Saraswati Bhujanga Prayata Stotram – Saraswati Bhujangam

Saraswati Bhujanga Prayath Stotram or Saraswati Bhujangam is one of the rare stotras dedicated to Goddess Saraswati. Adhi Shakaracharya has written many stotras of Saraswati and many Bhujanga stotras of other Gods. Hence it is believed that this stotram was written by him. You can read the lyrics of Saraswati Bhujanga Prayatha stotram below:

Sada bhavayeham prasadena yasyaa,

Pumamso jadaa santhi lokaika nadhe,

Sudha pura nishyanthi vagreethayaswam,

Sarojaasana prana nadhe hrudhyanthe. //1//


Vishudharka shibhaa valarksham viraja,

JJjada mandalasaktha sheethamsu ganda,

Bhajamyardha dosha karodhyal lalatam,

Vapusthe samastheswari Sri Krupabdhe. //2//

Mrudhu brullatha nirjithananga chapam,

Dhyuthi dwastha neelaravindayathaksham,

SArad padma kinjalka sanghasanasam,

Maha moukthika darsa rajath kapaalaam. //3//

Pravalabhi ramadharam charu mandha-,

Smitha bhavi nibarsithendhu prakasam,

Sphunan mallika kudmalollasi dantham,

Galabhaavi nirdhootha sankhabhi ramyam. //4//

Varanchabhayam pusthakancha akshamalaam,

Dhadhadbhi chathubhi karai rambhujabhai,

Sahasraksha kumbheendra kumbhopamana,

Sthana dwandhwa mukthaghatabhyam vinamram. //5//

Sphuradroma raji prabha poora dhoori,

Krutha shyama chakshu srava kanthi bharaaram,

Gabheera tri rekha virajath pichanda,

Dhyuthi dwatha bodhi dhruma snigdha shobham. //6//

Lasad sookshma shuklambarodhynithambham,

Maha kaadala sthambha thulyoorru kaandam,

Suvrutha prakaamaabhiramoru parva,

Prabhaa nindhithaananga samudhgakaabham. //7//

Upasanga sangaasa jangam padagra-,

Prabha bharsidothunga korma prabhavam,

Paadombhoja sabhavitha soka salam,

Sphurad chandrika kudmalo dhyunna khaabham. //8//


Namasthe maha devi, Hey Varna roope,

Namasthe Maha devi, Geervana vandhye,

Namasthe maha padma kandhara vase,

Samasthaam cha vidhyam pradehi, pradehi. //9//

Nama padmabhoo vakthra padmadhi vase,

Nama padmanethrathibhi sevyamane,

Nama padma kinchalka sangasa varne,

Nama padma pathrabhiramakshi. //10//

Palaasaprasoonopamam charu thundam,

Valaarathi neelothpala labham pathathram,

TRivarnam galantham vahantham shukam tham,

Dhadhtyai mahathyai bhvathyai namosthu. //11//

Kadambaatavi madhye samshthaam sakheebhir,

Manognaabhi rananda leelaa rasabhi,

Kalaswanaya veenaya raajamanam,

Bhaje thwam saraswathyaham devi nithyam. //12//

Sudhaa poorna hairanya kumbhabhisheka,

Priye bhaktha loka priye poojaneeye,

Sanadhabhir yogineebhir-,

Jjaganmathasmanmana shodhaya thwam. //13//

Avidhyanthakarougha marthanda deepthyai,

Suvidhyaa pradhanothsukayai shivayai,

SAmasthartha raksha karaayai varayai,

Samsthambhike devi, thubhyam namosthu. //14//

Pare nirmale nishkale, nithya shudhe,

Saranye varenye trayeemayyananthe,

Namosthwambike yushma dheeyangri padme,

Rasagnathale santhatham nruthyathaam may. //15//

Praseeda, praseeda praseedambike maa,

Ma seemanu dheenanukambavaloke,

Padaamboruha dwandwamekawalambam,

Na jane param kinchid aananda moorthe. //16//

Itheedham bhujanga prayatham padedhyo,

Mudha prathar uthaya bhakthya sametha,

Sa masa thrayath Poorva mevasthi noonam,

Prasadasya saraswathasai eka pathram. //17//

Write Your Comment

26 Comments

 1. Smt. S. nair says:

  request to give these stotrams give in hindi script

 2. Mahadev says:

  saraswati educational mantra tav naumi saraswati pad yugam lyrics

 3. Pameela says:

  ravi rudra pitamah vishnunutam tav naumi saraswati padyugam text

 4. Mahit says:

  ganesha bhujanga prayata stotram lyrics in sanskrit pdf

 5. Nivedita says:

  RAVI RUDRA PITAMAH VISHNU NUTAM MP3 FREE DOWNLOAD

 6. Rasul says:

  ravi rudra pitha mahi vishnum lyrics in telugu

 7. Padmapriya says:

  rabi rudra pitamaha bishnu nutam saraswati bandana pdf

 8. Akarsh says:

  ravi rudr dibakar tab naumi sarsawati pad ugam

 9. Sumavali says:

  meaning of tav nomi saraswati paduyugam in sanskrit

 10. Bhadrapriya says:

  saraswati stotram lyrics in sanskrit hindi in pdf format

 11. Rohita says:

  Sarswati vandana tav nomi sarswati pad ugam download

 12. Guna says:

  complete vandana having line tav naumi saraswati pad yugam

 13. Vidita says:

  ravi rudra pitamah vishnu nutam st otr read

 14. Vishvadev says:

  lyrics of tav naumi saraswati padyugam in hindi

 15. Ojal says:

  tav naumi saraswati pad yugagam hindi pdf download

 16. Prapti says:

  tab navmi saraswati pad yugam in hindi free download

 17. Hemanti says:

  taw naumi sarswati pad yugam stuti of sarswati ma

 18. Srihith says:

  stuti of sarswati ma tav naumi sarswati pad yugam lyric download

 19. Phalak says:

  tav nqumi sarswati pad yugam saraswati vandana mp3 dwnld

 20. Vidhatru says:

  tav naomi saraswati pad yugam stotram in hindi

 21. Sahana says:

  ravirudr pitamh visnu nutm sarswati vandana in sanskrit

 22. Avichal says:

  tab nomi sarswati pad yugam stotra in hindi

 23. Inder Kumar says:

  Any One who needs “RaviRudra Pitamah Vishnunutam … … Tav Naumi Saraswati Padyugam” Text PDF.
  Please ask me : indersonkar@hotmail.com
  I searched a LOT for this, NOT found.
  So I made it myself.

 24. Suraj says:

  Plz If anyone have complete maa saraswati stotra ravi rudra pitamah vishnu nutam…… send me

 25. SUVARNA says:

  TAV NAUMI SRARSWATI PADYUGAM STOTRA