Varahi Nigrahashtakam, Astakam to Goddess Varahi

Varahi Nigrahashtakam is an Astakam to worship Goddess Varahi. Varahi is one of the saptha mathrukas (seven divine mothers). In another belief, Varahi is one of the Yoginis.

Varahi is also known as Chaitanya Bhairavi and Maha Ghora. Goddess Varahi is also popular as Danda-natha in Sri-Vidya tradition.

Devi, kroda mukhithwadangri kamala dwandwa anurakthathmane,
Mahyam druhyathi yo mahesi manasa kayenna vacha nara,
Thasyasu thwadaogra nishtoorahala gatha prabhootha vyadha,
Paryasyan manaso bhavanthu vapusha prana prayanonmukha //1//

Devi thwad pada padma bhakthi vibhava praksheena dushkarmani,
Pradhur bhootha nrusamsa bhava malinam, vruthim vidathe mayi,
Yo dehi bhuvane thadheeya hrudayannir gathwarair lohithai,
Sadhya poorayase karabhja chashakam, vanchaphalair mamapi //2//

Chandothunda vidheerna dushta hrudaya prad binna raktha cchata,
Halapana madhattahasa ninadhatopa prathapathkatam,
Matharmath paripandhi namapahruthai, pranaisthwadangridhwayam,
Dhyanoddamara vaibhavodaya vasath, sandharpayami kshaanath //3//

Shyamam thamarasananaamgri nayanam somardha choodam jagath,
Thrana vyagra halayudhaagramusalam santhra samudhravareem,
Ye thwam raktha kapalineem hara varaarohe varahananam,
Bhavai sandhadathe kadham kshanamapi prananthi thesham dwisham //4//

Viswadheeswara vallabhe vijayase yaa thwam niyanthrathmika,
Bhoothaanam purushayushaavdhi karee paka pradha karmanaam,
Thwam yache bhavatheem kimapya vithadham ko madhvirodhi jana,
Sthyayurmama vanchithavadhi bhaven mathasthavaivagnaya //5//

Matha samyagupasithum jadamathisthwam naiva saknomyaham,
Yadhapya anwitha daisikangri kamalanukrosa pathrasya may,
Jandhu kaschana chinthayathya kusalam yasthasya thadvaisasam,
Bhooya devi virodhino mama cha they sreya pada sangina //6//

Varahi vyadha mana manasa galath soukhyam thadasa balim,
Seedantham yama prakruthadhya vasitham prapthakhilolpathitham,
Kranthath bandhu janai kalam kitha kalam kandavrunodhyath krumeem,
Pasyami prathiakshamasu pathitham brantham ludantham muhoo //7//

Varahi thwamasesha janthushu puna pranathmika spandhase,
Shakthi vyaptha charachara khalu yathasthwamethadhabhyarthaye,
Thwath padambhuja sangino mama sukruth papam chikeershayanthi ye,
Thesham mama kuru Sankara priyathame, dehantharava sthitham //8//

Varahi Anugrahashtakam

Varahi Navratri in Ashad Maas

Write Your Comment