Ardha Nareeshwara Ashtakam By Sri Shankara Acharya

Ardha Nareeshwara Ashtakam is a prayer dedicated to Ardhanarishwara form of Lord Shiva. Written by Sri Adi Shankaracharya, Ardhanarishwara Ashtakam praises Lord Shiva’s half-male and half-female form.

Here, you can get the lyrics or text of Ardhanarishwara Ashtakam in English…

Champeya gowrardha sareerikayai,
Karpooragourardha sareerikaya,
Dhamillakayai cha jatadaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //1//

Kasthurika kumkuma charchithayai,
Chitha raja puncha vicharchithayai,
Kruthasmarayai vikrutha smaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //2//

Chalath kanath kankana noopurayai,
Padabja Rajatphani noopuraya,
Hemangadhayai bhujagangadhaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //3//

Visala nilothphala lochanayai,
Vikasi pangeruha lochanaya,
Samekshanayai vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //4//

Mandhara mala kali thalakayai,
Kapalamalnkitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //5//

Ambhodara syamala kunthalayai,
Thadithprabha thamra jata dharaya,
Gireeswarayai nikhileeswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //6//

Prapancha srushtyun muka lasyakayai,
Samastha samharaka thandavaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya. //7//

Pradeeptha rathnojjwala kundaayai,
Sphuran maha pannaga bhooshanayai,
Shivanvithaayai cha Shivanvithaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //8//

Write Your Comment

4 Comments

 1. Deveshwar says:

  Ardhanarishwara stotram Lyrics by adi shankaracharya in Hindi pdf

 2. Anu says:

  stotram written adi shankaracharya lyrics in kannada pdf

 3. Bimbi says:

  only about shiva stotram written by adi shankaracharya in mp3

 4. Lilly says:

  ardhanareeshwara stotram lyrics and word to word meanings