Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Bengali

অস্য় শ্রীবৃহস্পতি কবচমহা মংত্রস্য়, ঈশ্বর ঋষিঃ,
অনুষ্টুপ ছংদঃ, বৃহস্পতির্দেবতা,
গং বীজং, শ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম,
বৃহস্পতি প্রসাদ সিদ্ধ্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ ||

ধ্য়ানম

অভীষ্টফলদং বংদে সর্বজ্ঞং সুরপূজিতম |
অক্ষমালাধরং শাংতং প্রণমামি বৃহস্পতিম ||

অথ বৃহস্পতি কবচম

বৃহস্পতিঃ শিরঃ পাতু ললাটং পাতু মে গুরুঃ |
কর্ণৌ সুরগুরুঃ পাতু নেত্রে মেভীষ্টদায়কঃ || 1 ||

জিহ্বাং পাতু সুরাচার্য়ঃ নাসং মে বেদপারগঃ |
মুখং মে পাতু সর্বজ্ঞঃ কংঠং মে দেবতাগুরুঃ || 2 ||

ভুজা বংগীরসঃ পাতু করৌ পাতু শুভপ্রদঃ |
স্তনৌ মে পাতু বাগীশঃ কুক্ষিং মে শুভলক্ষণঃ || 3 ||

নাভিং দেবগুরুঃ পাতু মধ্য়ং পাতু সুখপ্রদঃ |
কটিং পাতু জগদ্বংদ্য়ঃ ঊরূ মে পাতু বাক্পতিঃ || 4 ||

জানুজংঘে সুরাচার্য়ঃ পাদৌ বিশ্বাত্মকঃ সদা |
অন্য়ানি য়ানি চাংগানি রক্ষেন্মে সর্বতো গুরুঃ || 5 ||

ফলশৃতিঃ

ইত্য়েতত্কবচং দিব্য়ং ত্রিসংধ্য়ং য়ঃ পঠেন্নরঃ |
সর্বান কামানবাপ্নোতি সর্বত্র বিজয়ী ভবেত ||

ইতি শ্রী বৃহস্পতি কবচম

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Other Languages

Write Your Comment