Anjaneya Dandakam in English

Sree aaMjanEyaM prasannaaMjanEyaM
prabhaadivyakaayaM prakeerti pradaayaM
bhajE vaayuputraM bhajE vaalagaatraM bhajEhaM pavitraM
bhajE sooryamitraM bhajE rudraroopaM
bhajE brahmatEjaM baTaMchun prabhaataMbu
saayaMtramun neenaamasaMkeertanal jEsi
nee roopu varNiMchi neemeeda nE daMDakaM bokkaTin jEya
nee moortigaaviMchi neesuMdaraM beMchi nee daasadaasuMDavai
raamabhaktuMDanai ninnu nEgolchedan
nee kaTaakShaMbunan joochitE vEDukal chEsitE
naa moraaliMchitE nannu rakShiMchitE
aMjanaadEvi garbhaanvayaa dEva
ninneMcha nEneMtavaaDan
dayaaSaalivai joochiyun daatavai brOchiyun
daggaran nilchiyun dolli sugreevukun-maMtrivai
svaami kaaryaarthamai yEgi
Sreeraama saumitrulaM joochi vaarinvichaariMchi
sarvESu boojiMchi yabbhaanujuM baMTu gaaviMchi
vaalinin jaMpiMchi kaakutthsa tilakun kRupaadRuShTi veekShiMchi
kiShkiMdhakEteMchi Sreeraama kaaryaarthamai laMka kEteMchiyun
laMkiNin jaMpiyun laMkanun gaalchiyun
yabhbhoomijaM joochi yaanaMdamuppoMgi yaayuMgaraMbichchi
yaaratnamun dechchi Sreeraamunakunnichchi saMtOShamun^^jEsi
sugreevunin yaMgadun jaaMbavaMtu nnalunneelulan gooDi
yaasEtuvun daaTi vaanarul^mookalai penmookalai
yaadaityulan druMchagaa raavaNuMDaMta kaalaagni rudruMDugaa vachchi
brahmaaMDamainaTTi yaa Saktinin^vaichi yaalakShaNun moorCanoMdiMpagaanappuDE neevu
saMjeevinin^dechchi saumitrikinnichchi praaNaMbu rakShiMpagaa
kuMbhakarNaadula nveerulaM bOra Sreeraama baaNaagni
vaaraMdarin raavaNun jaMpagaa naMta lOkaMbu laanaMdamai yuMDa
navvELanu nvibheeShuNun vEDukan dODukan vachchi paTTaabhiShEkaMbu chEyiMchi,
seetaamahaadEvinin dechchi Sreeraamukunnichchi,
yaMtannayOdhyaapurin^jochchi paTTaabhiShEkaMbu saMraMbhamaiyunna
neekanna naakevvarun goormi lEraMchu manniMchi Sreeraamabhakta praSastaMbugaa
ninnu sEviMchi nee keertanal chEsinan paapamul^lbaayunE bhayamulun
deerunE bhaagyamul galgunE saamraajyamul galgu saMpattulun kalgunO
vaanaraakaara yObhakta maMdaara yOpuNya saMchaara yOdheera yOveera
neevE samastaMbugaa noppi yaataaraka brahma maMtraMbu paThiyiMchuchun sthirammugan
vajradEhaMbunun daalchi Sreeraama SreeraamayaMchun manaHpootamaina eppuDun tappakan
talatunaa jihvayaMduMDi nee deerghadEhammu trailOkya saMchaarivai raama
naamaaMkitadhyaanivai brahmatEjaMbunan raudraneejvaala
kallOla haaveera hanumaMta OMkaara SabdaMbulan bhoota prEtaMbulan ben
piSaachaMbulan Saakinee Dhaakineetyaadulan gaalidayyaMbulan
needu vaalaMbunan juTTi nElaMbaDaM goTTi neemuShTi ghaataMbulan
baahudaMDaMbulan rOmakhaMDaMbulan druMchi kaalaagni
rudruMDavai neevu brahmaprabhaabhaasitaMbaina needivya tEjaMbunun joochi
raarOri naamuddu narasiMha yan^chun dayaadRuShTi
veekShiMchi nannElu naasvaamiyO yaaMjanEyaa
namastE sadaa brahmachaaree
namastE namOvaayuputraa namastE namaH

Anjaneya Dandakam in Other Languages

Write Your Comment