Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Bengali

অস্য় শ্রী অংগারক কবচস্য়, কশ্য়প ঋষীঃ, অনুষ্টুপ চংদঃ, অংগারকো দেবতা, ভৌম প্রীত্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ ||

ধ্য়ানম

রক্তাংবরো রক্তবপুঃ কিরীটী চতুর্ভুজো মেষগমো গদাভৃত |
ধরাসুতঃ শক্তিধরশ্চ শূলী সদা মম স্য়াদ্বরদঃ প্রশাংতঃ ||

অথ অংগারক কবচম

অংগারকঃ শিরো রক্ষেত মুখং বৈ ধরণীসুতঃ |
শ্রবৌ রক্তংবরঃ পাতু নেত্রে মে রক্তলোচনঃ || 1 ||

নাসাং শক্তিধরঃ পাতু মুখং মে রক্তলোচনঃ |
ভুজৌ মে রক্তমালী চ হস্তৌ শক্তিধরস্তথা ||2 ||

বক্ষঃ পাতু বরাংগশ্চ হৃদয়ং পাতু রোহিতঃ |
কটিং মে গ্রহরাজশ্চ মুখং চৈব ধরাসুতঃ || 3 ||

জানুজংঘে কুজঃ পাতু পাদৌ ভক্তপ্রিয়ঃ সদা |
সর্বাণ্য়ন্য়ানি চাংগানি রক্ষেন্মে মেষবাহনঃ || 4 ||

ফলশ্রুতিঃ

য় ইদং কবচং দিব্য়ং সর্বশত্রুনিবারণম |
ভূতপ্রেতপিশাচানাং নাশনং সর্বসিদ্ধিদম ||

সর্বরোগহরং চৈব সর্বসংপত্প্রদং শুভম |
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৄণাং সর্বসৌভাগ্য়বর্ধনম ||

রোগবংধবিমোক্ষং চ সত্য়মেতন্ন সংশয়ঃ ||

ইতি শ্রী মার্কংডেয়পুরাণে অংগারক কবচং সংপূর্ণম

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Other Languages

Write Your Comment