Anjaneya Stotram (Hanumath Stotram)

Anjaneya Stotram or Hanumath Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman. This Anjaneya Stotram has popular slokas like ‘Manojavam marutha tulya vegam’ and ‘Anjaneya madhi patalananam’. Here is the lyrics of Anjaneya stotram. Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam, Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayankaram. Manojavam , marutha thulya vegam, Jithendriyam buddhi matham […]

Sri Hanumath Stotram: Prayer to Lord Hanuman

Sri Hanuman Stotram is a prayer to Lord Hanuman. You can get the lyrics of Hanuman Stotram here. The characteristics and importance of Lord Hanuman in Ramayana are explained in verse-form in this stotram. Akshadhi rakshasa haram, Dasa kanda darpa, Nirmoolanam, Raghuvarangri saroja bhaktham, Seetha vishahya Ghana dukha nivarakam tham, Vayo sutha, galitha bhanu maham […]