Devi Kshama Prarthana Stotram

Goddess Durga Devi

Goddess Durga Devi

Durga Devi Kshama Prarthana Stotram (Aparadha Kshama Prarthana Stotram) is chanted after Navratri Durga Puja or any other Durga Puja.

Reciting this stotram makes you free from any mistake you have committed during Durga Puja.

Here are the lyrics of Devi Kshama Prarthana Stotram

Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya,
Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari. //1//

Aavajanam na janami, na janami visarjanam,
Poojam chaiva na janami, kshamyatham Parameshwari. //2//

Manthraheenam, kriyaheenam, Bhakthiheenam, Sureswari,
Yath poojitham maya devi paripoornam thadasthuthe. //3//

Aaparadha satham kruthwa jagadambethi cho ucharath,
Yaam gathim samvapnothe na thaam brahmadaya suraa. //4//

Saparadhosmi saranam prathasthvam jagadambike,
Idhanee manu kampyoham Yadecchasi thada kuru. //5//

Agnana smrutherbranthya yanyoonam adhikam krutham.
Thath sarva kshamyadham devi praseedha parameshwari. //6//

Kameshwari jaganmatha sachidananda vigrahe,
Grahanarchameemam preethya praseeda parameshwari. //7//

Guhyadhi guhya gopthri grahana asmad krutham japam,
Sidhir bhavathu mey devi thwat prasadath sureshwari. //8//

Write Your Comment

2 Comments

  1. Esh says:

    Ahwanam na janami na janami visarjanam lyrics pdf

  2. Kishorekumar says:

    lyrics of apradh kshama prarthana stotram in sanskrit