Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 3

அர்ஜுன உவாச ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன | தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் னியோஜயஸி கேஶவ || 1 || வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோஹயஸீவ மே | ததேகம் வத னிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ‌உஹமாப்னுயாம் || 2 || ஶ்ரீபகவானுவாச லோகே‌உஸ்மின்த்விவிதா னிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயானக | ஜ்ஞானயோகேன ஸாம்க்யானாம் கர்மயோகேன யோகினாம் || 3 || ன கர்மணாமனாரம்பான்னைஷ்கர்ம்யம் புருஷோ‌உஶ்னுதே | ன ச ஸம்ன்யஸனாதேவ ஸித்திம் ஸமதிகச்சதி || 4 […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 3

अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 1 ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो‌உहमाप्नुयाम् ॥ 2 ॥ श्रीभगवानुवाच लोके‌உस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ 3 ॥ न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषो‌உश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ 4 […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 3

അര്ജുന ഉവാച ജ്യായസീ ചേത്കര്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിര്ജനാര്ദന | തത്കിം കര്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ || 1 || വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ | തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ‌உഹമാപ്നുയാമ് || 2 || ശ്രീഭഗവാനുവാച ലോകേ‌உസ്മിന്ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാനഘ | ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കര്മയോഗേന യോഗിനാമ് || 3 || ന കര്മണാമനാരമ്ഭാന്നൈഷ്കര്മ്യം പുരുഷോ‌உശ്നുതേ | ന ച സംന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി || 4 […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 3

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଜ୍ୟାୟସୀ ଚେତ୍କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧିର୍ଜନାର୍ଦନ | ତତ୍କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଂ ନିୟୋଜୟସି କେଶଵ || 1 || ଵ୍ୟାମିଶ୍ରେଣେଵ ଵାକ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧିଂ ମୋହୟସୀଵ ମେ | ତଦେକଂ ଵଦ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ୟେନ ଶ୍ରେୟୋ‌உହମାପ୍ନୁୟାମ || 2 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଲୋକେ‌உସ୍ମିନ୍ଦ୍ଵିଵିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟାନଘ | ଜ୍ଞାନୟୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟାନାଂ କର୍ମୟୋଗେନ ୟୋଗିନାମ || 3 || ନ କର୍ମଣାମନାରମ୍ଭାନ୍ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋ‌உଶ୍ନୁତେ | ନ ଚ ସଂନ୍ୟସନାଦେଵ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି || 4 […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 3

અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત્કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન | તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ || 1 || વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિં મોહયસીવ મે | તદેકં વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો‌உહમાપ્નુયામ || 2 || શ્રીભગવાનુવાચ લોકે‌உસ્મિન્દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનઘ | જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ || 3 || ન કર્મણામનારમ્ભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષો‌உશ્નુતે | ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ || 4 […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 3

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ | ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ || 1 || ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ | ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋ‌உಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ || 2 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ | ಙ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ || 3 || ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾನ್ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋ‌உಶ್ನುತೇ | ನ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || 4 […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 4

श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे‌உब्रवीत् ॥ 1 ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 2 ॥ स एवायं मया ते‌உद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तो‌உसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ 3 ॥ अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 3

अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो‌உहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच लोके‌உस्मिंद्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषो‌உश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 4

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 4. Sreebhagavaanuvaacha imaM vivasvatE yOgaM prOktavaanahamavyayam | vivasvaanmanavE praaha manurikShvaakavEbraveet || 1 || EvaM paraMparaapraaptamimaM raajarShayO viduH | sa kaalEnEha mahataa yOgO naShTaH paraMtapa || 2 || sa EvaayaM mayaa tEdya yOgaH prOktaH puraatanaH | bhaktOsi mE sakhaa chEti rahasyaM hyEtaduttamam || […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 4

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮವ್ಯಯಮ್ | ವಿವಸ್ವಾನ್ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೇ‌உಬ್ರವೀತ್ || 1 || ಏವಂ ಪರಂಪರಾಪ್ರಾಪ್ತಮಿಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ | ಸ ಕಾಲೇನೇಹ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಃ ಪರಂತಪ || 2 || ಸ ಏವಾಯಂ ಮಯಾ ತೇ‌உದ್ಯ ಯೋಗಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಪುರಾತನಃ | ಭಕ್ತೋ‌உಸಿ ಮೇ ಸಖಾ ಚೇತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಹ್ಯೇತದುತ್ತಮಮ್ || 3 || ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಪರಂ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಪರಂ ಜನ್ಮ ವಿವಸ್ವತಃ | ಕಥಮೇತದ್ವಿಜಾನೀಯಾಂ ತ್ವಮಾದೌ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿ […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 4

శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే‌உబ్రవీత్ || 1 || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప || 2 || స ఏవాయం మయా తే‌உద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః | భక్తో‌உసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్ || 3 || అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః | కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 4

ஶ்ரீபகவானுவாச இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தவானஹமவ்யயம் | விவஸ்வான்மனவே ப்ராஹ மனுரிக்ஷ்வாகவே‌உப்ரவீத் || 1 || ஏவம் பரம்பராப்ராப்தமிமம் ராஜர்ஷயோ விதுஃ | ஸ காலேனேஹ மஹதா யோகோ னஷ்டஃ பரம்தப || 2 || ஸ ஏவாயம் மயா தே‌உத்ய யோகஃ ப்ரோக்தஃ புராதனஃ | பக்தோ‌உஸி மே ஸகா சேதி ரஹஸ்யம் ஹ்யேததுத்தமம் || 3 || அர்ஜுன உவாச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஃ | கதமேதத்விஜானீயாம் த்வமாதௌ ப்ரோக்தவானிதி […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 4

શ્રીભગવાનુવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ | વિવસ્વાન્મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષ્વાકવે‌உબ્રવીત || 1 || એવં પરંપરાપ્રાપ્તમિમં રાજર્ષયો વિદુઃ | સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ || 2 || સ એવાયં મયા તે‌உદ્ય યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ | ભક્તો‌உસિ મે સખા ચેતિ રહસ્યં હ્યેતદુત્તમમ || 3 || અર્જુન ઉવાચ અપરં ભવતો જન્મ પરં જન્મ વિવસ્વતઃ | કથમેતદ્વિજાનીયાં ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 4

ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയമ് | വിവസ്വാന്മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ‌உബ്രവീത് || 1 || ഏവം പരംപരാപ്രാപ്തമിമം രാജര്ഷയോ വിദുഃ | സ കാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരംതപ || 2 || സ ഏവായം മയാ തേ‌உദ്യ യോഗഃ പ്രോക്തഃ പുരാതനഃ | ഭക്തോ‌உസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹ്യേതദുത്തമമ് || 3 || അര്ജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ | കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 4

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଇମଂ ଵିଵସ୍ଵତେ ୟୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତଵାନହମଵ୍ୟୟମ | ଵିଵସ୍ଵାନ୍ମନଵେ ପ୍ରାହ ମନୁରିକ୍ଷ୍ଵାକଵେ‌உବ୍ରଵୀତ || 1 || ଏଵଂ ପରଂପରାପ୍ରାପ୍ତମିମଂ ରାଜର୍ଷୟୋ ଵିଦୁଃ | ସ କାଲେନେହ ମହତା ୟୋଗୋ ନଷ୍ଟଃ ପରଂତପ || 2 || ସ ଏଵାୟଂ ମୟା ତେ‌உଦ୍ୟ ୟୋଗଃ ପ୍ରୋକ୍ତଃ ପୁରାତନଃ | ଭକ୍ତୋ‌உସି ମେ ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟଂ ହ୍ୟେତଦୁତ୍ତମମ || 3 || ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଅପରଂ ଭଵତୋ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ଵିଵସ୍ଵତଃ | କଥମେତଦ୍ଵିଜାନୀୟାଂ ତ୍ଵମାଦୌ ପ୍ରୋକ୍ତଵାନିତି […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 4

শ্রীভগবানুবাচ ইমং বিবস্বতে য়োগং প্রোক্তবানহমব্য়য়ম | বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে‌உব্রবীত || 1 || এবং পরংপরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ | স কালেনেহ মহতা য়োগো নষ্টঃ পরংতপ || 2 || স এবায়ং ময়া তে‌உদ্য় য়োগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | ভক্তো‌உসি মে সখা চেতি রহস্য়ং হ্য়েতদুত্তমম || 3 || অর্জুন উবাচ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 4

श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे‌உब्रवीत् ॥ १ ॥ एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ स एवायं मया ते‌உद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तो‌உसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥ अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 5

અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંસસિ | યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ | તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે || 2 || જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાઙ્ક્ષતિ | નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં બન્ધાત્પ્રમુચ્યતે || 3 || સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પણ્ડિતાઃ | એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિન્દતે ફલમ || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 5

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ୟୋଗଂ ଚ ଶଂସସି | ୟଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଃ କର୍ମୟୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସକରାଵୁଭୌ | ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମସଂନ୍ୟାସାତ୍କର୍ମୟୋଗୋ ଵିଶିଷ୍ୟତେ || 2 || ଜ୍ଞେୟଃ ସ ନିତ୍ୟସଂନ୍ୟାସୀ ୟୋ ନ ଦ୍ଵେଷ୍ଟି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି | ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୋ ହି ମହାବାହୋ ସୁଖଂ ବନ୍ଧାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ || 3 || ସାଂଖ୍ୟୟୋଗୌ ପୃଥଗ୍ବାଲାଃ ପ୍ରଵଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ | ଏକମପ୍ୟାସ୍ଥିତଃ ସମ୍ୟଗୁଭୟୋର୍ଵିନ୍ଦତେ ଫଲମ || […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 5

অর্জুন উবাচ সংন্য়াসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্য়োগং চ শংসসি | য়চ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম || 1 || শ্রীভগবানুবাচ সংন্য়াসঃ কর্ময়োগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ | তয়োস্তু কর্মসংন্য়াসাত্কর্ময়োগো বিশিষ্য়তে || 2 || জ্ঞেয়ঃ স নিত্য়সংন্য়াসী য়ো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি | নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাত্প্রমুচ্য়তে || 3 || সাংখ্য়য়োগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ | একমপ্য়াস্থিতঃ সম্য়গুভয়োর্বিন্দতে ফলম || […]