Saraswati Bhujanga Prayata Stotram – Saraswati Bhujangam

Saraswati Bhujanga Prayath Stotram or Saraswati Bhujangam is one of the rare stotras dedicated to Goddess Saraswati. Adhi Shakaracharya has written many stotras of Saraswati and many Bhujanga stotras of other Gods. Hence it is believed that this stotram was written by him. You can read the lyrics of Saraswati Bhujanga Prayatha stotram below:

Sada bhavayeham prasadena yasyaa,

Pumamso jadaa santhi lokaika nadhe,

Sudha pura nishyanthi vagreethayaswam,

Sarojaasana prana nadhe hrudhyanthe. //1//


Vishudharka shibhaa valarksham viraja,

JJjada mandalasaktha sheethamsu ganda,

Bhajamyardha dosha karodhyal lalatam,

Vapusthe samastheswari Sri Krupabdhe. //2//

Mrudhu brullatha nirjithananga chapam,

Dhyuthi dwastha neelaravindayathaksham,

SArad padma kinjalka sanghasanasam,

Maha moukthika darsa rajath kapaalaam. //3//

Pravalabhi ramadharam charu mandha-,

Smitha bhavi nibarsithendhu prakasam,

Sphunan mallika kudmalollasi dantham,

Galabhaavi nirdhootha sankhabhi ramyam. //4//

Varanchabhayam pusthakancha akshamalaam,

Dhadhadbhi chathubhi karai rambhujabhai,

Sahasraksha kumbheendra kumbhopamana,

Sthana dwandhwa mukthaghatabhyam vinamram. //5//

Sphuradroma raji prabha poora dhoori,

Krutha shyama chakshu srava kanthi bharaaram,

Gabheera tri rekha virajath pichanda,

Dhyuthi dwatha bodhi dhruma snigdha shobham. //6//

Lasad sookshma shuklambarodhynithambham,

Maha kaadala sthambha thulyoorru kaandam,

Suvrutha prakaamaabhiramoru parva,

Prabhaa nindhithaananga samudhgakaabham. //7//

Upasanga sangaasa jangam padagra-,

Prabha bharsidothunga korma prabhavam,

Paadombhoja sabhavitha soka salam,

Sphurad chandrika kudmalo dhyunna khaabham. //8//


Namasthe maha devi, Hey Varna roope,

Namasthe Maha devi, Geervana vandhye,

Namasthe maha padma kandhara vase,

Samasthaam cha vidhyam pradehi, pradehi. //9//

Nama padmabhoo vakthra padmadhi vase,

Nama padmanethrathibhi sevyamane,

Nama padma kinchalka sangasa varne,

Nama padma pathrabhiramakshi. //10//

Palaasaprasoonopamam charu thundam,

Valaarathi neelothpala labham pathathram,

TRivarnam galantham vahantham shukam tham,

Dhadhtyai mahathyai bhvathyai namosthu. //11//

Kadambaatavi madhye samshthaam sakheebhir,

Manognaabhi rananda leelaa rasabhi,

Kalaswanaya veenaya raajamanam,

Bhaje thwam saraswathyaham devi nithyam. //12//

Sudhaa poorna hairanya kumbhabhisheka,

Priye bhaktha loka priye poojaneeye,

Sanadhabhir yogineebhir-,

Jjaganmathasmanmana shodhaya thwam. //13//

Avidhyanthakarougha marthanda deepthyai,

Suvidhyaa pradhanothsukayai shivayai,

SAmasthartha raksha karaayai varayai,

Samsthambhike devi, thubhyam namosthu. //14//

Pare nirmale nishkale, nithya shudhe,

Saranye varenye trayeemayyananthe,

Namosthwambike yushma dheeyangri padme,

Rasagnathale santhatham nruthyathaam may. //15//

Praseeda, praseeda praseedambike maa,

Ma seemanu dheenanukambavaloke,

Padaamboruha dwandwamekawalambam,

Na jane param kinchid aananda moorthe. //16//

Itheedham bhujanga prayatham padedhyo,

Mudha prathar uthaya bhakthya sametha,

Sa masa thrayath Poorva mevasthi noonam,

Prasadasya saraswathasai eka pathram. //17//

Leave a comment to Saraswati Bhujanga Prayata Stotram – Saraswati Bhujangam

 1. request to give these stotrams give in hindi script

 2. i want to bhujanga prayata stotram -sarawasti bhujanam in sanskrit

 3. saraswati educational mantra tav naumi saraswati pad yugam lyrics

 4. ravi rudra pitamah vishnunutam tav naumi saraswati padyugam text

 5. ganesha bhujanga prayata stotram lyrics in sanskrit pdf

 6. RAVI RUDRA PITAMAH VISHNU NUTAM MP3 FREE DOWNLOAD

 7. ravi rudra pitha mahi vishnum lyrics in telugu

 8. rabi rudra pitamaha bishnu nutam saraswati bandana pdf

 9. ravi rudr dibakar tab naumi sarsawati pad ugam

 10. meaning of tav nomi saraswati paduyugam in sanskrit

 11. saraswati stotram lyrics in sanskrit hindi in pdf format

 12. Sarswati vandana tav nomi sarswati pad ugam download

 13. complete vandana having line tav naumi saraswati pad yugam

 14. ravi rudra pitamah vishnu nutam st otr read

 15. lyrics of tav naumi saraswati padyugam in hindi

 16. tav naumi saraswati pad yugagam hindi pdf download

 17. tab navmi saraswati pad yugam in hindi free download

 18. taw naumi sarswati pad yugam stuti of sarswati ma

 19. stuti of sarswati ma tav naumi sarswati pad yugam lyric download

 20. tav nqumi sarswati pad yugam saraswati vandana mp3 dwnld

 21. tav naomi saraswati pad yugam stotram in hindi

 22. ravirudr pitamh visnu nutm sarswati vandana in sanskrit

 23. tab nomi sarswati pad yugam stotra in hindi

 24. tav naumi saraswati pad yugam lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *