Dakshina Murthy Stotram in Gujarati

ધ્યાનમ

ઓં મૌનવ્યાખ્યા પ્રકટિતપરબ્રહ્મતત્વંયુવાનં
વર્શિષ્ઠાંતેવસદૃષિગણૈરાવૃતં બ્રહ્મનિષ્ઠૈઃ |
આચાર્યેંદ્રં કરકલિત ચિન્મુદ્રમાનંદમૂર્તિં
સ્વાત્મરામં મુદિતવદનં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ||

વટવિટપિસમીપે ભૂમિભાગે નિષણ્ણં
સકલમુનિજનાનાં જ્ઞાનદાતારમારાત |
ત્રિભુવનગુરુમીશં દક્ષિણામૂર્તિદેવં
જનનમરણદુઃખચ્છેદ દક્ષં નમામિ ||

ચિત્રં વટતરોર્મૂલે વૃદ્ધાઃ શિષ્યાઃ ગુરુર્યુવા |
ગુરોસ્તુ મૌનવ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુચ્છિન્નસંશયાઃ ||

ઓં નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે |
નિર્મલાય પ્રશાંતાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ |
ગુરુસ્સાક્ષાત પરં બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ||

નિધયે સર્વવિદ્યાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ |
ગુરવે સર્વલોકાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

ચિદોઘનાય મહેશાય વટમૂલનિવાસિને |
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂત્રિભેદ વિભાગિને |
વ્યોમવદ વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ||

અંગુષ્થતર્જનીયોગમુદ્રા વ્યાજેનયોગિનામ |
શૃત્યર્થં બ્રહ્મજીવૈક્યં દર્શયન્યોગતા શિવઃ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ||

વિશ્વંદર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યં નિજાંતર્ગતં
પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂતં યથાનિદ્રયા |
યસ્સાક્ષાત્કુરુતે પ્રભોધસમયે સ્વાત્માનમે વાદ્વયં
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 1 ||

બીજસ્યાંતતિ વાંકુરો જગદિતં પ્રાઙ્નર્વિકલ્પં પુનઃ
માયાકલ્પિત દેશકાલકલના વૈચિત્ર્યચિત્રીકૃતમ |
માયાવીવ વિજૃંભયત્યપિ મહાયોગીવ યઃ સ્વેચ્છયા
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 2 ||

યસ્યૈવ સ્ફુરણં સદાત્મકમસત્કલ્પાર્થકં ભાસતે
સાક્ષાત્તત્વમસીતિ વેદવચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન |
યસ્સાક્ષાત્કરણાદ્ભવેન્ન પુરનાવૃત્તિર્ભવાંભોનિધૌ
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 3 ||

નાનાચ્છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરં
જ્ઞાનં યસ્ય તુ ચક્ષુરાદિકરણ દ્વારા બહિઃ સ્પંદતે |
જાનામીતિ તમેવ ભાંતમનુભાત્યેતત્સમસ્તં જગત
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 4 ||

દેહં પ્રાણમપીંદ્રિયાણ્યપિ ચલાં બુદ્ધિં ચ શૂન્યં વિદુઃ
સ્ત્રી બાલાંધ જડોપમાસ્ત્વહમિતિ ભ્રાંતાભૃશં વાદિનઃ |
માયાશક્તિ વિલાસકલ્પિત મહાવ્યામોહ સંહારિણે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 5 ||

રાહુગ્રસ્ત દિવાકરેંદુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદનાત
સન્માત્રઃ કરણોપ સંહરણતો યો‌உભૂત્સુષુપ્તઃ પુમાન |
પ્રાગસ્વાપ્સમિતિ પ્રભોદસમયે યઃ પ્રત્યભિજ્ઞાયતે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 6 ||

બાલ્યાદિષ્વપિ જાગ્રદાદિષુ તથા સર્વાસ્વવસ્થાસ્વપિ
વ્યાવૃત્તા સ્વનુ વર્તમાન મહમિત્યંતઃ સ્ફુરંતં સદા |
સ્વાત્માનં પ્રકટીકરોતિ ભજતાં યો મુદ્રયા ભદ્રયા
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 7 ||

વિશ્વં પશ્યતિ કાર્યકારણતયા સ્વસ્વામિસંબંધતઃ
શિષ્યચાર્યતયા તથૈવ પિતૃ પુત્રાદ્યાત્મના ભેદતઃ |
સ્વપ્ને જાગ્રતિ વા ય એષ પુરુષો માયા પરિભ્રામિતઃ
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 8 ||

ભૂરંભાંસ્યનલો‌உનિલો‌உંબર મહર્નાથો હિમાંશુઃ પુમાન
ઇત્યાભાતિ ચરાચરાત્મકમિદં યસ્યૈવ મૂર્ત્યષ્ટકમ |
નાન્યત્કિંચન વિદ્યતે વિમૃશતાં યસ્માત્પરસ્માદ્વિભો
તસ્મૈ ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે || 9 ||

સર્વાત્મત્વમિતિ સ્ફુટીકૃતમિદં યસ્માદમુષ્મિન સ્તવે
તેનાસ્વ શ્રવણાત્તદર્થ મનનાદ્ધ્યાનાચ્ચ સંકીર્તનાત |
સર્વાત્મત્વમહાવિભૂતિ સહિતં સ્યાદીશ્વરત્વં સ્વતઃ
સિદ્ધ્યેત્તત્પુનરષ્ટધા પરિણતં ચૈશ્વર્ય મવ્યાહતમ || 10 ||

|| ઇતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં દક્ષિણામુર્તિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

Dakshina Murthy Stotram in Other Languages

Write Your Comment