Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman.

This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’.

Here is the lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram.

Manojavam , marutha thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam.

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.

Phala sruthi (Glory of Anjaneya Stotram):

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Leave a Comment.

18 Comments

  1. Anjaneya mathi patalananam Kanchanadri kamaneeya vigraham Parijatha tharu moola vasinam Bhavayami bhava mana nandanam