Tripurasundari Vijaya Sthavam – Prayer to Goddess Tripura Sundari

Tripurasundari Vijaya Sthavam (Rajarajeshwari Vijaya Sthavam) is a prayer dedicated to Goddess Tripura Sundari Devi, often referred to as Sri Rajarajeshwari Devi. Goddess Tripurasundari Devi is also known as Shodashi, and Lalitha. Mata Tripurasundari is one of the Dasa Mahavidyas (ten supreme manifestations of Goddess Shakti). Here are the lyrics or text of Tripurasundari Vijaya Sthavam..

Kalpondhitha chanda bhanu vilasddeha prabha manditha,
Kalambodha samana kunthala bhara karunya vara nidhi,
Kadhyarnangitha manthra raja vilasadkoodathryopasitha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //1//

Ethath praabhavashalineethi nigamairadhyapyanalokitha,
Hemambhoja mukhee chalath kuvalaya praspardha malekshana,
Enangamsa samana phala, phalakaprollasikasthurika,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //2//

Eeshath phulla kdamba kudmala maha lavanya garvapaha,
Snigdha swacha sudhantha kanthivilasan mandasmithalankrutha,
Eeasathwadyakhileshti sidhiphaldha, bhakthya nathanaam sada,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //3//

Lakshya lakshya vilagna desa vilasadromavalee vallaree,
Vrutha snigdha phala dwaya bramakarothunga sthani sundaree,
Rakthasoka sumaprapatala dhukulachadhithangi mudha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //4//

Hreengari sura vahini jala gabheeravartha nabhirghana,
Sroni mandala bara manda gamana kanchi kalopojwala,
Sundadhanda suvarna varna varna kadalikandopamorudwayee,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //5//

Hasthaprojwala dikshu karmukha lasadpuspeshu pasangusa,
Hadhyarnangitha manthra raja nilaya haradhibhir bhooshitha,
Hastha prantharanath suvarna valaya, haryaksha sampoojitha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //6//

Samrakthambuja pada yugma vilasad manju kwana noopura,
Sasarnava tharanaika tharanir lavanya varanidhi,
Leela lola thamam shukam, madhuraya samlalayanthi gira,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //7//

Kalyani karuna rasardhrahrudhaya kalyana sandhayinee,
Kadhyarnangitha manthra lakshitha thanusthanwi thamonasini,
Kamesanga vilasini kalagiramavasabhoomi shivaa,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //8//

Hanthum dhanava pungavam rana bhuvi prochanda bandadhidham,
Haryakshadhyamararthitha bhagawathi divyam thanumasritha,
Sri matha lalithethyachinthya vibhavair namnam sahasrai sutha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //9//

Lakshmivaga gajabhir bahu vidai roopai sthuthapiswayam,
Neerupa guna varitha trijagatham matha cha chidroopini,
Bhakthanugraha karanena lalitham roopam samasadhitha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //10//

Hreenkaraika parayanartha janatha samrakshane deekshitha,
Hardham sathamasam vyapohithumalam bhooshnurhara preyasi,
Hathyadhi prakatagha samghadalane daksha cha dakshayani,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //11//

Sarvanandamayi samasthajagatham ananda sandhayanee,
Sarvothunga suvarna shaila nilaya, samsara sakshi sathi,
Sarvairyogichayai sadaiva vichitha samrajya dhana kshama,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //12//

Kanyaroopadhara galabja vilasan muktha lathalankrutha,
Kadhikshanthamanupavishta hrudhaya, kalyana sheelanwitha,
Kalpanthoth bhatathandava pranudhitha, sri kamajithsakshinee,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //13//

Lakshya bhakthi rasardhra hruthsarasije sadbhi sadaradhitha,
Sandrananda mayi sudhakara kala gandojjwalanmoulike,
Sarvani sarana gatharthi samani sachinmayee sarvadha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //14//

Hreengarathraya saputathi mahatha manthrena sampoojitha,
Hothri Chandra sameerana agni jala bhobaswannabhoroopini,
Hamsa sohamithi prakrushtadishanair aradhitha yogibhi,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //15//

Sreengarambujahamsika, srithajanaksemangari sankari,
Srungarai karasakarasya madanasyajjevika vallari,
Srikamesaraha sakhicha lalitha srimadgruharaditha,
Srichakradhi nivasini, vijayathe Srirajarajeswari. //16//

Write Your Comment