Bhaja Govindam in Tamil

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய

மூட ஜஹீஹி தனாகமத்றுஷ்ணாம்
குரு ஸத்புத்திம் மனஸி வித்றுஷ்ணாம் |
யல்லபஸே னிஜ கர்மோபாத்தம்
வித்தம் தேன வினோதய சித்தம் || 2 ||

னாரீ ஸ்தனபர னாபீதேஶம்
த்றுஷ்ட்வா மா கா மோஹாவேஶம் |
ஏதன்மாம்ஸ வஸாதி விகாரம்
மனஸி விசின்தயா வாரம் வாரம் || 3 ||

னளினீ தளகத ஜலமதி தரளம்
தத்வஜ்ஜீவித மதிஶய சபலம் |
வித்தி வ்யாத்யபிமான க்ரஸ்தம்
லோகம் ஶோகஹதம் ச ஸமஸ்தம் || 4 ||

யாவத்-வித்தோபார்ஜன ஸக்தஃ
தாவன்-னிஜபரிவாரோ ரக்தஃ |
பஶ்சாஜ்ஜீவதி ஜர்ஜர தேஹே
வார்தாம் கோ‌உபி ன ப்றுச்சதி கேஹே || 5 ||

யாவத்-பவனோ னிவஸதி தேஹே
தாவத்-ப்றுச்சதி குஶலம் கேஹே |
கதவதி வாயௌ தேஹாபாயே
பார்யா பிப்யதி தஸ்மின் காயே || 6 ||

பால ஸ்தாவத் க்ரீடாஸக்தஃ
தருண ஸ்தாவத் தருணீஸக்தஃ |
வ்றுத்த ஸ்தாவத்-சின்தாமக்னஃ
பரமே ப்ரஹ்மணி கோ‌உபி ன லக்னஃ || 7 ||

கா தே கான்தா கஸ்தே புத்ரஃ
ஸம்ஸாரோ‌உயமதீவ விசித்ரஃ |
கஸ்ய த்வம் வா குத ஆயாதஃ
தத்வம் சின்தய ததிஹ ப்ராதஃ || 8 ||

ஸத்ஸங்கத்வே னிஸ்ஸங்கத்வம்
னிஸ்ஸங்கத்வே னிர்மோஹத்வம் |
னிர்மோஹத்வே னிஶ்சலதத்த்வம்
னிஶ்சலதத்த்வே ஜீவன்முக்திஃ || 9 ||

வயஸி கதே கஃ காமவிகாரஃ
ஶுஷ்கே னீரே கஃ காஸாரஃ |
க்ஷீணே வித்தே கஃ பரிவாரஃ
ஜ்ஞாதே தத்த்வே கஃ ஸம்ஸாரஃ || 10 ||

மா குரு தனஜன யௌவன கர்வம்
ஹரதி னிமேஷாத்-காலஃ ஸர்வம் |
மாயாமயமிதம்-அகிலம் ஹித்வா
ப்ரஹ்மபதம் த்வம் ப்ரவிஶ விதித்வா || 11 ||

தின யாமின்யௌ ஸாயம் ப்ராதஃ
ஶிஶிர வஸன்தௌ புனராயாதஃ |
காலஃ க்ரீடதி கச்சத்யாயுஃ
ததபி ன முஞ்சத்யாஶாவாயுஃ || 12 ||

த்வாதஶ மம்ஜரிகாபிர ஶேஷஃ
கதிதோ வையா கரணஸ்யைஷஃ |
உபதேஶோ பூத்-வித்யா னிபுணைஃ
ஶ்ரீமச்சம்கர பகவச்சரணைஃ || 13 ||

கா தே கான்தா தன கத சின்தா
வாதுல கிம் தவ னாஸ்தி னியன்தா |
த்ரிஜகதி ஸஜ்ஜன ஸங்கதிரேகா
பவதி பவார்ணவ தரணே னௌகா || 14 ||

ஜடிலோ முண்டீ லுஞ்ஜித கேஶஃ
காஷாயான்பர பஹுக்றுத வேஷஃ |
பஶ்யன்னபி ச ன பஶ்யதி மூடஃ
உதர னிமித்தம் பஹுக்றுத வேஷஃ || 15 ||

அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம்
தஶன விஹீனம் ஜாதம் துண்டம் |
வ்றுத்தோ யாதி க்றுஹீத்வா தண்டம்
ததபி ன முஞ்சத்யாஶா பிண்டம் || 16 ||

அக்ரே வஹ்னிஃ ப்றுஷ்டே பானுஃ
ராத்ரௌ சுபுக ஸமர்பித ஜானுஃ |
கரதல பிக்ஷஸ்-தருதல வாஸஃ
ததபி ன முஞ்சத்யாஶா பாஶஃ || 17 ||

குருதே கங்கா ஸாகர கமனம்
வ்ரத பரிபாலனம்-அதவா தானம் |
ஜ்ஞான விஹீனஃ ஸர்வமதேன
பஜதி ன முக்திம் ஜன்ம ஶதேன || 18 ||

ஸுரமன்திர தரு மூல னிவாஸஃ
ஶய்யா பூதலம்-அஜினம் வாஸஃ |
ஸர்வ பரிக்ரஹ போகத்யாகஃ
கஸ்ய ஸுகம் ன கரோதி விராகஃ || 19 ||

யோகரதோ வா போகரதோ வா
ஸங்கரதோ வா ஸங்கவிஹீனஃ |
யஸ்ய ப்ரஹ்மணி ரமதே சித்தம்
னன்ததி னன்ததி னன்தத்யேவ || 20 ||

பகவத்கீதா கிஞ்சிததீதா
கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா |
ஸக்றுதபி யேன முராரீ ஸமர்சா
க்ரியதே தஸ்ய யமேன ன சர்சா || 21 ||

புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனனீ ஜடரே ஶயனம் |
இஹ ஸம்ஸாரே பஹு துஸ்தாரே
க்றுபயா‌உபாரே பாஹி முராரே || 22 ||

ரத்யா சர்பட விரசித கன்தஃ
புண்யாபுண்ய விவர்ஜித பன்தஃ |
யோகீ யோக னியோஜித சித்தஃ
ரமதே பாலோன்மத்தவதேவ || 23 ||

கஸ்த்வம் கோ‌உஹம் குத ஆயாதஃ
கா மே ஜனனீ கோ மே தாதஃ |
இதி பரிபாவய னிஜ ஸம்ஸாரம்
ஸர்வம் த்யக்த்வா ஸ்வப்ன விசாரம் || 24 ||

த்வயி மயி ஸர்வத்ரைகோ விஷ்ணுஃ
வ்யர்தம் குப்யஸி மய்யஸஹிஷ்ணுஃ |
பவ ஸமசித்தஃ ஸர்வத்ர த்வம்
வாஞ்சஸ்யசிராத்-யதி விஷ்ணுத்வம் || 25 ||

ஶத்ரௌ மித்ரே புத்ரே பம்தௌ
மா குரு யத்னம் விக்ரஹ ஸன்தௌ |
ஸர்வஸ்மின்னபி பஶ்யாத்மானம்
ஸர்வத்ரோத்-ஸ்றுஜ பேதாஜ்ஞானம் || 26 ||

காமம் க்ரோதம் லோபம் மோஹம்
த்யக்த்வா‌உ‌உத்மானம் பஶ்யதி ஸோ‌உஹம் |
ஆத்மஜ்ஞ்னான விஹீனா மூடாஃ
தே பச்யன்தே னரக னிகூடாஃ || 27 ||

கேயம் கீதா னாம ஸஹஸ்ரம்
த்யேயம் ஶ்ரீபதி ரூபம்-அஜஸ்ரம் |
னேயம் ஸஜ்ஜன ஸங்கே சித்தம்
தேயம் தீனஜனாய ச வித்தம் || 28 ||

ஸுகதஃ க்ரியதே ராமாபோகஃ
பஶ்சாத்தன்த ஶரீரே ரோகஃ |
யத்யபி லோகே மரணம் ஶரணம்
ததபி ன முஞ்சதி பாபாசரணம் || 29 ||

அர்தமனர்தம் பாவய னித்யம்
னாஸ்தி ததஃ ஸுக லேஶஃ ஸத்யம் |
புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஃ
ஸர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஃ || 30 ||

ப்ராணாயாமம் ப்ரத்யாஹாரம்
னித்யானித்ய விவேக விசாரம் |
ஜாப்யஸமேத ஸமாதி விதானம்
குர்வ வதானம் மஹத்-அவதானம் || 31 ||

குரு சரணாம்புஜ னிர்பரபக்தஃ
ஸம்ஸாராத்-அசிராத்-பவ முக்தஃ |
ஸேன்திய மானஸ னியமாதேவம்
த்ரக்ஷ்யஸி னிஜ ஹ்றுதயஸ்தம் தேவம் || 32 ||

மூடஃ கஶ்சின வையாகரணோ
டுக்றுண்கரணாத்யயன துரீணஃ |
ஶ்ரீமச்சம்கர பகவச்சிஷ்யைஃ
போதித ஆஸீச்சோதித கரணைஃ || 33 ||

Bhaja Govindam in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment