Saraswati Bhujanga Prayata Stotram – Saraswati Bhujangam

Saraswati Bhujanga Prayath Stotram or Saraswati Bhujangam is one of the rare stotras dedicated to Goddess Saraswati. Adhi Shakaracharya has written many stotras of Saraswati and many Bhujanga stotras of other Gods. Hence it is believed that this stotram was written by him. You can read the lyrics of Saraswati Bhujanga Prayatha stotram below:

Sada bhavayeham prasadena yasyaa,

Pumamso jadaa santhi lokaika nadhe,

Sudha pura nishyanthi vagreethayaswam,

Sarojaasana prana nadhe hrudhyanthe. //1//


Vishudharka shibhaa valarksham viraja,

JJjada mandalasaktha sheethamsu ganda,

Bhajamyardha dosha karodhyal lalatam,

Vapusthe samastheswari Sri Krupabdhe. //2//

Mrudhu brullatha nirjithananga chapam,

Dhyuthi dwastha neelaravindayathaksham,

SArad padma kinjalka sanghasanasam,

Maha moukthika darsa rajath kapaalaam. //3//

Pravalabhi ramadharam charu mandha-,

Smitha bhavi nibarsithendhu prakasam,

Sphunan mallika kudmalollasi dantham,

Galabhaavi nirdhootha sankhabhi ramyam. //4//

Varanchabhayam pusthakancha akshamalaam,

Dhadhadbhi chathubhi karai rambhujabhai,

Sahasraksha kumbheendra kumbhopamana,

Sthana dwandhwa mukthaghatabhyam vinamram. //5//

Sphuradroma raji prabha poora dhoori,

Krutha shyama chakshu srava kanthi bharaaram,

Gabheera tri rekha virajath pichanda,

Dhyuthi dwatha bodhi dhruma snigdha shobham. //6//

Lasad sookshma shuklambarodhynithambham,

Maha kaadala sthambha thulyoorru kaandam,

Suvrutha prakaamaabhiramoru parva,

Prabhaa nindhithaananga samudhgakaabham. //7//

Upasanga sangaasa jangam padagra-,

Prabha bharsidothunga korma prabhavam,

Paadombhoja sabhavitha soka salam,

Sphurad chandrika kudmalo dhyunna khaabham. //8//


Namasthe maha devi, Hey Varna roope,

Namasthe Maha devi, Geervana vandhye,

Namasthe maha padma kandhara vase,

Samasthaam cha vidhyam pradehi, pradehi. //9//

Nama padmabhoo vakthra padmadhi vase,

Nama padmanethrathibhi sevyamane,

Nama padma kinchalka sangasa varne,

Nama padma pathrabhiramakshi. //10//

Palaasaprasoonopamam charu thundam,

Valaarathi neelothpala labham pathathram,

TRivarnam galantham vahantham shukam tham,

Dhadhtyai mahathyai bhvathyai namosthu. //11//

Kadambaatavi madhye samshthaam sakheebhir,

Manognaabhi rananda leelaa rasabhi,

Kalaswanaya veenaya raajamanam,

Bhaje thwam saraswathyaham devi nithyam. //12//

Sudhaa poorna hairanya kumbhabhisheka,

Priye bhaktha loka priye poojaneeye,

Sanadhabhir yogineebhir-,

Jjaganmathasmanmana shodhaya thwam. //13//

Avidhyanthakarougha marthanda deepthyai,

Suvidhyaa pradhanothsukayai shivayai,

SAmasthartha raksha karaayai varayai,

Samsthambhike devi, thubhyam namosthu. //14//

Pare nirmale nishkale, nithya shudhe,

Saranye varenye trayeemayyananthe,

Namosthwambike yushma dheeyangri padme,

Rasagnathale santhatham nruthyathaam may. //15//

Praseeda, praseeda praseedambike maa,

Ma seemanu dheenanukambavaloke,

Padaamboruha dwandwamekawalambam,

Na jane param kinchid aananda moorthe. //16//

Itheedham bhujanga prayatham padedhyo,

Mudha prathar uthaya bhakthya sametha,

Sa masa thrayath Poorva mevasthi noonam,

Prasadasya saraswathasai eka pathram. //17//

Leave a Reply

31 Comments

 1. tab nomi sarswati pad yugam stotra in hindi

  By Avichal at September 27, 2013 at 9:49 pm
 2. ravirudr pitamh visnu nutm sarswati vandana in sanskrit

  By Sahana at September 2, 2013 at 6:26 pm
 3. tav naomi saraswati pad yugam stotram in hindi

  By Vidhatru at August 20, 2013 at 11:50 am
 4. tav nqumi sarswati pad yugam saraswati vandana mp3 dwnld

  By Phalak at August 16, 2013 at 9:06 am
 5. stuti of sarswati ma tav naumi sarswati pad yugam lyric download

  By Srihith at August 6, 2013 at 7:47 pm
 6. taw naumi sarswati pad yugam stuti of sarswati ma

  By Hemanti at August 5, 2013 at 10:04 pm
 7. tab navmi saraswati pad yugam in hindi free download

  By Prapti at August 1, 2013 at 10:18 am
 8. tav naumi saraswati pad yugagam hindi pdf download

  By Ojal at July 31, 2013 at 5:11 pm
 9. lyrics of tav naumi saraswati padyugam in hindi

  By Vishvadev at July 27, 2013 at 1:26 pm
 10. ravi rudra pitamah vishnu nutam st otr read

  By Vidita at July 13, 2013 at 11:08 am
 11. complete vandana having line tav naumi saraswati pad yugam

  By Guna at June 20, 2013 at 9:57 pm
 12. Sarswati vandana tav nomi sarswati pad ugam download

  By Rohita at June 20, 2013 at 3:39 pm
 13. saraswati stotram lyrics in sanskrit hindi in pdf format

  By Bhadrapriya at June 14, 2013 at 4:59 pm
 14. meaning of tav nomi saraswati paduyugam in sanskrit

  By Sumavali at June 12, 2013 at 11:21 am
 15. ravi rudr dibakar tab naumi sarsawati pad ugam

  By Akarsh at May 31, 2013 at 10:19 am
 16. rabi rudra pitamaha bishnu nutam saraswati bandana pdf

  By Padmapriya at May 29, 2013 at 9:31 am
 17. ravi rudra pitha mahi vishnum lyrics in telugu

  By Rasul at May 20, 2013 at 6:07 pm
 18. RAVI RUDRA PITAMAH VISHNU NUTAM MP3 FREE DOWNLOAD

  By Nivedita at May 18, 2013 at 12:31 pm
 19. ganesha bhujanga prayata stotram lyrics in sanskrit pdf

  By Mahit at May 15, 2013 at 8:23 am
 20. ravi rudra pitamah vishnunutam tav naumi saraswati padyugam text

  By Pameela at May 5, 2013 at 11:34 am
 21. saraswati educational mantra tav naumi saraswati pad yugam lyrics

  By Mahadev at April 28, 2013 at 9:54 am
 22. i want to bhujanga prayata stotram -sarawasti bhujanam in sanskrit

  By NISHANT GAURAV at January 10, 2013 at 10:10 pm
 23. request to give these stotrams give in hindi script

  By Smt. S. nair at October 11, 2010 at 9:28 am