાચ વાર્ષિકી|
તસ્યાં મમૈતન્માહાત્મ્યં શ્રુત્વા ભક્તિસમન્વિતઃ ||12||

સર્વબાધાવિનિર્મુક્તો ધનધાન્યસમન્વિતઃ|
મનુષ્યો મત્પ્રસાદેન ભવિષ્યતિ ન સંશયઃ||13||

શ્રુત્વા મમૈતન્માહાત્મ્યં તથા ચોત્પત્તયઃ શુભાઃ|
પરાક્રમં ચ યુદ્ધેષુ જાયતે નિર્ભયઃ પુમાન||14||

રિપવઃ સંક્ષયં યાન્તિ કળ્યાણાં ચોપપધ્યતે|
નન્દતે ચ કુલં પુંસાં મહાત્મ્યં મમશૃણ્વતામ||15||

શાન્તિકર્માણિ સર્વત્ર તથા દુઃસ્વપ્નદર્શને|
ગ્રહપીડાસુ ચોગ્રાસુ મહાત્મ્યં શૃણુયાન્મમ||16||

ઉપસર્ગાઃ શમં યાન્તિ ગ્રહપીડાશ્ચ દારુણાઃ
દુઃસ્વપ્નં ચ નૃભિર્દૃષ્ટં સુસ્વપ્નમુપજાયતે||17||

બાલગ્રહાભિભૂતાનં બાલાનાં શાન્તિકારકમ|
સંઘાતભેદે ચ નૃણાં મૈત્રીકરણમુત્તમમ||18||

દુર્વૃત્તાનામશેષાણાં બલહાનિકરં પરમ|
રક્ષોભૂતપિશાચાનાં પઠનાદેવ નાશનમ||19||

સર્વં મમૈતન્માહાત્મ્યં મમ સન્નિધિકારકમ|
પશુપુષ્પાર્ઘ્યધૂપૈશ્ચ ગન્ધદીપૈસ્તથોત્તમૈઃ||20||

વિપ્રાણાં ભોજનૈર્હોમૈઃ પ્રોક્ષણીયૈરહર્નિશમ|
અન્યૈશ્ચ વિવિધૈર્ભોગૈઃ પ્રદાનૈર્વત્સરેણ યા||21||

પ્રીતિર્મે ક્રિયતે સાસ્મિન સકૃદુચ્ચરિતે શ્રુતે|
શ્રુતં હરતિ પાપાનિ તથારોગ્યં પ્રયચ્છતિ ||22||

રક્ષાં કરોતિ ભૂતેભ્યો જન્મનાં કીર્તિનં મમ|
યુદ્દેષુ ચરિતં યન્મે દુષ્ટ દૈત્ય નિબર્હણમ||23||

તસ્મિઞ્છૃતે વૈરિકૃતં ભયં પુંસાં ન જાયતે|
યુષ્માભિઃ સ્તુતયો યાશ્ચ યાશ્ચ બ્રહ્મર્ષિભિઃ કૃતાઃ||24||

બ્રહ્મણા ચ કૃતાસ્તાસ્તુ પ્રયચ્છન્તુ શુભાં મતિમ|
અરણ્યે પ્રાન્તરે વાપિ દાવાગ્નિ પરિવારિતઃ||25||

દસ્યુભિર્વા વૃતઃ શૂન્યે ગૃહીતો વાપિ શતૃભિઃ|
સિંહવ્યાઘ્રાનુયાતો વા વનેવા વન હસ્તિભિઃ||26||

રાજ્ઞા ક્રુદ્દેન ચાજ્ઞપ્તો વધ્યો બન્દ ગતો‌உપિવા|
આઘૂર્ણિતો વા વાતેન સ્થિતઃ પોતે મહાર્ણવે||27||

પતત્સુ ચાપિ શસ્ત્રેષુ સંગ્રામે ભૃશદારુણે|
સર્વાબાધાશુ ઘોરાસુ વેદનાભ્યર્દિતો‌உપિવા||28||

સ્મરન મમૈતચ્ચરિતં નરો મુચ્યેત સઙ્કટાત|
મમ પ્રભાવાત્સિંહાદ્યા દસ્યવો વૈરિણ સ્તથા||29||

દૂરાદેવ પલાયન્તે સ્મરતશ્ચરિતં મમ||30||

ઋષિરુવાચ||31||

ઇત્યુક્ત્વા સા ભગવતી ચણ્ડિકા ચણ્ડવિક્રમા|
પશ્યતાં સર્વ દેવાનાં તત્રૈવાન્તરધીયત||32||

તે‌உપિ દેવા નિરાતઙ્કાઃ સ્વાધિકારાન્યથા પુરા|
યજ્ઞભાગભુજઃ સર્વે ચક્રુર્વિ નિહતારયઃ||33||

દૈત્યાશ્ચ દેવ્યા નિહતે શુમ્ભે દેવરિપૌ યુધિ
જગદ્વિધ્વંસકે તસ્મિન મહોગ્રે‌உતુલ વિક્રમે||34||

નિશુમ્ભે ચ મહાવીર્યે શેષાઃ પાતાળમાયયુઃ||35||

એવં ભગવતી દેવી સા નિત્યાપિ પુનઃ પુનઃ|
સમ્ભૂય કુરુતે ભૂપ જગતઃ પરિપાલનમ||36||

તયૈતન્મોહ્યતે વિશ્વં સૈવ વિશ્વં પ્રસૂયતે|
સાયાચિતા ચ વિજ્ઞાનં તુષ્ટા ઋદ્ધિં પ્રયચ્છતિ||37||

વ્યાપ્તં તયૈતત્સકલં બ્રહ્માણ્ડં મનુજેશ્વર|
મહાદેવ્યા મહાકાળી મહામારી સ્વરૂપયા||38||

સૈવ કાલે મહામારી સૈવ સૃષ્તિર્ભવત્યજા|
સ્થિતિં કરોતિ ભૂતાનાં સૈવ કાલે સનાતની||39||

ભવકાલે નૃણાં સૈવ લક્ષ્મીર્વૃદ્ધિપ્રદા ગૃહે|
સૈવાભાવે તથા લક્ષ્મી ર્વિનાશાયોપજાયતે||40||

સ્તુતા સમ્પૂજિતા પુષ્પૈર્ગન્ધધૂપાદિભિસ્તથા|
દદાતિ વિત્તં પુત્રાંશ્ચ મતિં ધર્મે ગતિં શુભાં||41||

|| ઇતિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવી મહત્મ્યે ફલશ્રુતિર્નામ દ્વાદશો‌உધ્યાય સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ વરપ્રધાયૈ વૈષ્ણવી દેવ્યૈ અહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment