Vaidyanatha Namaskaram (Prayer to Lord Baidyanath)

‘Vaidyanatha Namaskaram’ is a 18-verse prayer dedicated to Lord Baidyanatha. Vaidyanath is another name of Lord Shiva.

Vaidyanatha Lingam is one of the 12 Jyothirlingams (Dwadasha Jyotirlinga Temples)….

Those who chant Vaidyanatha Namaskaram daily will get better health and prosperity..

Here are the lyrics of Baidyanatha Namaskaram….

Achikithsa chikithsaya cha,
Aadhyantha rahithaya cha,
Sarva lokaika vandhyaya,
Vaidyanathaya they nama. //1//

Aprameyayaya mahathe,
Suprasanna mukhaya cha,
Abheeshta dhayine nithyam,
Vaidyanathaya they nama. //2//

Mruthyunjayaya sarvaya,
Mrudani vama bhagine,
Veda vedyaya rudraya,
Vaidyanathaya they nama. //3//

Sri Rama bhadra vandyaya,
Jagatham hithakarine,
Somardha dharine thubhyam,
Vaidyanathaya they nama. //4//

Neelakandaya soumithri,
Poojithaya Mrudaya cha,
Chandra vahnyarka nethraya,
Vaidyanathaya they nama. //5//

Shikhi vahana vandhyaya,
Srushti sthiyanantha karine,
Mani manthraoushadesaya,
Vaidyanathaya they nama. //6//

Kruthra rajabhi vandhyaya,
Divya gangadharaya cha,
Jaganmayaya sarvaya,
Vaidyanathaya they nama. //7//

Kuja Veda vidheendryayai,
Poojithaya chidathmane,
Aadhithya Chandra vandhyaya,
Vaidyanathaya they nama. //8//

Veda Vedhya krupa dhara,
Jagan moorthe, shubha pradha,
Anadhi vaidhya sarvagna,
Vaidhyanatha namosthu they. //9//

Gangadhara mahadeva,
Chandra Vahnyarka lochana,
Pinakapane Viswesa,
Vaidhyanatha namosthu they. //10//

Vrushavahana Devesa,
Achikithsa chikithsaka,
Karunakara Gowreeesa,
Vaidhyanatha namosthu they. //11//

Vidhi Vishnu mukhaidevai,
Archyamana Padambhuja,
Aprameya haresana,
Vaidhyanatha namosthu they. //12//

Rama, Lakshmana, Suryendu,
Jatayu sruthi poojitha,
Madanandhaka Sarvesa,
Vaidhyanatha namosthu they. //13//

Prapancha bhishageesana,
Neelakanda maheswara,
Viswanatha Mahadeva,
Vaidhyanatha namosthu they. //14//

Umapathe lokanatha,
Mani manthraoushadeswara,
Deenabandho, daya sindho,
Vaidhyanatha namosthu they. //15//

Trigunatheetha chidroopa,
Thaapa thraya vimochana,
Viroopaksha, jagannatha,
Vaidhyanatha namosthu they. //16//

Bhootha pretha pisachathe,
Uchadana vichakshana,
Kushtathi sarva rogaanaam,
Samharthre, they namo nama. //17//

Jadyantha kubjather,
Divya roopa pradhaine,
Aneka mukha jandhoonam,
Divya vak dayine nama. //18//

Write Your Comment

2 Comments

  1. vikas mishra says:

    Baba baidya nath ki jay ho. bhole nath mai aapka param bhakt hoo. baba
    aap mujh par kripa karo. Baba mujhko ESSAR Construction company me manegerial level ke post par khub badhiya salary packege ke sath jald se jald job lagwa do baba. Mujhe jald se jald ESSAR Construction company me job lag jaye baba aap waisi kripa/ chamatkar kar do.
    Aur monarch company se mujhe mera salary mil jaye wo kripa bhi karo.

  2. laks says:

    where can i get an mp3 for vaidyantha namaskara